Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kabinet ziet het licht. Nu Eindhoven nog

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raadsvragen: Kabinet ziet het licht. Nu Eindhoven nog.
Eindhoven, 17 januari 2021
 
Geacht college, 
Het wordt nog niet geheel herkend als wat er feitelijk aan de hand is geweest. De ontkenning namelijk dat ambtenaren geen persoonlijke opvatting hebben maar een professionele. Indien dat niet het geval is hebben we een ander probleem. Maar daarachter ligt natuurlijk het echte probleem. Het gebrek aan openheid van bestuurders die de afweging maken wat openbaar is en wat niet. Er hoeft inhoudelijk namelijk vrijwel niets geheim te blijven, tenzij het de veiligheid van de staat in gevaar brengt. Maar de premier vond dus voorheen en vele bestuurders met hem dat het volk en het parlement het allemaal niet hoefden te weten. Niet alleen staat dat voor een niet-transparant bestuur. Het is een opvallende opvatting over de verhouding tussen kabinet en kamer en dus de scheiding der machten en een paternalistische opvatting over de verhouding tussen samenleving en bestuurders.
 
Maar terwijl landelijk in ieder geval beterschap beloofd is, is het belangrijk om te weten of nu ook in Eindhoven het licht gezien is; het kwartje gevallen is; de kogel door de kerk gaat. Temeer daar de afgelopen jaren onder uw leiding het weigeren inzicht te geven breed de cultuur geworden is. Ook bijvoorbeeld  door het categorisch afwijzen van onafhankelijk onderzoek. Wat de waarde van zowel de jaarrekeningen als de begrotingen wat betreft in ieder geval het sociaal domein nihil gemaakt heeft, ten aanzien van beantwoording van de vraag: doen we wat we behoren te doen? Zo kunt u nog steeds niet aangeven of jongeren de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wat u niet let om met grote tevredenheid terug te kijken op al het geld dat u steeds, in tegenstelling tot bijna elke andere gemeente, overhoudt op het sociale domein. Maar inzicht hoe dat kan, nee. 
 
Omdat er categorisch geweigerd is onderzoek te doen naar de afhandeling van de bezwaarschriften huishoudelijke hulp loopt er nu een WOB van mij t.a.v. de afhandeling van de bezwaarschriften. Ik breng u de situatie even in herinnering, mocht u het vergeten zijn. Alle bezwaarschriften bleven heel lang liggen, er bleek geen enkele bereidheid bij het college en een meerderheid van de raad om ruimte te maken om aan de bezwaarmakers tegemoet te kunnen komen, ook niet nadat mensen in een raadscommissiebijeenkomst vertelden wat de desastreuze effecten op hun leven waren. Als hoogtepunt mag ook gelden dat de toezichthouder op de afhandeling van bezwaarschriften (artikel 170 van de gemeentewet: de burgemeester ziet toe op : 
d. een zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften) de raad op de Nieuwjaarsreceptie  van begin 2019 opriep haar rug recht te houden.
 
Uiteindelijk gaf de rechter alle bezwaarmakers gelijk . Net als in zaken die recent in 2020 speelden. De rechtbank informeert inmiddels belangstellend of het nog steeds niet op orde is in Eindhoven. Dit is toch allemaal best wel een onderzoekje waard. Inmiddels gaat het ook om de vraag hoe het kan dat het totale lokale democratische bestuur haar burgers zo in de steek liet . En dat terwijl het tekort schieten in het leveren van de benodigde ondersteuning  zo duidelijk werd vanuit de verhalen van de mensen en er formeel een scheiding der machten is en allemaal bijbehorende checks en balances zijn. Zo is er dualisme tussen raad en college met bijbehorende onafhankelijke goedkeuring van jaarrekening en begroting en zelfs een commissie ABG (Analyse, Begroting, Verantwoording); zijn er bezwaarprocedures; is er een rekenkamercommissie. In ieder geval vindt tot op heden zowel u, de meerderheid van de raad en de Rekenkamecommissie een onderzoek naar hoe dat toch zo mis kon gaan bij de bezwaarprocedures, naar casussen niet nodig. Om Einstein te citeren wat nogal populair is in deze gemeente: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.  Maar dat is precies wat in stand gehouden wordt. De kleine politiek van het niet transparant zijn, het afschermen. Ten koste van alles.
 
Er restte nog lokaal de Wob. 
Ik kreeg vlak voor Kerst een berichtje van het ambtelijk apparaat of ik de scope van de Wob wat in kon perken omdat het zoveel menskracht vergt om passages zwart te maken. Het grappige is dat het zwart maken zelfs helemaal  achterwegen kan blijven als u mij de stukken gewoon zou geven als raadslid. Zoals de wet stelt. Alleen de veiligheid van de staat is een weigeringsgrond. Maar zoals gebleken is bij appjes-gate krijg je als raadslid zelfs nog minder in de gemeente Eindhoven dan als WOB-er. Je krijgt niet eens zwart gemaakte stukken.
 
Gezien de recente landelijke herbevestig van de noodzaak van bestuurlijke transparantie en de daartoe ondernomen acties,  is dit een aangewezen moment om formeel  vast te stellen of uw positie ook verandert. Hieronder worden verzoeken gedaan stukken alsnog transparant ter beschikking te stellen. En indien u de stukken alsnog niet ter beschikking stelt, aan te geven waarom niet. De verwijzing dat u dat eerder aangegeven heeft is geen antwoord geven op mijn vraag.
   
De vraag is namelijk waarom u zich OP DIT MOMENT nog steeds gerechtigd zou kunnen voelen de gevraagde bescheiden niet ter beschikking te stellen gezien; 
1. de bevestiging door het kabinet hoe er door dit kabinet en de volgende kabinetten met informatieverzoeken omgegaan dient te worden gezien de algemene bestuurlijke opdracht tot transparantie.  
2. het eerdere advies van vier hoogleraren bestuurskunde op verzoek van de tweede kamer n.a.v. de gebrekkige informatievoorziening aan de Tweede Kamer dat de kamerleden en in het verlengde raadsleden recht hebben op alle informatie. 
 
De vragen zijn de volgende:
 
1. Bent u bereid om de notitie van mevrouw Bieshaar,  de directeur sociaal domein waar het OAE om gevraagd heeft, alsnog integraal, dus zonder zwart gemaakte stukken, te doen toekomen aan het OAE en mij? Zo nee, waarom niet? 
 
2. Bent u bereid de appjes-conversatie rond de app-oproep van de burgemeester aan een deel van de raad om actie te ondernemen t.a.v. de LPf/de heer Reker, waar de heer Reker om gevraagd heeft alsnog integraal, dus zonder zwart gemaakte stukken, te doen toekomen aan de heer Reker en mij? Zo niet, waarom niet?
 
3. Bent u bereid mij alsnog alle stukken die ik als raadslid gevraagd heb in verband met deze appjes te doen toekomen? Zo niet, waarom niet?
 
4. Bent u bereid mij alsnog alle stukken die ik in het kader van mijn WOB-verzoek i.v.m. de appjes zwart gemaakt gekregen heb alsnog te doen toekomen zonder zwart gemaakte passages? Zo niet, waarom niet?
 
5. Bent u bereid mij alle stukken die ik in het kader van mijn WOB-verzoek rond de bewaarprocedures tav huishoudelijke hulp WMO te doen toekomen zonder dat ze zwart gemaakt zijn? Zo ja, graag binnen een week, want de stukken zijn al verzameld en verder uitstel is vanwege het niet meer zwart hoeven te maken niet meer nodig. Zo nee, waarom niet? 
 
Vooralsnog laat ik het hierbij.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs
 
 
Laat reactieformulier zien