Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Politiek met de menselijke maat

Nadat de motie was voorgelezen kreeg Rudy Reker als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn als eerste het woord en sprak toen onderstaande tekst uit.

Voorzitter,

De reden dat de Lijst Pim Fortuyn deze Actuele Motie mee indient is dat de wethouder onomstotelijk heeft aangetoond dat zij met meerdere dossiers niet uit de voeten kan. Ik noem de Sportvisie maar ook de communicatie omtrent de Lichtstadmarkt is verre van soepel verlopen.

Lichamelijk is het haar ook aan te zien en daar maak ik mij echt zorgen over.

De laatste maanden is duidelijk geworden dat de wethouder deze zaken niet tot een goed einde kan brengen. Integendeel, zij zal alleen zichzelf nog meer beschadigen.

Ik heb enige tijd de hoop gekoesterd dat de wethouder dit zelf ook zou inzien en de eer aan haarzelf zou houden door haar portefeuille eerder al beschikbaar te stellen.   Nu dat niet is gebeurd is er geen andere weg, dan een motie van afkeuring en wantrouwen mee in te dienen.

Wij mogen onze stad niet aandoen dat een Eindhovense wethouder verder aanmoddert met belangrijke dossiers en daarmee ook haar gezondheid in de waagschaal stelt.

Rudy Reker

 

Motie van wantrouwen wethouder Bianca v Kaathoven

Eindhovens Dagblad 15/7

Omroep Branbant 15/7

Studio 040 15/7

MOTIE VAN WANTROUWEN

 

Een nietszeggende Kadernota 2016

Euro briefjes

Raadsvergadering Kadernota

14 juli 2015


Betoog Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter, dank u wel,

Wat wil het Eindhovens college de komende jaren in- en met onze stad? Ja inderdaad, dat zijn vragen die je als bestuurder aan jezelf moet stellen als je een Kadernota produceert.

Wil het college een veilige en levendige stad met veel werk- en sportgelegen-heid en

- Hoe stelt zij zich dat dan voor?

Wil dit college meer busbanen, en onze binnenstad autoluw maken en hoever gaat zij daarin?

 

Een Sportvisie 2015-2019 zonder fatsoenlijk beleid

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee'

Eindhoven, 13 juli 2015 

Voorzitter, dank u wel,
Nog nooit heeft een Sportvisie zoveel beroering opgewekt in heel Zuidoost Brabant als de huidige Sportvisie, die de mooie titel heeft meegekregen, ‘Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee’. Het college gaat daarin zover dat zij zeggen hoe wij en waar wij als Eindhovenaren moeten bewegen en vooral …..., hoe ook niet meer.

Zelfs 19 pagina’s heeft het college er voor nodig om te vertellen dat sporten goed is voor lijf en leden en tegelijkertijd voorstelt om 2 sportaccommodaties, Sporthal Eckart met een bezettingsgraad van 82 % en het IJssportcentrum te sluiten. Gemakshalve vergeet het college te vertellen dat er 20 verenigingen met ca. 2.000 aangesloten leden wekelijks meerdere keren van het IJssportcentrum gebruik maken. Maar ook elk jaar ca. 1.400 honderd leerlingen van Eindhovense basisscholen zijn daar al vele jaren welkom. Kortom met 254 duizend betalende bezoekers per jaar behoort het IJssportcentrum Eindhoven, met topsport en breedtesport tot een van de best bezochte sportaccommodaties in deze stad.

 

Raadsvergadering inzake ontwikkeling Eindhoven Airport

Door een motie van VVD, D66, Lijst Pim Fortuyn (LPF), CDA, OAE en LE wint het gezond verstand in de Eindhovense gemeenteraad het van de PvdA, SP, BBL, CU en GroenLinks inzake vermeende overlast die linkse millieupartijen en belangenclubjes zeggen te ondervinden van de luchthaven.

Eindhoven, 30 juni 2015

Luchthavenontwikkeling Eindhoven Airport

Betoog LPF

Voorzitter, dank u wel,

Geboren in het verlengde van de start- en landingsbaan van destijds Vliegveld Welschap, heb ik heel mijn leven de vliegtuigen al gezien en gehoord. Het grote verschil van toen en nu is dat in begin jaren 80 de start- en landingsbaan is verlegd, er nadien meer vliegbewegingen zijn bijgekomen en ondanks aanzienlijk meer vliegbewegingen, de hinder door verminderende militaire activiteiten en niet op de laatste plaats de modernisering van de luchtvloot is afgenomen.

Opinie ED 4/7

 

Pilot hennepteelt in Eindhoven

Commissie Financiën en Bestuur (FB)    

Eindhoven, 23 juni 2015

Onderwerp: uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt

Tijdens de commissievergadering Financiën & Bestuur werden de voorgenomen plannen tot een pilot hennepteelt besproken. Rudy Reker hield namens de Lijst Pim Fortuyn zijn betoog en benadrukte dat gezien de huidige maatschappelijke problematiek rondom de coffeeshops ook de LPF-fractie deze pilot de moeite van het proberen waard vindt. Hij waarschuwde wel uitdrukkelijk voor de gevaren van drugs en dat de stap van softdrugs naar harddrugs altijd op de loer ligt en dat wij daarvoor moeten waken, als de pilot hennepteelt doorgaat.

De volgens Reker onervaren jongelingen Ferry van den Broek (VVD), Rogier Verkroost (D66) en Mieke Verhees als midlife woman (PvdA) vonden deze opmerking te ver gaan en vonden dat ook alcohol en tabak verslavende middelen zijn. Dhr. Reker beaamde dit maar zei terecht dat we vandaag de pilot hennepteelt behandelde en dat er ook veel verslaving en criminaliteit voorkomt bij de handel en het gebruik van drugs waar ook doden bij vallen. Wederom vond de VVD onder aanvoering van Ferry van den Broek dit veel te ver gaan. Van den Broek ging zelfs zover dat hij de drugsverslaving ging vergelijken met, jawel: SUIKER. De heer Reker benadrukte dat Ferry van den Broek (VVD) een goede pleitbezorger is voor komende drugsgebruikers.

Dit in tegenstelling tot burgemeester van Rob van Gijzel die onze fractie gelijk gaf en zei dat de handel in drugs vaak in criminele handen is en dat alle liquidaties van de afgelopen tijd in de regio Eindhoven met drugshandel te maken hebben. Ook gaf hij onze fractie gelijk dat er vaak uit onderzoeken blijkt dat 80% van de in Nederland gekweekte wiet naar het buitenland verdwijnt. Overigens vond hijzelf dat onwaarschijnlijk omdat er nog nooit zulke grote transporten zijn onderschept bij de grens. Maar ja, de burgemeester had er waarschijnlijk geen erg in dat wij open grenzen hebben. De LPF Eindhoven gaat toch akkoord met de pilot hennepteelt omdat onze fractie vindt dat deze pilot een kans moet krijgen om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaat. Wel is het onze wens dat de pilot wordt teruggedraaid mochten de resultaten niet het beoogde effect geven. Hieronder kunt u het betoog van de LPF lezen.

Laatst aangepast op woensdag 24 juni 2015 11:36
 

Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2014Raadsvergadering, dinsdag, 16 juni 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal mijn best doen om in de 4 ½ minuut die mij ter beschikking staat de Jaarrekening over 2014 en het Burgerjaarverslag samen te vatten en daar vervolgens de bevindingen van onze fractie over kenbaar te maken.

Burgerjaarverslag

Voorzitter,
Het oordeel over de Gemeente Eindhoven is niet slecht en gemiddeld een voldoende waard. In een rapportcijfer uitgedrukt zou deze voldoende toch maar een mager zesje zijn. Dat kan beter en dat moet in de komende jaren ook beter.

Gedwongen door de economische crisis is de doelstelling een slanke organisatie, minder kostbare gemeentelijke overhead, een vereenvoudiging van procedures en minder bureaucratie. Dit alles moet een lagere doorberekening van overheadskosten opleveren. Maar het blijkt dat u als college deze doestelling drastisch naar boven moet bijstellen. De inwoners en ondernemers van deze stad verdienen dat. De schaatsliefhebbers dreigen door jarenlange mismanagement nu het slachtoffer te worden.

(Absurde verhoging van legeskosten. Het verhogen van gemeentelijke huren met als gevolg het duurder worden van entreekaartjes en contributieverhogingen, met als gevolg minder bezoekers. Dat is een neerwaartse spiraal. De meeste verenigingen hebben het zwaar met hun financiële problemen)

Jaarrekening

Voorzitter,
Met een korte reactie op mijn betoog van een week geleden over de jaarrekening 2014 zei de wethouder: ‘Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf’. Die uitspraak van mevrouw de wethouder was juist meneer de voorzitter en helaas ook overduidelijk in deze stad merkbaar.

Anderzijds voorzitter, is de Gemeente Eindhoven geen speeltuin waar met monopoly geld wordt gespeeld. Integendeel – en ik durf het bijna niet te zeggen – het is echt geld en duur geld. Voor een deel afkomstig vanuit de Provincie en het Rijk, misschien ook nog uit Brussel, maar ook voor een groot deel bijeengebracht door belastingbetalende burgers en ondernemers van onze stad.

 

Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven?

    stadhuis eindhoven

Dinsdag 9 juni 2015

Gecombineerde vergadering commissies Financiën en bestuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Mobiliteit, Ruimte en Vastgoed

Voorzitter, dank u wel.

Als eerste wil ik een paar woorden zeggen over het Burgerjaarverslag. Daarna gaat mijn betoog verder over de jaarrekening.

Burgerjaarverslag


Voorzitter,
Denkbeeldig zie ik de Gemeente Eindhoven als één grote supermarkt. Wel met het verschil dat ik in Gemeentelijke supermarkt niets heb te kiezen. Ondanks dat is een vergelijking met een echte supermarkt niet verkeerd.

Bij de grote supermarktketens krijgen alle medewerkers een cursus in klantgericht denken en werken. Een verkeerde behandeling van klanten die een vraag of een klacht hebben kan namelijk al snel omzetverlies betekenen omdat de concurrentie in die sector heftig is. Natuurlijk is de ene supermarkt verder in het klantgericht werken dan een andere super.

Lees en huiver op de site van Drs. L.W.Verhoef, Registeraccountant

 

Raadsvragen: Overlast bij omzetvergunningen en kamerbewoning


24/4 Omroep Brabant

UPDATE: 3 juni 2015 Met antwoord van het college

Eindhoven, 24 april 2015

Geacht college,

In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem. De huidige wethouder van Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie was destijds als raadslid de voorzitter van deze werkgroep. De bevindingen en conclusies van de raadswerkgroep waren onthutsend omdat uit het onderzoek bleek dat in veel gevallen alles fout was wat er maar fout kon zijn. De aanbevelingen van de raadswerkgroep zijn destijds helder en duidelijk op schrift gesteld. Uit klachten die ons als fractie al geruime tijd bereiken blijkt nu 5 jaar na de aanbevelingen dat er weinig tot niets is veranderd. Dat is een zorgwekkende constatering.

 

PERSBERICHTEindhoven, 1 juni 2015


Nieuwe voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF)


In de Algemene Ledenvergadering van 29 mei jl. is de heer Charles Stroek (68) unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Hij volgt hierdoor de heer Rudy Reker op, die sinds de oprichting van de Eindhovense afdeling in 2004 onafgebroken voorzitter is geweest naast zijn functie als fractievoorzitter. De heer Stroek was eerder raadslid voor deze partij van 2010 tot 2014. Nadien was hij bestuurslid Algemene Zaken bij de LPF en adviseur van de fractievoorzitter.

De heer Stroek is werkzaam geweest in het groot winkelbedrijf, de rederijsector en het bankbedrijf. Hij heeft in Eindhoven vele jaren van bestuurlijke ervaring opgebouwd in een grote verscheidenheid van stichtingen* en instellingen*. De nieuwe voorzitter zal zich met name gaan richten op het strategisch beleid van de LPF, de ledenbehartiging en het opereren in netwerken.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 46

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn