Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2017

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

  31 december 2017     31 december 2016

Balans

   

activa

   

Te ontvangen

1.800

787

Liquide middelen

5.195

   1.387 

Totaal

6.995

2.184

     

passiva

   

Eigen vermogen

2.495

2.159

Verkiezingsfonds

4.500

-

Kortlopende schulden

    -

25

Totaal

6.995

2.184

     

Baten en lasten 2017

   

Contributies, abonnementen

   107

 

Portokosten

-

 

Advieskosten

-

 

Vergaderkosten

-

 

Bankkosten

    85

 

Algemene kosten

  428

 

Webpresence

  508

 

Advertentiekosten

  -

 

Donatie verkiezingsfonds

4.500

 

Donaties en contributies

-

4.995

Rentebaten

-

       2

Verkopen promotieartikelen

-

-

Ontvangen vergoeding

 

866 

Resultaat verslagjaar

236

 

 Totaal  5.863 5.863

 

Toelichting op het financieel verslag 2017

Het jaar 2017 is afgesloten met een voordelig saldo.

In het verslagjaar zijn donaties ontvangen voor de te voeren campagne voor de verkiezingen in 2018. Deze zijn aan het verkiezingsfonds gedoteerd. Het resterende, positieve, saldo is aan de reserve toegevoegd.

Paul Verhaegh,

penningmeester

Laat reactieformulier zien