Home Raadsvragen

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Raadsvragen: Brandstichting flat Winkelcentrum Woensel / Genovevalaan

Bewoners zijn het spuugzat en angstig


Update: Met antwoord van het college van B&W


Eindhoven, 7 april 2011

Studio 040 / uitzending gemist

Geacht college,

De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven maakt zich grote zorgen over de brandstichtingen bij de flat aan de Genovevalaan, gelegen aan het parkeerterrein van Winkelcentrum Woensel. In het afgelopen half jaar heeft daar 2 keer een grote brand gewoed die los van de angst, veel mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Enkele bewoners die wij hebben gesproken spreken van 5 brandstichtingen in de laatste 2 jaar.

 

Invoering Burgernet in Eindhoven

Raadsvragen: Invoering Burgernet in Eindhoven
Eindhoven, 24-03-2011
Geacht College,
In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. www.burgernet.nl Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.
Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.
De proef in 2008 bleek een groot succes en inmiddels is Burgernet in een groot aantal gemeenten en delen van provincies doorgevoerd. Helaas is dit nog niet gebeurt in zuidoost Brabant, dus ook niet in Eindhoven. Dit tot grote verbazing van onze fractie. Een communicatiesysteem zoals Burgernet zorgt ervoor dat burgers zelf actief kunnen mee participeren bij het opsporen van verdachte personen. Zeer veel burgers zijn ertoe bereid hun steentje bij te dragen aan een veilige samenleving. De samenwerking tussen politie en burger krijgt hierdoor een positieve draai.
Omdat wij van mening zijn dat de invoering van Burgernet een hoge prioriteit heeft i.v.m. een gerichtere opsporing van verdachte personen en een goede informatie voorziening in geval van calamiteiten en rampen, hebben wij de volgende vragen voor het college.
1. Is het college bekend met het informatiesysteem Burgernet?
2. Zo ja, is het college dan wel of niet overtuigd van het nut van Burgernet?
Dit omdat wij steeds meer informatie krijgen dat de gemeente Eindhoven geen
prioriteit ziet in Burgernet en de doorvoering wil uitstellen.
3. Indien het college plannen heeft tot invoering van Burgernet, kan het college dan een concrete datum noemen wanneer Burgernet in Eindhoven wordt doorgevoerd?
4. Welke facetten van Burgernet worden dan werkzaam in Eindhoven?
D.w.z. alleen de opsporingsmiddelen of ook de informatieve kant van Burgernet, om de burgers te informeren bij calamiteiten en rampen?
Lijst Pim Fortuyn Eindhoven
Rudy Reker
Tjerk Langman


Deze pet past ons allemaal

Update: met antwoord van het college

Eindhoven, 24 maart 2011


Geacht College,

In 2008 is er in verschillende provincies begonnen met een proef tot invoering van Burgernet. Dit systeem volgt SMS alert op en informeert burgers uitgebreid over criminele activiteiten in hun buurt. Zo betrekt Burgernet burgers actief bij het opsporen van verdachte personen na het plegen van een misdrijf.

Maar dit is niet alles. Burgernet informeert burgers ook direct en zorgvuldig in geval van calamiteiten en rampen. Zo kan de gemeente de communicatie met de burger sterk verbeteren en hun gevoel van veiligheid vergroten. Bovendien kan dit systeem ook een positieve impuls geven om onze stad uit de top van de ‘meest criminele stad’ van ons land te halen.

 

