Home

Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

 

Fractieleden
Lijst Pim FortuynRudy Reker
Fractievoorzitter
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid
Tjerk Langman

CommissielidMari Nijs
Commissielid
Maik Barten
Jonge FortuynistenLex Cornelissen
Jonge Fortuynisten 

Winkeliers en bewoners in de Willemstraat luiden de noodklok


22 oktober 2013

Waakzaam en Dienstbaar

Je zou er maar wonen of daar een winkel hebbenFacebook

Geacht college,

Nadat een aantal fracties in augustus jl. een werkbezoek aan ‘de Bergen’ heeft gebracht, zijn er op 27 augustus jl. raadsvragen gesteld over meerdere onderwerpen. Eén van de aandachtspunten was de groeiende overlast van ondermeer het dealen van harddrugs op de Willemstraat, waar bewoners en ondernemers maar ook achteloze voorbijgangers veel hinder van ondervinden. Op 2 oktober jl. heeft het college de raad per mail laten weten dat de beantwoording nog even op zich zou laten wachten. Voor het uitstel van de beantwoording van de vragen m.b.t. de initiatieven in ‘de Bergen’ kan mijn fractie begrip opbrengen, maar de ernstige overlast waar in die raadsvragen melding van is gemaakt is iets wat absoluut geen uitstel mag krijgen!

 

Het Eindhovens Dagblad legt de verschillen bloot


4 oktober 2013

ED-stadsredacteuren Corrie de Leeuw en Ad de Koning bloggen over de Eindhovense politiek. Hierna een aardig beeld hoe de 'buitenwereld' tegen de lokale politieke krachtverhoudingen in Eindhoven aankijken.
Of je nu door de kat of hond wordt gebeten .......... is een bekend gezegde. Dat is ook in onze stad waarneembaar omdat Eindhoven al decennia lang het laagste opkomstpercentage heeft in Nederland.

Maar onze fractie de Lijst Pim Fortuyn of de LPF Eindhoven met het Ouderen Appél maken wel het verschil. Nu nog op 19 maart 2014 dit gegeven zien te verzilveren.  

(Bron Eindhovens Dagblad 4 oktober 2013)

'ED legt de verschillen bloot
Vandaag hadden we een eerste bijeenkomst over het ED-verkiezingsdebat.
 

Raadslid Reker keihard over raadsadviseur


Foto links: Harry Janssen


Voormalig raadslid van de PvdA Eindhoven, nog steeds een fanatiek PvdA icoon is als voorzitter van de Rekenkamercommissie niet onafhankelijk gebleken 

Commissievergadering 8 oktober 2013 

Vele miljoenen kostende miskleunen van zijn PvdA wethouders laat Harry Janssen links liggen

Persoonlijke aanval van Harry Janssen op LPF fractie

 
Een brief van de voorzitter van de rekenkamercommissie Harry Janssen, is een paniek aanval op die politieke partijen in deze raad die voor de PvdA een bedreiging kunnen vormen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie Rudy Reker kent weet dat hij/zij daar niet mee weg komt. Betoog Rudy Reker

Voorzitter dank u wel,

In de brief van de heer Harry Janssen, als voorzitter van de rekenkamercommissie suggereert deze dat hij ‘signalen heeft opgevangen betreffende onduidelijkheden over de kosten die door de fracties gedeclareerd kunnen worden’. De heer Janssen heeft dat gedaan ‘vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de controle op de besteding van de fractievergoedingen’. Dat is een wonderbaarlijk gegeven voorzitter. De heer Janssen gaat in zijn brief in op 3 zaken, n.l.:

 

Raadsvragen: Wet Openbaarheid van Bestuur n.a.v. een 2de Turkse feestzaal


Eindhoven, 18 augustus 2013

Eindhovense ambtenaren spreken niet de waarheid en heeft het college dan wel integer gehandeld?

Update: met antwoord van het college van B en W
Zeer interessant en ontluisterend om de beantwoording te lezen!

(27 september 2013)

ED 20/8 Komst feestzaal blijft heikel

Geacht college,

Op 6 augustus jl. heeft u via een raadsinformatiebrief laten weten het advies van de externe bezwaarschriftencommissie van 8 juli 2013 over te nemen en de bezwaarschriften niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren’. De bezwaarschriftencommissie is op 30 mei 2013 bijeengeweest, waar alle belanghebbenden in een hoorzitting hun verhaal mochten doen. Het schriftelijk verslag van de bezwaarschriftencommissie dd. 8 juli 2013 en uw schriftelijke beslissing dd. 11 juli 2013 op het bezwaarschrift heb ik niet van u maar via andere kanalen ter beschikking gekregen.

Desondanks is onze fractie, maar ook de bezwaarmakers stellig de mening toegedaan – ondanks uw beantwoording op 2 juli jl. van de door de LPF op 6 juni jl. gestelde raadsvragen – dat er in de door u gegeven informatie een aantal feitelijke onjuistheden zit. M.a.w. uw verweer rammelt aan alle kanten.

 

Raadsvragen: ‘Tonnen daklozengeld verdampt’


Eindhoven, 23 augustus 2013


Update: Met antwoord van het college van B&W


De fractie van de Lijst Pim Fortuyn heeft zich na overleg geconformeerd met de raadsvragen vragen die zojuist door 'Samen Eindhoven' zijn gesteld.

  
Weer een ongekende en kostbare blunder onder verantwoordelijkheid van dit college!

ED 23/8 Tonnen subsidie van gemeente Eindhoven voor daklozen verdampt

ED 23/8 Raad Eindhoven wil uitleg over daklozenproject

Omroep Brabant 8/3 Politiek Eindhoven reageert ontzet

Meer media artikelen onder deze tekst

Geacht College,

Het ED kopte vandaag op haar voorpagina: “Tonnen daklozengeld verdampt”. Het artikel spreekt verder desastreus voor zich.

De Lijst Pim Fortuyn en Samen Eindhoven vragen zich nu toch echt af hoeveel financiële echecs de gemeente nog te wachten staan. Nog steeds niet genezen van de heikele kwestie Orgelplein, valt het volgende financiële debacle weer heel erg koud op ons dak. Wie en wat is hier nu loos? Is dit de zoveelste organisatorische, bestuurlijke en bovenal financiële mislukking van de gemeente Eindhoven?

 

Raadsvragen: Onderzoek naar temperatuurverschillen in de stad


30 juli 2013

'Onnodig extern onderzoek is verspilling van belastinggeld en vragen naar de bekende weg'

Update: Met antwoord van B&WGeacht college,

Het ED van woensdag 24 juli jl. besteedde bijna paginagroot aandacht aan een onderzoek naar temperatuurverschillen in onze stad. Dit naar aanleiding van de opdracht die het college aan adviesbureau Tauw had verstrekt om temperatuurverschillen in onze stad in kaart te brengen. Eerder had het college meerdere keren aan de raad beloofd om terughoudend te zijn met het inhuren van derden, omdat de kosten hiervoor fors uit de hand waren gelopen. Van 11.7 miljoen euro in 2006 tot ca. 55 miljoen euro in 2010. Onze fractie heeft voor deze jaarlijks stijgende uitgaven veelvuldig aandacht gevraagd, in 2008 met een motie.

 

Raadsvragen: Misbruik toeslagen arbeidsmigranten


Eindhoven, 17 juli 2013

'Minstens 100.000 arbeidsmigranten betalen geen belastingen' Bron: RTL Nieuws

Update: met antwoord van B&W

Geacht college,

RTL Nieuws kwam na onderzoek deze week met een bericht dat er minstens 100.000 arbeidsmigranten in Nederland zijn, die niet officieel zijn ingeschreven bij de gemeente waar zij wonen. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam zeggen dat ze elk 30.000 niet ingeschreven arbeidsmigranten huisvesten en in Den Haag zijn er naar schatting zo’n 14.000 van deze  inwoners onzichtbaar voor de gemeente. Dan blijven er nog 26.000 arbeidsmigranten over die in andere gemeenten onderdak genieten, waaronder wellicht ook in Eindhoven.

 

Raadsvragen: Legeskosten moeten realistisch en acceptabel zijn


Eindhoven, 16 juli 2013

Standplaatsvergunning voor je eigen tuin. Het moet niet gekker worden

Update met antwoorden van B&W


27 augustus 2013


Geacht college,

In het recente verleden heeft de gemeenteraad in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen ingestemd met het verhogen van de gemeentelijke legeskosten. Ambtelijke uren zouden op deze wijze kostendekkend moeten worden. Uren, ondermeer voor het leveren van documenten, vergunningen en/of andere diensten die volgens het beleid van het college noodzakelijk zijn. Onze fractie staat nog steeds achter deze doelstelling. Maar in schrijnende gevallen waar de leges niet in verhouding staan tot het doel waarvoor b.v. een vergunning is aangevraagd, verdienen onze aandacht en moeten worden herzien.

 

Raadsvragen: Bezoek raadsleden aan ondernemers 'de Bergen'Eindhoven, 23 augustus 2013


Naar aanleiding van raadsledenbezoek van VVD, CDA, GL, SP, OAE, D66 en de LPF aan ondernemers in de Bergstraat zijn deze raadsvragen tot stand gekomen. 


Geacht college,

Naar aanleiding van de uitnodiging van ondernemers in de Bergen hebben bijna alle fracties van de raad een bijeenkomst bijgewoond van deze ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel aspecten besproken van het werken , ondernemen en leven in de Bergen. Er blijken veel initiatieven te zijn om de Bergen (zowel de Kleine Berg als de Bergstraat) te verbeteren en aantrekkelijker te maken voor passanten en winkelend publiek. Het gebied is binnen Eindhoven uniek te noemen mede door de unieke uitstraling en mix van functies. Deze mix is in het verleden door de raad vastgelegd ook vastgesteld en ook vastgelegd in het huidige bestemmingsplan. Toch is er onduidelijkheid bij raadsleden en ondernemers over hoe de gemeente haar rol in de openbare ruimte in de toekomst zal invullen om het gebied aantrekkelijker te maken.

 

De leugen regeert in Eindhovens Stadhuis


Het is niet voor de eerste keer dat Eindhovense ambtenaren, al dan niet in opdracht van het Eindhovens college, de waarheid bewust achterhouden. In het onderhavige geval werd er meerdere keren bewijsbaar tegen mij gelogen. Zowel via de telefoon, als in de commissievergadering en tenslotte in de raadsvergadering (agendapunt 8) waarin ik een actuele motie had ingediend om het reeds door het college onverantwoord genomen besluit te heroverwegen. De ambtenaar en de wethouder bleven keihard ontkennen dat er onderliggende documenten waren inzake zienswijzen en/of adviezen van de wijkcoördinator en van de politie. Terwijl de wijkcoördinator mijzelf had verteld dat zowel hij als de politie een negatief advies had afgegeven. Van de politie had ik zelfs een mail waarin stond dat zij een brief hadden gestuurd en de politiefunctionaris vertelde mij dat hij dat zelf had gedaan. Duidelijker kan het niet, maar toch bleef de ambtenaar en de wethouder het bestaan ervan glashard ontkennen. 

 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 9 van 44

Volg ons ook op Facebook

Welkom bij
Lijst Pim Fortuyn


Log in / Registreer

 

Lid worden
van de
Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Klik verder

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden

Afmelden

 

De Puinhopen van Acht jaar Paars

Lees hierAuteur: Pim Fortuyn