Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing 2019

 

19 november 2019

Meningsvorming/Raadsvoorstel Beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing 2019

Voorzitter, dank u wel,
Al te lang hebben delen van onze stad te maken met overlast en verpaupering van- en door kamerverhuurpanden. En door de overmatige concentratie van kamerverhuurpanden in bepaalde wijken, is het woongenot van veel buurtbewoners ernstig in de verdrukking gekomen. Maar dat niet alleen, ook de waardevermindering van andere panden in deze wijken stonden- en staan nog steeds sterk onder druk.

In Woensel-West woonde een alleenstaande minder-valide man die zijn woning destijds had gekocht voor zijn pensioenvoorziening. Maar vanwege de vele kamerpanden in zijn buurt was er niet één makelaar die zijn goed onderhouden woning kon- of wilde taxeren en voor een redelijke prijs wilde verkopen.

Dus zijn droom om zijn laatste levensjaren in een appartementje te wonen heeft hij kunnen vergeten. Tot zijn dood was deze voor hem veel te grote woning een blok aan zijn been, omdat hij alleen van een AOW’tje moest rondkomen. Voorzitter, waarom heeft het zover moeten komen?

Voorzitter,
Ook bedrijven en universiteiten mogen in navolging wat Philips 100 jaar geleden heeft gedaan, al dan niet in samenwerking met Woningcorporaties, wel meer verantwoording nemen in passende woonruimte voor hen die hier tijdelijk zijn of misschien wel hier blijven wonen.

Los hiervan is ook de Pim Fortuyn-fractie de mening toegedaan dat er in onze stad behoefte is aan kamerbewoning en dus ook aan kamerverhuurpanden. Maar deze maatschappelijke behoefte mag nooit en te nimmer leiden tot overlast, of druk op de omgeving, in welke vorm dan ook in de buurt of wijk.

Voorzitter,
Het heeft even geduurd maar vandaag gaat het over ‘Vaststelling Beleidsregels Kamerverhuur en Woningsplitsing 2019’, die als deze juist en consequent worden toegepast, aan de genoemde overlast een einde moet maken.

In dit document, welke onlosmakelijk deel uitmaakt van het onderhavige Raadsvoorstel, worden een aantal zaken beschreven waar mijn fractie het mee eens kan zijn, zoals:

- Toevoeging van twee nieuwe op slot gebieden.

- Een cirkel van 60 meter, dus een straal van 30 meter vanuit een bestaand pand, zoals beschreven in deze beleidsregels.

- Het instellen van een ambtelijke leefbaarheidscommissie.

En als de Leefbaarheidscommissie goed en serieus haar werk doet, wat in het verleden bij een gebrek aan kwaliteit heeft geleid, tot de huidige onleefbare situatie in bepaalde straten en wijken, kan de cirkel van 60 meter voldoende zijn om overlast te voorkomen.

- De minimale afmetingen van zelfstandige woonruimte en kamers zijn in deze beleidsregels vastgelegd;
 
- Het opnemen van regels in de vergunning over geluid-beperkende maatregelen zijn geen overbodige regels.
 
-  Instellen van overgangsrecht voor bestaande, onvolledig vergunde of illegale situaties voor een periode van 1 jaar, waarbij ‘op slot’ gebieden worden uitgezonderd van overgangsrecht, kunnen wij als LPF ook mee eens zijn.

Voorzitter,
Al meerdere keren heeft de LPF gevraagd om bij nieuwe aanvragen ook de 10 % norm te hanteren. Tegelijkertijd zou deze 10 % norm voor het college een instrument kunnen zijn om in bepaalde wijken of straten de kamerbewoning beheersbaar te houden en zo de overlast in de kiem te smoren. Wellicht kan de wethouder het ontbreken daarvan nog eens in heldere bewoordingen uitleggen.

Voorzitter, tot slot,
Wat wij hebben begrepen zijn de voor ons liggende Beleidsregels het hoogst haalbare. Op papier kunnen wij als Lijst Pim Fortuyn hier ook mee eens zijn, mits de Leefbaarheidscommissie haar werk vóóraf in overleg met de buurt serieus uitvoert.

Maar het succes van deze Beleidsregels kamerverhuur en woningsplitsing, dus het voorkomen en beteugelen van overlast en het leefbaar houden van de buurt of wijk, valt of staat met het handhaven van deze beleidsregels.

En wat ik zojuist al eerder heb gezegd voorzitter ontbrak het in het verleden aan goede handhaving. Ik hoop en verwacht van dit college dat zij er op toe zullen zien dat adequate handhaving nu wel in voldoende mate zal plaatsvinden. Elke klacht is er een teveel.

Mijn fractie zal dit proces blijven volgen, als een bok op de haverkist. En ik zeg hier toe voorzitter, dat Eindhovense inwoners die overlast ondervinden van kamerverhuurpanden mij en onze fractie mogen bellen als u als gemeente bij deze handhaving steken laat vallen. Wees gewaarschuwd!

Dank u wel.

Betoog; Rudy Reker

 

Laat reactieformulier zien