Raadsvragen huurverhoging Parktheater

adsvragen huurverhoging Parktheater
Eindhoven, 18 maart 2011
Geacht college,
In het Eindhovens Dagblad van 17 maart jl. hebben wij het artikel gelezen over de problematiek aangaande de huurverhoging voor het Parktheater, namelijk dat er vanaf 2013 geen huurcompensatie meer wordt toegepast door de gemeente. De Raad van Commissarissen van het Parktheater heeft in een brief aan u kenbaar gemaakt hiermee niet te kunnen instemmen omdat zij verwachten dat het theater door deze maatregel vanaf 2013 jaarlijks met een tekort van ca. € 200.000,-- zal worden geconfronteerd. De betreffende wethouder vindt dit een voorbarige conclusie, aldus het krantenartikel.
Wij hebben begrepen dat het Parktheater in de jaren 2009 en 2010 boven verwachting financieel goed heeft gepresteerd, o.a. door afslanking van het personeelsbestand, waardoor zij royaal boven de nullijn terecht is gekomen en een eigen vermogen heeft opgebouwd van ca. € 1,4 miljoen. Om reden hiervan en uit fiscaal oogpunt (BTW aftrek) wilt u de huurverhoging per direct toepassen en wel als volgt.
Het vorige college heeft het Parktheater een extra subsidie toegekend van € 1,1 miljoen om  de financiële problemen uit het verleden op te lossen en mogelijke tekorten op te kunnen vangen, dit tot en met 2010. Gegeven de huidige financiële positie van het Parktheater en de afgesproken einddatum wilt u dit bedrag nu terug vorderen.
Uw voorstel is de (fiscale) huurverhoging voor de jaren 2011 en 2012, zijnde € 170.000,-- per jaar, uit de € 1,1 miljoen te laten betalen en de resterende € 760.000,-- op de rekening van de gemeente terug te laten storten. Voor de jaren 2013 en 2014 zal het Parktheater geheel zelfstandig de nieuwe huur moeten opbrengen, en hier wringt het om.
Daarom heeft het Parktheater het voorstel gedaan om de € 1,1 miljoen terug te betalen maar wel om hierop de huurverhoging voor 4 jaren (€ 680.000,--) in mindering te brengen, zodat een bedrag van € 420.000,-- aan de gemeente kan worden gerestitueerd.
Dit voorstel is echter, naar wij van het Parktheater hebben gehoord, door het college afgewezen.
Onze fractie wil van het college graag antwoord op de volgende vragen:
1. Waarom vindt de wethouder de conclusie van de Raad van Commissarissen voorbarig? Immers de kans is reëel aanwezig dat de kaartverkoop terugloopt door  de verhoging van de  BTW en dat bij veel mensen hun vrij besteedbaar inkomen kleiner is geworden.
2. Waarom is de wethouder zo gebrand op de restitutie van € 760.000,--? Is voor dit bedrag mogelijk al een bestemming gevonden en zo ja waarvoor?
3. Is het verstandig en mogelijk een deel van het te restitueren bedrag te reserveren voor eventuele tekorten bij het Parktheater in 2013 en 2014? Immers als de conclusie van de Raad van Commissarissen waarheid wordt, dan zal het Parktheater toch weer voor subsidie bij het college aankloppen.
4. Vindt het college met ons dat het Parktheater op cultureel gebied een zeer brede doelgroep bedient en dat er voldoende financiële ruimte moet zijn voor een kwalitatieve en brede programmering?
Fractie Lijst Pim Fortuyn
Charles StroeEindhovens college komt afspraak niet na


Eindhoven, 18 maart 2011
Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van 17 maart jl. hebben wij het artikel gelezen over de problematiek aangaande de huurverhoging voor het Parktheater, namelijk dat er vanaf 2013 geen huurcompensatie meer wordt toegepast door de gemeente. De Raad van Commissarissen van het Parktheater heeft in een brief aan u kenbaar gemaakt hiermee niet te kunnen instemmen omdat zij verwachten dat het theater door deze maatregel vanaf 2013 jaarlijks met een tekort van ca. € 200.000,-- zal worden geconfronteerd. De betreffende wethouder vindt dit een voorbarige conclusie, aldus het krantenartikel.

 

Raadsvragen: Wie ontloopt hier zijn of haar verantwoordelijkheid?

Eindhoven, 23-12-2010


Update: Met antwoord van het college op 24 januari 2011


De Lijst Pim Fortuyn doet wél wat zij zeggen............


Dus, ook verantwoordelijkheid nemen indien een- of meerdere inwoners van onze stad zijn vastgelopen in een bureaucratische 'welles/nietes' situatie. Het mag niet zo zijn dat zowel onze gemeente als een woningcorporatie in onze stad als papagaaien elkaar napraten zonder één enkel bewijsbaar feit?

De schrijnende situatie van dit slachtoffer, waar onderstaande raadsvragen over gaan, heeft via Internet zeer snel landelijke aandacht gekregen. Een van de zichtbare tekenen is dat een meelevende landgenoot een websitepagina geopend waar een Petitie ondertekend kan worden. Dat al deze negatieve aandacht slecht is voor het imago van de stad Eindhoven, alsmede voor het Woonbedrijf en de Eindhovense burgemeester R. van Gijzel, zal iedereen duidelijk zijn. Bent u ook zo begaan met het lot van deze moeder, onderteken dan ook deze Petitie

 

Raadsvragen: Onveiligheid Winkelcentrum Vaartbroek


Camera's in Winkelcentum Vaartbroek moeten terug


Update: Met het antwoord van het college van B&W


11 januari 2011

Inbraken, vandalisme en gewapende overvallen nemen toe

Geacht college,

De bewoners en winkeliersvereniging van het winkelcentrum Vaartbroek maken zich ernstig zorgen over de veiligheid en leefbaarheid in- en rond het winkelcentrum. De laatste maanden zijn er weer diverse ernstige incidenten geweest die vragen om een gerichte aanpak.

 

Raadsvragen: Glasbak in JagershoefWie verzint nu zoiets?


Update: met antwoord van het college van B en W


31 juli 2010

Al meer dan 10 jaar staat er op de hoek Elckerlyclaan en de Firapeellaan in de wijk Jagershoef een glascontainer. Deze container staat pal voor het Chinees restaurant ‘SUN ON’, op amper 5 meter vanaf de ingang van dit restaurant. Gasten die in het restaurant dineren hebben de smerige, met graffiti besmeurde glasbak met daar omheen een zwarte insecten aantrekkende plakzooi op het trottoir als uitzicht. Niet zelden staan daar lege en kapotte dozen omheen met het grotere glaswerk als blikvanger bovenop. Niet direct de meest geschikte plaats voor een glascontainer. Anders gezegd; een slechtere locatie in onze stad voor deze container hadden wij bij de Lijst Pim Fortuyn niet weten te bedenken.

 

Raadsvragen: Het voortbestaan van Museum Kempenland14 juni 2010

Ingediend door Trots op Nederland en Lijst Pim Fortuyn


Update: Met antwoord van het college 13 juli 2010
Geacht college,

De fractie van Trots op Nederland maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van Museum Kempenland en daarmee verbonden de historisch belangrijke collectie en niet in de laatste plaats de openbare toegang tot het rijksmonument lokaal bekend als 'de Steentjeskerk'. Letterlijk schrijft de commissie niet af te doen aan het belang van het museum, edoch de wijze waarop de subsidieaanvraag is gemotiveerd was voor haar reden te adviseren om de subsidievraag af te wijzen. Verder stelt zij in haar rapport 'De adviescommissie zou de cultuurhistorische functie (erfgoed) waarvan Kempenland deel uitmaakt, in een groter perspectief met een nieuwe ambitie willen zien'. Daar per 1 januari 2011 het bestuur van Museum Kempenland geen subsidie meer is verleend zoals tot dan toe, zal het bestuur zich genoodzaakt zien per 1 september het sluitingsdraaiboek in te laten gaan. Daarom stellen onze fracties - Trots op Nederland en de Lijst Pim Fortuyn - met urgentie de navolgende vragen aan het college.

 

Raadsvragen: Stemgeheim gewaarborgd?


2 juni 2010

Update: met antwoord van het college van B en W


Geacht college,

Over enkele dagen vinden er verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Evenals bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart zal er ook deze keer met potlood worden gestemd. De stemlokalen moeten volgens de kieswet voldoen aan bepaalde eisen. Daarom de volgende vragen:

 

Raadsvraag: Hardleers … of toch struisvogelstreken?

 

De Nacht van Oud op Nieuw in Blixembosch


Update: met antwoord van het college van B&W15 januari 2010


Geacht college,

Wij als gemeenteraad, college inclusief de korpsbeheerder en de gehele politietop in Eindhoven moeten zich diep schamen. Niet alleen ten opzichte van alle bewoners in Blixembosch. Nee voor alle burgers in Eindhoven en wellicht ook voor alle inwoners van heel Europa. Want nergens in Europa is en blijft men zo lang en zo tolerant naar provocerende criminele jongeren als juist in deze stad. Dit ten koste van de Leefbaarheid!

 

Raadsvragen: Al enige jaren ……


De harde realiteit in Eindhoven


Update: met onjuiste antwoorden college B&W         Deel II

Update: met wederom een antwoord van B&W op deel II

15 december 2009

De eerder gestelde raadsvragen met daarbij het antwoord van het college van B&W van Eindhoven, hebben wij voorzien van ons commentaar.

Het stinkt niet alleen in delen van Strijp. Ook aan de beantwoording van de door mijn fractie op 2 september gestelde raadsvragen zit een luchtje. Naar onze mening zijn de vragen niet conform de waarheid beantwoord. Dit terwijl de burgers in Strijp recht hebben op de volledige waarheid, wat die ook moge zijn. Nu willen wij graag een eerlijk antwoord van het college van B&W.

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 7 van 13

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn