Home Nieuws Actueel

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Ondanks dit betoog van de LPF toch meer opvang

Gemeenteraad Eindhoven laat zich (mis)leiden door emoties i.p.v. het gezond verstand 

 


Betoog Raadsvergadering

Actuele moties AcM1A  ‘Extra opvang in Eindhoven’   
AcM5  ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’

Voorzitter, dank u wel,

Als wij als Lijst Pim Fortuyn bij stemming over de Actuele Motie AcM1A, die ‘Extra opvang in Eindhoven’ wil bewerkstelligen en ook Actuele Motie AcM5, genaamd ‘Bied vluchtelingen kans om waardevolle bijdragen te leveren’ tegen zullen stemmen, is de kans groot dat de LPF-fractie wordt neergezet als harteloos, egoïstisch en misschien wel als racistisch zal worden bestempeld.

Voorzitter,

Niets is minder waar. De huidige problematiek dat miljoenen mensen aan een ware volksverhuizing naar noord en west Europa bezig zijn, laat ook onze fractie niet ongemoeid en zeker niet koud. Tegelijkertijd beseft mijn fractie maar al te goed dat beide moties echte oplossingen in de weg staan en juist een aanmoediging zullen zijn voor mensensmokkelaars en huidige achterblijvers om ook het avontuur aan te gaan. Via social media zijn zij binnen één minuut op de hoogte van onze gastvrijheid. Daar komt bij dat later de generaal pardon ’s en gezinsherenigingen zullen plaatsvinden, waardoor het aantal mensen dat nu komt zeker met 4 vermenigvuldigd kan worden.

 

Besturen doe je niet met emoties maar met visie

Voorpagina Eindhovens Dagblad 5 september 2015

 

 

Lijst Pim Fortuyn steunt GeenPeil

Het wordt tijd dat Den Haag en Brussel naar ons gaan luisteren!

 

De LPF Lijst Pim Fortuyn Eindhoven steunt de handtekeningactie van GeenPeil voor een EU-referendum. Komende zaterdag 12 september op de ´Dag van de Democratie´zijn wij te vinden op het Stadhuisplein in Eindhoven, waar u ook een steunverklaring kunt ondertekenen. Democratie krijg je niet cadeau, maar moet je met hand en tand verdedigen, aldus de fractievoorzitter Rudy Reker.

 

Politiek met de menselijke maat

Nadat de motie was voorgelezen kreeg Rudy Reker als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn als eerste het woord en sprak toen onderstaande tekst uit.

Voorzitter,

De reden dat de Lijst Pim Fortuyn deze Actuele Motie mee indient is dat de wethouder onomstotelijk heeft aangetoond dat zij met meerdere dossiers niet uit de voeten kan. Ik noem de Sportvisie maar ook de communicatie omtrent de Lichtstadmarkt is verre van soepel verlopen.

Lichamelijk is het haar ook aan te zien en daar maak ik mij echt zorgen over.

De laatste maanden is duidelijk geworden dat de wethouder deze zaken niet tot een goed einde kan brengen. Integendeel, zij zal alleen zichzelf nog meer beschadigen.

Ik heb enige tijd de hoop gekoesterd dat de wethouder dit zelf ook zou inzien en de eer aan haarzelf zou houden door haar portefeuille eerder al beschikbaar te stellen.   Nu dat niet is gebeurd is er geen andere weg, dan een motie van afkeuring en wantrouwen mee in te dienen.

Wij mogen onze stad niet aandoen dat een Eindhovense wethouder verder aanmoddert met belangrijke dossiers en daarmee ook haar gezondheid in de waagschaal stelt.

Rudy Reker

 

Een nietszeggende Kadernota 2016

Euro briefjes

Raadsvergadering Kadernota

14 juli 2015


Betoog Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter, dank u wel,

Wat wil het Eindhovens college de komende jaren in- en met onze stad? Ja inderdaad, dat zijn vragen die je als bestuurder aan jezelf moet stellen als je een Kadernota produceert.

Wil het college een veilige en levendige stad met veel werk- en sportgelegen-heid en

- Hoe stelt zij zich dat dan voor?

Wil dit college meer busbanen, en onze binnenstad autoluw maken en hoever gaat zij daarin?

 

Een Sportvisie 2015-2019 zonder fatsoenlijk beleid

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)

Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee'

Eindhoven, 13 juli 2015 

Voorzitter, dank u wel,
Nog nooit heeft een Sportvisie zoveel beroering opgewekt in heel Zuidoost Brabant als de huidige Sportvisie, die de mooie titel heeft meegekregen, ‘Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee’. Het college gaat daarin zover dat zij zeggen hoe wij en waar wij als Eindhovenaren moeten bewegen en vooral …..., hoe ook niet meer.

Zelfs 19 pagina’s heeft het college er voor nodig om te vertellen dat sporten goed is voor lijf en leden en tegelijkertijd voorstelt om 2 sportaccommodaties, Sporthal Eckart met een bezettingsgraad van 82 % en het IJssportcentrum te sluiten. Gemakshalve vergeet het college te vertellen dat er 20 verenigingen met ca. 2.000 aangesloten leden wekelijks meerdere keren van het IJssportcentrum gebruik maken. Maar ook elk jaar ca. 1.400 honderd leerlingen van Eindhovense basisscholen zijn daar al vele jaren welkom. Kortom met 254 duizend betalende bezoekers per jaar behoort het IJssportcentrum Eindhoven, met topsport en breedtesport tot een van de best bezochte sportaccommodaties in deze stad.

 

Raadsvergadering inzake ontwikkeling Eindhoven Airport

Door een motie van VVD, D66, Lijst Pim Fortuyn (LPF), CDA, OAE en LE wint het gezond verstand in de Eindhovense gemeenteraad het van de PvdA, SP, BBL, CU en GroenLinks inzake vermeende overlast die linkse millieupartijen en belangenclubjes zeggen te ondervinden van de luchthaven.

Eindhoven, 30 juni 2015

Luchthavenontwikkeling Eindhoven Airport

Betoog LPF

Voorzitter, dank u wel,

Geboren in het verlengde van de start- en landingsbaan van destijds Vliegveld Welschap, heb ik heel mijn leven de vliegtuigen al gezien en gehoord. Het grote verschil van toen en nu is dat in begin jaren 80 de start- en landingsbaan is verlegd, er nadien meer vliegbewegingen zijn bijgekomen en ondanks aanzienlijk meer vliegbewegingen, de hinder door verminderende militaire activiteiten en niet op de laatste plaats de modernisering van de luchtvloot is afgenomen.

Opinie ED 4/7

 

Pilot hennepteelt in Eindhoven

Commissie Financiën en Bestuur (FB)    

Eindhoven, 23 juni 2015

Onderwerp: uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt

Tijdens de commissievergadering Financiën & Bestuur werden de voorgenomen plannen tot een pilot hennepteelt besproken. Rudy Reker hield namens de Lijst Pim Fortuyn zijn betoog en benadrukte dat gezien de huidige maatschappelijke problematiek rondom de coffeeshops ook de LPF-fractie deze pilot de moeite van het proberen waard vindt. Hij waarschuwde wel uitdrukkelijk voor de gevaren van drugs en dat de stap van softdrugs naar harddrugs altijd op de loer ligt en dat wij daarvoor moeten waken, als de pilot hennepteelt doorgaat.

De volgens Reker onervaren jongelingen Ferry van den Broek (VVD), Rogier Verkroost (D66) en Mieke Verhees als midlife woman (PvdA) vonden deze opmerking te ver gaan en vonden dat ook alcohol en tabak verslavende middelen zijn. Dhr. Reker beaamde dit maar zei terecht dat we vandaag de pilot hennepteelt behandelde en dat er ook veel verslaving en criminaliteit voorkomt bij de handel en het gebruik van drugs waar ook doden bij vallen. Wederom vond de VVD onder aanvoering van Ferry van den Broek dit veel te ver gaan. Van den Broek ging zelfs zover dat hij de drugsverslaving ging vergelijken met, jawel: SUIKER. De heer Reker benadrukte dat Ferry van den Broek (VVD) een goede pleitbezorger is voor komende drugsgebruikers.

Dit in tegenstelling tot burgemeester van Rob van Gijzel die onze fractie gelijk gaf en zei dat de handel in drugs vaak in criminele handen is en dat alle liquidaties van de afgelopen tijd in de regio Eindhoven met drugshandel te maken hebben. Ook gaf hij onze fractie gelijk dat er vaak uit onderzoeken blijkt dat 80% van de in Nederland gekweekte wiet naar het buitenland verdwijnt. Overigens vond hijzelf dat onwaarschijnlijk omdat er nog nooit zulke grote transporten zijn onderschept bij de grens. Maar ja, de burgemeester had er waarschijnlijk geen erg in dat wij open grenzen hebben. De LPF Eindhoven gaat toch akkoord met de pilot hennepteelt omdat onze fractie vindt dat deze pilot een kans moet krijgen om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaat. Wel is het onze wens dat de pilot wordt teruggedraaid mochten de resultaten niet het beoogde effect geven. Hieronder kunt u het betoog van de LPF lezen.

Laatst aangepast op woensdag 24 juni 2015 11:36
 

Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2014Raadsvergadering, dinsdag, 16 juni 2015

Voorzitter, dank u wel,

Ik zal mijn best doen om in de 4 ½ minuut die mij ter beschikking staat de Jaarrekening over 2014 en het Burgerjaarverslag samen te vatten en daar vervolgens de bevindingen van onze fractie over kenbaar te maken.

Burgerjaarverslag

Voorzitter,
Het oordeel over de Gemeente Eindhoven is niet slecht en gemiddeld een voldoende waard. In een rapportcijfer uitgedrukt zou deze voldoende toch maar een mager zesje zijn. Dat kan beter en dat moet in de komende jaren ook beter.

Gedwongen door de economische crisis is de doelstelling een slanke organisatie, minder kostbare gemeentelijke overhead, een vereenvoudiging van procedures en minder bureaucratie. Dit alles moet een lagere doorberekening van overheadskosten opleveren. Maar het blijkt dat u als college deze doestelling drastisch naar boven moet bijstellen. De inwoners en ondernemers van deze stad verdienen dat. De schaatsliefhebbers dreigen door jarenlange mismanagement nu het slachtoffer te worden.

(Absurde verhoging van legeskosten. Het verhogen van gemeentelijke huren met als gevolg het duurder worden van entreekaartjes en contributieverhogingen, met als gevolg minder bezoekers. Dat is een neerwaartse spiraal. De meeste verenigingen hebben het zwaar met hun financiële problemen)

Jaarrekening

Voorzitter,
Met een korte reactie op mijn betoog van een week geleden over de jaarrekening 2014 zei de wethouder: ‘Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf’. Die uitspraak van mevrouw de wethouder was juist meneer de voorzitter en helaas ook overduidelijk in deze stad merkbaar.

Anderzijds voorzitter, is de Gemeente Eindhoven geen speeltuin waar met monopoly geld wordt gespeeld. Integendeel – en ik durf het bijna niet te zeggen – het is echt geld en duur geld. Voor een deel afkomstig vanuit de Provincie en het Rijk, misschien ook nog uit Brussel, maar ook voor een groot deel bijeengebracht door belastingbetalende burgers en ondernemers van onze stad.

 

Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven?

    stadhuis eindhoven

Dinsdag 9 juni 2015

Gecombineerde vergadering commissies Financiën en bestuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, Economie en Mobiliteit, Ruimte en Vastgoed

Voorzitter, dank u wel.

Als eerste wil ik een paar woorden zeggen over het Burgerjaarverslag. Daarna gaat mijn betoog verder over de jaarrekening.

Burgerjaarverslag


Voorzitter,
Denkbeeldig zie ik de Gemeente Eindhoven als één grote supermarkt. Wel met het verschil dat ik in Gemeentelijke supermarkt niets heb te kiezen. Ondanks dat is een vergelijking met een echte supermarkt niet verkeerd.

Bij de grote supermarktketens krijgen alle medewerkers een cursus in klantgericht denken en werken. Een verkeerde behandeling van klanten die een vraag of een klacht hebben kan namelijk al snel omzetverlies betekenen omdat de concurrentie in die sector heftig is. Natuurlijk is de ene supermarkt verder in het klantgericht werken dan een andere super.

Lees en huiver op de site van Drs. L.W.Verhoef, Registeraccountant

 

Bij dit betoog ging burgemeester Rob van Gijzel door het lint

21 april 2015

Betoog Tjerk Langman bij 0.41.08 minuut in commissievergadering FB

Voorzitter dank u wel

Als eerste wil de LPF benadrukken dat we blij zijn dat eindelijk de eerste contouren van een actieplan radicalisering en polarisatie op tafel ligt. Het landelijk dreigingsniveau is al geruime tijd "substantieel" dus er moest echt een plan van aanpak komen. Het plan ziet er gedegen uit maar toch hebben wij nog specifieke vragen over hoe dit plan regionaal gaat werken.

 

Moord op Pim Fortuyn was geniaal complot

Bron: http://www.ninefornews.nl/video-moord-op-pim-fortuyn-geniaal-complot/

Dit artikel is in 2014 verschenen. Vandaag is het een jaar later, 6 mei 2015, maar vele burgers twijfelen aan de werkelijke toedracht.

Het is 12 jaar geleden (inmiddels is dat in 2015 13 jaar geleden) dat politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd neergeschoten. Zoals ieder jaar op 6 mei herdenken sympathisanten de politicus door per bus langs de locaties te trekken die voor hem belangrijk zijn geweest.

De herdenking dit jaar is anders dan andere jaren, want de moordenaar van Fortuyn loopt sinds kort (sinds 2012) weer vrij rond. “De sfeer is beladen, mensen zijn boos.”

Was Volkert van der G. werkelijk degene die Pim Fortuyn doodschoot? Pas geleden sprak schrijver Tomas Ross zich in De Journalist kritisch uit omdat de moord ‘niet is onderzocht vanuit de theorie dat er niet één, maar twee schutters waren die kogels afvuurden op de politicus’. Genoeg feiten die duiden op een complot, zijn volgens Ross onvoldoende onderzocht.

 
De beste moskee is geen moskee

De beste moskee is geen moskee

foto van Tjerk Langman.

 

Boze islamitische geestelijke uit Eindhoven

 

Bron: Dagelijkse Standaard


Auteur  Tim Engelbart


3 mei 2015

 

Screenshot Al Arabiya. Afgebeeld: Aaidh al-Qarni

Boze islamitische geestelijke uit Eindhoven: waarom worden radicale imams geweigerd? 

Nasr El Damanhoury, directeur van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, wil graag van overheid weten waarom haatimams worden geweigerd. Is dat niet duidelijk dan?

Boze gezichten in Eindhoven. De directeur van de plaatselijke moskee, is momenteel niet zo blij met de Nederlandse overheid. Die houdt er namelijk een lijst op na met radicale imams die ons land niet in mogen. Nu tekent hij daar niet direct bezwaar tegen aan, maar wel wil hij graag . Want oh, oh, oh, het was toch wel verdacht dat de radicale imam Aaidh al-Qarni (voorstander van ‘het verbrijzelen van schedels, het afsnijden van kelen en het opofferen van mannen en huizen.’) geweerd werd uit Nederland:

 

Italië trekt Visa haatimam in

 


Betreft: Saoedische predikant in de Al-Fourqaanmoskee


Geachte leden van de Raad,

Gisteren is aan u en mij bekend geworden dat de islamitische predikant Aaidh al-Qarni de komende dagen zou spreken in de Al-Fourqaanmoskee. Ik heb daarover van diverse zijden verontruste berichten ontvangen en verschillende leden van uw Raad hebben schriftelijke vragen gesteld. Daar was ook alle reden voor.

 

Ongeregeldheden en ondoordacht optreden ME bij PSV-AJAX?

 me psv-ajax

2 maart 2015

Bij ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax zijn zondagavond bij het Philips Stadion in Eindhoven enkele gewonden gevallen. Naar aanleiding van het optreden van de politie en ME na de wedstrijd van PSV-AJAX van gisteren, heb ik onze burgemeester om opheldering gevraagd.

Met diverse links onderaan deze pagina

Geachte heer van Gijzel,

Het hier onderstaande stukje tekst heb ik vandaag in het ED gezet als commentaar bij het optreden van de ME na de wedstrijd PSV - AJAX? Het artikel spreekt voor zich.

Mijn dochters zijn woedend over dit, in hun optiek onnodig en vooral het levensgevaarlijk optreden van de ME en hun beeldvorming van de politie als hulpverleners is omgeslagen als een blad van een boom. Ik zal maar niet herhalen wat zij letterlijk hebben gezegd.

 

Een nieuwjaarstoespraak die niet is uitgesprokenNieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn op 8 januari 2015


De reden dat deze toespraak niet is uitgesproken ligt in het feit dat het bestuur en fractie het ongepast zouden vinden om de nieuwjaarsbijeenkomst door te laten gaan, terwijl op hetzelfde tijdstip in het stadhuis een openbare protestbijeenkomst met Eindhovense burgers plaats zou vinden over de recente gebeurtenissen in Parijs. Daarom is deze toespraak niet uitgesproken, maar wij willen hem wel met u delen.

 

Beste mensen,

Ik heet u allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de LPF, de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven. Ik begin dan ook met u allen een gelukkig en voorspoedig maar vooral een gezond 2015 te wensen.

In alle opzichten was 2014 een bewogen jaar. Niet alleen in onze stad voor onze politieke partij maar ook nationaal en internationaal. De vliegramp van de MH 17 waarbij ook Eindhovense slachtoffers te betreuren vielen, heeft ons allemaal diep geraakt. De ontvangst van de slachtoffers op Eindhoven Airport was groots en vervulde iedereen, ongeacht de politieke kleur, van trots in een periode van diepe rouw. Bijna alle slachtoffers van deze ramp zijn op waardige wijze naar ons land teruggebracht.

 

Nieuwjaarsbijeenkomst Lijst Pim Fortuyn van vandaag geannuleerd

 

PERSBERICHT

Eindhoven, 8 januari 2015

Het bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven menen er goed aan te doen om de voor vandaag geplande nieuwjaarsbijeenkomst te annuleren. Dit op zeer korte termijn genomen besluit komt voort uit de recente gebeurtenissen in Parijs, waar gisteren moslimextremisten een bloedige aanslag hebben gepleegd op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo.

Het bestuur en de fractie tonen volledig begrip voor het besluit van de burgemeester van Eindhoven, die vanavond om 18.00 uur een openbare protestbijeenkomst in het stadhuis laat plaatsvinden.  Daar kunnen wij stilstaan bij deze gruwelijke gebeurtenis. Om die reden vinden wij het ongepast dat onze nieuwjaarsbijeenkomst samenvalt met de bijeenkomst in het stadhuis. Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven zijn voorstander van, zoals u dat van ons mag verwachten, het woord als wapen.

Noot voor de redactie:
voor informatie Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,
telefoon 06-54905959
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Eindhovens Dagblad

Studio 040

 

 

De nieuwsbrief: terug van weg geweest!december 2014


Beste leden, relaties en geïnteresseerden,

Het is nu alweer enkele maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief is verstuurd. Dit betekent niet dat er in die periode niets bij de LPF is gebeurd, integendeel zelfs. In het begin van dit jaar was er veel werk te verzetten i.v.m. voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart jl. zijn gehouden. Zoals u weet zijn tegen onze verwachtingen, maar ook tegen de verwachting van veel leden, burgers en collega's de verkiezingen voor onze fractie niet goed afgelopen. Van de 2 zetels hebben wij er 1 moeten inleveren.

Dit ondanks de hoge peiling, veel positieve mails, brieven en sms’jes voorafgaand aan de verkiezingsdag. Opvallend was dat wij dit in 2006 en 2010 niet in deze mate hebben gehad. Maar er waren ook hartverwarmende en persoonlijke ondersteuningsverklaringen, die ons op straat en op meerdere locaties mondeling werden toebedeeld. De verwachtingen waren daarom hoog gespannen.

 

Opinie ED: ambulances zonder spoed niet op busbaan
25 november 2014


Als elke seconde telt!

 


Ambulances mogen niet zonder spoed op de busbaan

De Eindhovense wethouder wil geen ontheffing verlenen aan de ambulancedienst om zonder spoed op de busbanen te mogen rijden. Dit ondanks dat Ambulancezorg Brabant Zuidoost hier duidelijk om heeft gevraagd. De wethouder is tot dit besluit gekomen omdat zij vindt dat de verkeersveiligheid op de busbaan verstoord zou kunnen worden. Nu mogen alleen hulpdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst), als zij optische of geluidssignalen voeren, op de busbaan rijden. Er is een uitzondering op die regel en dat zijn taxi’s met een TX-keurmerk, die mogen wel op de busbaan van de binnenring rijden. Zij hebben daarvoor in 2008 een ontheffing gekregen. Hieruit blijkt dat taxi’s kennelijk geen belemmering vormen voor het busvervoer.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 11

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn