Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Challenge-variant Eindhoven Noordwest

30 mei 2017

Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best"

Met onder het artikel het schriftelijk antwoord van wethouder Seuren

Voorzitter, dank u wel,

`Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald` is nu precies van toepassing op dit “Voorstel tot het gewijzigde vaststelling bestemmingsplan, "Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best". Dit gezegde betekend dat je beter iets voortijdig kan stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. En voorzitter als het college en de coalitiepartijen hun dromen doorzetten gaat het verkeerd. Geheid verkeert!

Voorzitter,

Op de eerste plaats is het helemaal niet noodzakelijk om de bestaande Oirschotsedijk nog verder voor het gemotoriseerd verkeer af te sluiten, omdat deze weg, althans, wat nog voor het gemotoriseerd verkeer open is, perfect functioneert. Bovendien zijn er buiten de Eindhovense raadszaal geen, of maar héél weinig mensen en (internationale) bedrijven te vinden die dit collegevoorstel wél steunen. Ook de directie van het Catharinaziekenhuis heeft eerder al haar bezwaren tegen het verder afsluiten van de Oirschotsedijk en de geplande wegenstructuur, om begrijpelijke redenen kenbaar gemaakt.

Ook de Oirschotse bevolking is fel tegen het nog verder afsluiten van de Oirschotsedijk terwijl de gemeente Oirschot niet voornemens is om de Oirschotsedijk vanaf Oirschot tot aan het Beatrixkanaal af te sluiten. Dit kan ook niet omdat zowel de Legerplaats Oirschot als het industrieterrein Westfields, de Luchthaven Eindhoven Airport en het BIC voor alle verkeer, dus ook het zware transport toegankelijk moet blijven.

Ja voorzitter, ik zeg het maar gewoon met mijn eigen woorden, het is een idioot plan, een dom plan, een belachelijk plan en als het college nog een beetje helder kan nadenken en de situatie te plaatse goed kennen, waar ik eerlijk gezegd zéér aan twijfel, kunt u niet anders dan dit plan zeer snel aan de papierversnipperaar toevertrouwen.

Voorzitter,

Op de tweede plaats zijn de voorgestelde nieuw aan te leggen wegen door bos en natuur en uitkomende op het GDC in Acht en op het Flight Forum, vlakbij de snelweg A2/N2 niet meer van deze tijd. De uitgang van het GDC op de Anthony Fokkerweg is nu al een levensgroot probleem omdat dat kruispunt het aanbod vanuit het GDC en vanaf de A2/N2 niet aan kan.

Eveneens geld dat voor de nieuw aan te leggen Spottersweg die op het Flight Forum nabij de snelweg A2/N2 moet aansluiten. De bewoners uit Meerhoven en de daar gevestigde bedrijven en reizigers vanaf Eindhoven Airport, kampen nu al dagelijks met grote verkeerstechnische problemen om dat deel van Eindhoven te verlaten. Op de derde plaats en niet onbelangrijk voorzitter, weet u drommels goed dat Eindhoven technisch failliet is. Eindhoven heeft meer schulden dan geld en goederen op de balans staan. Door al 12 jaar op rij vele miljoenen euro’s méér op te maken als dat er binnenkomt, is er is momenteel nog niet voldoende geld beschikbaar, om uw dromen op de Vestdijk te realiseren. Want het college mist gewoon nog 2 miljoen euro.

Voorzitter, ik heb 6 vragen waar ik nu een duidelijk antwoord op wil hebben.

1. Waar haalt dit college het geld vandaan om deze nieuwe wegen te financieren?

2. Waar haalt het college het geld vandaan om de benodigde gronden en percelen te kopen en/of te onteigenen?

3. Waar haalt dit college het geld vandaan om een nieuwe brug over het Beatrixkanaal aan te leggen. Een brug die sterk genoeg is omdat deze ook legervoertuigen en tanks een veilige oversteek moet kunnen bieden?

4. Waar haalt dit college het geld vandaan om een lange geboorde tunnel van circa 300 meter onder de A2/N2 te realiseren?

5. Waar haalt dit college het geld vandaan om een geluidswal rondom ‘De Sprinkhaan’ te realiseren en/of een verplaatsing of schadeloosstelling aan hen te betalen?  

6. Voorzitter weet u ook dat er langdurige bezwaarprocedures aan zullen komen, die ook weer veel belastinggeld gaan kosten en waarvan de uitslag zeer ongewis is. Heeft het college hier rekening mee gehouden, wetende dat tijdens de bezwaarprocedures alles weer veel duurder wordt? 

Bovendien slaat u de plank volledig mis als u zegt dat dit allemaal wordt gedaan om de bereikbaarheid in het Noordwesten van Eindhoven, Oirschot en Best te bevorderen. Dat is namelijk absoluut niet het geval. Als u dit plan vandaag doorzet maakt u er in de laatste 10 maanden van uw collegeperiode, er een grote puinhoop van. Volgens mij hanteert u al veel langer uw favoriete spreuk; ‘Na mij de zondvloed’.

Voorzitter, tot slot,

Weet u mijn eerste zin nog waar ik dit betoog mee ben begonnen? `Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald`. Dus voorzitter, laten wij met vele andere hopen, dat dit college nog eens goed naar de gehele situatie wil gaan kijken en dan een verstandig besluit aan deze raad voor legt, waarbij de Oirschotsedijk niet verder zal worden afgesloten.

Rudy Reker

Schriftelijk antwoord van wethouder Seuren

Raadsnummer 17R7243
beslisdatum 02 juni 2017

Nadere toelichting bij raadsvoorstel Onderwerp: Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best'

Op 30 mei 2017 is in uw meningsvormende vergadering het raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best’ besproken. Wethouder Seuren heeft in uw vergadering de volgende toezeggingen gedaan:

1. De raad voor de raadsvergadering te informeren over welke additionele maatregelen genomen kunnen worden, samen met De Sprinkhaan en de gemeente Oirschot, om de (geluids-)overlast zo veel mogelijk te beperken, en welke stappen gezet worden om het geluid bij Vakantiehuis De Sprinkhaan te kunnen blijven monitoren;

2. Dat de afsluiting bij de groene corridor niet eerder plaatsvindt dan dat de challenge variant is aangelegd;

3. De vragen over de financiering (de totale kosten en de kosten per gemeente) zullen technisch worden beantwoord voor de raadsvergadering. Bijgaand ontvangt u de toegezegde informatie.

Ad.1 Ten aanzien van de additionele maatregelen met betrekking tot de Sprinkhaan hebben we het volgende voorstel in overleg met de Sprinkhaan geformuleerd: De geluidhinder in het gebied wordt bepaald door reeds aanwezige bronnen als de A58/A2 en de luchthaven. De geluidhinder als gevolg van de nieuwe weg is minimaal te noemen en blijft onder de voorkeursgrenswaarde. Uit onderzoek bleek dat het plaatsen van geluidschermen weinig effect heeft op de cumulatieve geluidbelasting, omdat de omliggende rijk- en provinciale wegen voor de hoogste geluidbelasting zorgen. Ook vanwege de conclusie van het onderzoek dat een scherm niet doelmatig is omdat het effect akoestisch gezien gering is, wordt de oplossing gezocht in de volgende afspraken: - om visuele hinder te voorkomen zal er in overleg met de Sprinkhaan en Trefpunt Groen een beplantingsplan worden opgesteld waarbij rond het perceel van de Sprinkhaan aan de zijde van de nieuwe weg de visuele hinder wordt opgelost. - ten aanzien van het monitoren van het geluid is er een mogelijkheid om met sensorboxen icm platforms te meten wat het geluidniveau is waarbij de gemeten data openbaar kan worden ontsloten.

In Eindhoven wordt een meetsysteem (8 meetstations) van Munisense gebruikt (met richtmicrofoons: deze meten de cumulatieve geluiddruk, maar kunnen die ook uitsplitsen naar de bijdragen van de verschillende bronnen als wegverkeer, luchtvaart, spoorweg, industrie). Dit najaar worden er nieuwe afspraken gemaakt met Munisiense voor inzet van het meetsysteem voor de komende jaren. Daarbij wordt ook overwogen het aantal te meten locaties, flexibiliteit van inzet van meetstations e.d. aan te passen. Voorstel is om hierin de locatie van de Sprinkhaan in op te nemen. Als uit de monitoring blijkt dat door de aanleg van de nieuwe weg een hogere geluidsbelasting ontstaat bij de Sprinkhaan ten opzichte van de rapportage van Antea dan zullen wij ons inspannen om, samen met de Sprinkhaan en de gemeenten Oirschot en Best, naar alle redelijkheid passende maatregelen te treffen.

Ad. 2 De afsluiting bij de groene corridor vindt niet eerder plaats dan dat de challenge variant is aangelegd. In het bestemmingsplan is dit verwoord en wordt dit als uitgangspunt gehanteerd.

Ad. 3 De totale kosten van het project bedragen € 88,7 miljoen. Deze kosten worden gefinancierd door bijdragen van het rijk, provincie, de gemeenten Eindhoven, Oirschot en Best, Eindhoven Airport en Flight Forum. De gemeente Eindhoven draagt €17,9 miljoen bij. Over het definitief ontwerp Challenge variant en het krediet is in januari jl. door het college van B&W besloten. Via een RIB (d.d. 31-1-2017) bent u geïnformeerd over dit besluit. In de RIB is aangegeven dat de begrotingswijziging meegenomen wordt in de verzamelwijziging voor de raad. Die verzamelwijziging (waarin het conform de BBV geactiveerde bedrag is opgenomen) staat 6 juni op de agenda van de raadsvergadering.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

secretaris

Laat reactieformulier zien