Home moties amendementen

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Weer slachtofferrol Hafid Bouteibi (PvdA) bij vermeende moslimdiscriminatie

     minaret moskee

Eindhoven, 24 februari 2015

Op de hier onderstaande motie van de Eindhovense PvdA en BBL heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn als volgt gereageerd.

24/2 Eindhovens Dagblad 

25/2 Studio 040


Moslimdiscriminatie

Voorzitter,

Elke vorm van discriminatie zullen wij als Lijst Pim Fortuyn afwijzen. Als er mensen zijn die menen zich gediscrimineerd te voelen kunnen zij op dit moment al terecht bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie.

Maar om nu via deze actuele motie expliciet moslimdiscriminatie in het onderwijs op scholen onder de aandacht te brengen, terwijl er in deze wereld door mensen met een islamietische achtergrond de meest verschrikkelijke misdrijven tegen de mensheid worden voltrokken, gaat onze fractie te ver.

Beter is dat de moslimgemeenschap de hand in eigen boezem steekt en zelf – als het even kan wereldwijd – tegen deze misdrijven luid en duidelijk gaat protesteren. Dat is ons inziens de beste maar ook de enige remedie om deze vermeende moslimdiscriminatie aan te pakken.

Wij zullen deze motie dan ook niet steunen.

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

 

Actuele Motie: Als elke seconde telt!Eindhoven, 25 november 2014


Gemeenteraadsvergadering


De toelichting op deze motie vindt u onder dit artikel 


'Het is het aan niemand uit te leggen voorzitter dat een taxi met enkel een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet.'

Actuele Motie

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden;
De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Overwegende dat;
- Ambulances die in Eindhoven niet met spoed en dus zonder geluidssignalen rijden, geen gebruik mogen maken van de busbanen;
- Dit in tegenstelling tot de brandweer en de taxi’s, dat niet is uit te leggen aan burgers en zij die dringend hulp nodig hebben;
- De ambulancezorg Brabant Zuidoost een ontheffing daarvoor heeft aangevraagd maar deze is geweigerd;
- Er nadien op een rondvraag van de Lijst Pim Fortuyn om ook ambulances zonder spoed en geluidssignalen op de busbaan te laten rijden een negatieve reactie is gekomen;
- Door de aanleg van HOV-busbanen, huidige 2x2 rijbanen worden vervangen door 2x1 rijbaan;
- Ambulances die een spoedmelding krijgen en opgesloten zitten in een file op een 2x1 rijbaan met veel stoplichten, niet over een hoge middenberm kunnen ontsnappen waardoor veel tijd verloren gaat;
- Verkeersdrempels niet bijdragen aan het comfort van vaak ernstig zieke personen die per ambulance vervoerd worden;

 

Kadernota 2015-2018 

 

24 juni 2014

Kadernota 2015-2018, commissiebehandeling

Voorzitter, dank u wel,

Deze kadernota 2015 – 2018 is het vertrekpunt van het nieuwe coalitieakkoord, onder de veelzeggende naam 'Expeditie Eindhoven'. Bij het vaststellen van een nieuwe kadernota ga je met de ervaring uit het verleden en de wetenschap van het heden een toekomstvisie op loslaten. Het nieuwe college voorzitter doet dat 'Grenzeloos ambitieus'. Maar een titel dekt nog niet altijd de lading en dat heeft het recente verleden meer dan eens aangetoond.

Uit de beantwoording van de vragen die mijn collega's hebben ingediend, blijkt dat het college bij lange na niet alle vragen adequaat heeft kunnen beantwoorden. Mijn fractie had dat ook niet verwacht en dat is dan ook de reden voorzitter dat de Lijst Pim Fortuyn geen vragen heeft ingestuurd. Ideeën, wensen, plannen of veelal nog vage plannen van het college zullen in de loop van het jaar hun weg moeten vinden. En hoewel het optimisme van deze kadernota afdruipt moet het college goed beseffen dat 'behaalde resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst'.

 

Actuele motie géén tweede Turkse feestzaal
Raadsvergadering 9 april 2013


Toelichting bij de Actuele motie


De ontheffing van het bestemmingsplan, evenals een ontheffing van de parkeernorm op het industrieterrein de Tempel om daar een tweede feestzaal mogelijk te maken, is voor de omwonenden een betere pil. Temeer omdat bij het college bekend moest zijn, dat een aantal bewoners, maar ook meerdere ondernemers al enkele jaren overlast ondervinden van de huidige feestzaal Nazar. Danscentrum Nazar ligt op een steenworp afstand van de nieuwe beoogde locatie. Beide feestzalen kunnen samen ca. 1.800 feestgangers opvangen, die nagenoeg allemaal met een auto daar naar toe komen.

