Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

"(...) het tegengaan van racisme en op te komen voor onze multiculturele stad"

Eindhoven 21 november 2016

Betoog: Tjerk Langman

Voorzitter dank u wel,

Voor ons ligt de door BBL gepresenteerde commissie notitie: Vier culturele diversiteit Ze roepen het college op, "werk te maken van het tegengaan van racisme en om op te komen voor onze multiculturele stad".

Voorzitter,

Laat ik duidelijk zijn: De integratie van migranten is totaal mislukt en de multiculturele samenleving bestaat niet. De segregatie in onze maatschappij is sinds de tweede wereldoorlog nog nooit zo groot geweest. En dat heeft te maken met het feit dat migranten nooit echt zijn gepusht om de taal te leren, te integreren en zich de Nederlandse cultuur eigen te maken. Dit heeft geresulteerd in het feit dat veel migranten vooral met een islamitische achtergrond nog met hoofd en hart in het land van herkomst zijn en zich vooral Turk of Marokkaan voelen i.p.v. Nederlander.

Dat valt ook op te maken uit de Turkse demonstraties voor de AK partij waar men massaal met de Turkse vlag aan het zwaaien was op de Rotterdamse Erasmusbrug en ook op ons Stadhuisplein. Wij moeten nu toch eindelijk de conclusie trekken dat de reden dat migranten zich destijds hier hebben gevestigd een economische reden had en dat het niet was uit liefde voor Nederland. Dat hebben wij ook zelf in de hand gewerkt door het veel te makkelijk toekennen van uitkeringen, toelagen en subsidies zonder daar voorwaarden aan te hangen, dat men de plicht had om te integreren en de taal te leren. Daardoor bleef de migrant in zijn eigen cultuur hangen en werd onvoldoende gemotiveerd om te gaan werken of om de Nederlandse taal te leren.

Uit de stukken die BBL deze commissie heeft toegezonden staat een andere conclusie. Daar staat dat de segregatie de schuld is van de autochtone Nederlander, oftewel de blanke man.

In de stukken van comité 21 maart staan onder andere 65 aanbevelingen om racisme en discriminatie tegen te gaan. In deze opsomming krijgt de blanke Nederlander er aan alle kanten van langs. Niets doen ze goed.

Een paar voorbeelden:

- Migranten worden achtergesteld in het arbeidsproces. Ze worden geweigerd door hun huidskleur of achternaam. Ook komen ze niet aan stageplekken.

- De Nederlandse cultuur heeft racistische kenmerken. Natuurlijk wordt Zwarte Piet weer gecriminaliseerd en zijn de afbeeldingen op de Gouden Koets schandelijk omdat ze verwijzen naar het slavernijverleden.

- Ook onze zeehelden uit de VOC tijd moeten het ontgelden. De VOC geschiedenis mogen we niet verheerlijken en namen van voormalige Nederlandse VOC-zeehelden mogen niet worden benoemd.

- Ook het groeiend antisemitisme in Nederland wordt benoemd in de stukken. Er staat letterlijk in de tekst: "Jaren voor de oorlog in Nederland werd in Europa een zondebokmechanisme op joden toegepast waardoor veel nederlanders bereid waren een passieve of actieve medewerking te verlenen aan een stapsgewijze uitroeing". Dat impliceert dat onze voorouders in grote getallen op de hoogte waren en mee hebben gewerkt aan de endlosing van de Joodse gemeenschap in ons land. Een schandalige en zeer beledigende conclusie die ik niet accepteer. Ik laat niet toe dat onze voorouders op deze manier worden weggezet als sympathisant van de nazi's en de NSB.

Dhr v.d. Voort voegt daar zelf nog aan toe in de commissienotitie dat het huidige antisemitisme door niet westerse allochtonen wordt veroorzaakt doordat ze zelf worden gediscrimineerd en last hebben van racisme door de autochtonen blanke Nederlander. Terwijl het algemeen bekend is dat Joodse instellingen en synagogen in ons land moeten worden beschermd i.v.m. dreiging uit de islamitische hoek omdat antisemitisme is vastgelegd binnen de islam. Maar daar wordt met geen woord over gerept in de stukken.

Voorzitter

Er wordt ook ingegaan op de zgn islamofobie. Daar gaan schijnbaar veel moslims gebukt onder. Bij de uitleg staat alleen niet vermeld dat de kritiek op de islam misschien komt door de golf van aanslagen uit naam van Allah die ons Europees continent deze zomer heeft geteisterd. Door de onverdraagzaamheid van de islam tegen homoseksuelen, westerlingen, ongelovigen en de Joodse gemeenschap. Nee het ligt allemaal weer aan ons, de blanke Nederlander.

Afsluitend wil ik ingaan op artikel 1 van de grondwet. Deze luid: "Allen die zich in nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan''.

Pim Fortuyn zei destijds in een artikel in de Volkskrant dat artikel 1 van de Grondwet maar moet worden afgeschaft. En dat zijn wij als Lijst Pim Fortuyn nog steeds roerend met hem eens. Artikel 1 is een molensteen om de hals van onze Nederlandse cultuur, onze normen en waarden en onze westerse vrijheden. Het artikel wordt misbruikt om bv de islamisering in onze cultuur door te drukken. Daardoor werk dit artikel onbewust mee aan de vervaging van onze cultuur, onze normen en waarden en onze vrijheden. Het artikel moet dus worden geschrapt en vervangen worden door een ander artikel waarin onze joods-christelijke en humanistische traditie en cultuur van Nederland als dominante cultuur wordt vastgelegd. Ook Wilders heeft hier eerder al voor gepleit. Dat is het enige juiste middel om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen.

Voorzitter, dank u wel.

 

Agenda 22 november 2016

Notitie BBL

Comité 21

Samen bruggen bouwen

Kerncijfers discriminatie 2015

 

Gravatar
Lau Kanen
Racisme en discriminatie
Puntsgewijze commentaar.
1. De integratie van migranten is totaal mislukt. Commentaar: De aanwezigheid van vele migranten in leidinggevende functies en opiniërende programma’s op radio en tv bewijst het tegendeel, al moet ook erkend worden dat niet allen succesvol zijn.
2. De multiculturele samenleving bestaat niet. Commentaar: Raadpleging van het bevolkingsregis ter en rondkijken in onze steden bewijst het tegendeel.
3. Migranten zijn nooit echt gepusht om de taal te leren, te integreren en zich de Nederlandse cultuur eigen te maken. Commentaar: Migranten zijn al decennia lang aangespoord om de Nederlandse taal te leren en de Nederlandse cultuur te leren kennen. Velen hebben daar ook hun best voor gedaan. Er is door onze regering, vooral middels onderwijs, ontzettend veel tijd en geld besteed om dit doel te bereiken.
Men kan echter van migranten – Nederlandse of niet-Nederlandse – niet verlangen dat zij de cultuur waarin zij opgegroeid zijn en die hun vaak dierbaar is, totaal loslaten. Wel dat zij zich aanpassen.
4. Veel migranten vooral met een islamitische achtergrond zijn nog met hoofd en hart in het land van herkomst en voelen zich vooral Turk of Marokkaan voelen i.p.v. Nederlander. Commentaar: Ook Nederlanders, die geëmigreerd zijn naar bijv. Canada, de VS, Australië of Nieuw-Zeeland voelen zich vaak nog Nederlander, houden bepaalde Nederlandse tradities in ere en zijn trots op hun herkomst.
5. Migranten die zich destijds hier hebben gevestigd deden dat om een economische reden had en niet uit liefde voor Nederland. Commentaar: Hetzelfde geldt voor geëmigreerde Nederlanders; meestal emigreert men om het in een ander land beter te krijgen.
5. In de stukken staat dat de segregatie de schuld is van de autochtone Nederlander, oftewel de blanke man. Commentaar: Op dit punt denk ik dat de stukken grotendeels ongelijk hebben. Ik denk dat er aan beide kanten iets geschort heeft. Wij, Nederlanders, hebben ons niet altijd van onze beste kant laten zien, maar ook niet alle immigranten hebben hun uiterste beste gedaan om te integreren,
De voorbeelden die in de stukken staan en waarin de Nederlanders afgeschilderd worden als – zowel in het heden als het verleden - onverschillig of vijandig jegens vreemdelingen zijn mijns inziens dan ook zeer eenzijdig en slechts gedeeltelijk waar. Ik begrijp uw protest daartegen.
6. De zgn islamofobie. Daar gaan schijnbaar veel moslims gebukt onder. Commentaar: Dit komt mij als geloofwaardig voor; eenzelfde gevoel hadden tot ongeveer 1850 ook de katholieken in Nederland, zij voelden zich behandeld als tweederangsburg ers. Ik deel echter uw mening dat de islamofobie vooral veroorzaakt wordt door ‘de golf van aanslagen uit naam van Allah die ons Europees continent deze zomer heeft geteisterd’, alsmede ‘door de onverdraagzaamh eid van de islam tegen homoseksuelen, westerlingen, ongelovigen en de Joodse gemeenschap’. En tegen christenen zou ik hieraan toe willen voegen.
Wel plaats ik hierbij deze kanttekening; de vijandigheid van veel moslims jegens de joodse gemeenschap is ook een reactie op wat ik maar zal noemen ‘de positieve discriminatie van het judaïsme’ door de staat Israel.
7. Artikel 1 van de Grondwet moet worden afgeschaft. Commentaar: Daar kan ik zeker niet in meegaan. Ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat iemand, van welke godsdienst of levensovertuigi ng ook, zich in Nederland ongelijk behandeld, i.c. achtergesteld, zou willen voelen.

1
Laat reactieformulier zien