Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2016

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


31 december 2016        -           31 december 2015

 

Balans

activa

Te ontvangen

   797

1.834

Liquide middelen

1.387

   427 

Totaal

2.184

2.261

passiva

Eigen vermogen

2.159

2.261

Verkiezingsfonds

-

-

Kortlopende schulden

     25

-

Totaal

2.184

2.261

Baten en lasten 2016

Contributies, abonnementen

    87

Portokosten

-

Advieskosten

-

Vergaderkosten

-

Bankkosten

    82

Algemene kosten

  593

Webpresence

  900

Advertentiekosten

  357

Onttrekking verkiezingsfonds

-

Donaties en contributies

-

1.915

Rentebaten

-

       2

Verkopen promotieartikelen

-

-

Resultaat verslagjaar

 (102)

Totaal

1.917

1.917

Toelichting op het financieel verslag 2016

Het jaar 2016 is afgesloten met een nadelig saldo.

Paul Verhaegh,

penningmeester

 

Laat reactieformulier zien