 

Actuele motie: Franz Léharplein

 

Toelichting Actuele motie Franz Léharplein

18 december 2012


Door het aantal snel opeenvolgende misdrijven heeft onze fractie in de raadsvergadering van 18 december gemeend een actuele motie in te dienen en daarin gevraagd om echte maatregelen om zodoende per direct de rust en veiligheid te normaliseren. Echter burgemeester Rob van Gijzel vindt dat de bewoners en ondernemers van het Franz Leharplein overdrijven. Negen misdrijven in elf dagen worden door hem klaarblijkelijk als normaal gezien. Maar goed, Eindhoven is voor het zoveelste jaar in de top (zesde plaats) te vinden van de meest onveilige steden van Nederland en als eerste geëindigd als de meest onveilige stad van onze provincie Noord-Brabant.

Hierna het betoog voorafgaande aan het indienen van de actuele motie. Voor de zoveelste keer laat het college van B&W en de gemeenteraadsleden de bewoners in hun hemdje staan. Onvoorstelbaar!

 

Motie: Eindhovense sociale minima gratis met de bus


Raadsvergadering met o.a. het afschaffen van gratis OV  

20 november 2012

 

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Eindhoven;

Gezien het raadsvoorstel Alternatieven Gratis met de bus voor 12- en 65+ (raadsnummer 12R5029);

 

Respecteren commerciële parkeerbedrijven ‘Bedrijventerrein Eindhoven Airport'


Actuele motie


Raadsvergadering 5 juni 2012De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.


De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het aangenomen raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Eindhoven Airport’ op 28 februari 2012. (nummer 12R4711) en als vervolg op de door D66 en de LPF ingediende en unaniem aangenomen motie M1A;

Gehoord de gevoerde beraadslagingen in de vergaderingen van 14 februari, 28 februari en 29 mei 2012, waarin overduidelijk in beeld is gebracht dat het aangenomen raadsvoorstel niet beoogd wat de raad ervan had verwacht;

 

Herkansing aanvraag voor toestemming woningsplitsing en kamerbewoningRaadsvergadering 31 mei 2011


EINDHOVEN - Als het aan wethouder Mary Fiers (PvdA) ligt, staan er binnenkort zo'n 500 studenten op straat. De LPF wilde de huisbazen dinsdagavond nog een herkansing bieden maar de overige raadsleden gingen daar uiteindelijk niet mee akkoord. In een volgende commissievergadering wordt er verder gepraat over eventuele schrijnende gevallen.

Zie ook: Omroep Brabant

Motie 1

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadswerkgroep Hoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning  (raadsnummer 11.R4247);


Overwegende dat;

 

Amendement: geen sluiting sporthal HaagdijkRaadsvergadering 3 november 2009                                    A12

Samen met de PvdA, Leefbaar Eindhoven, het Ouderen Appél en de
Lijst Pim Fortuyn is deze motie ingediend en aangenomen


De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009, raadsnummer 09.R3295.001,  over de programmabegroting 2010 – 2013;

gehoord de terzake gevoerde discussies in de vergadering van  3 november 2009;

 

Motie van Wantrouwen tegen wethouder M. Mittendorff


Motie M 1 / Raadsvergadering 20 oktober 2009

Toelichting

De hier onderstaande motie van wantrouwen heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn in stemming willen brengen tijdens de voorlaatste raadsvergadering op 6 oktober 2009. Omdat de betreffende wethouder M. Mittendorff deze vergadering was verhinderd, vond onze fractievoorzitter het niet chique om deze motie toen toch in te dienen en heeft hij deze motie aangehouden en gisteren 20 oktober alsnog in stemming laten brengen.

De oorzaak, dus de bekende druppel - is het zoveelste mislukte cultuurproject PopEi, onder verantwoordelijkheid van deze wethouder. Denk hierbij maar aan het financiële tekort van vijf miljoen euro voor het Parktheater. Verder komt uit het rekenkameronderzoek aangaande PopEi, een volstrekt onprofessionele en bijzonder laakbare handelswijze naar voren.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn