Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Update M.A. Schreurs naar CvdK

  

 
 
14 februari 2021
 
Geachte Commissaris Adema,
 
Nog heel veel dank voor het plezierige en open gesprek over de staat van de democratie in Eindhoven n.a.v. mijn eerdere mails.
 
Het is immens triest dat ik u zo snel na ons gesprek een update moet sturen. Maar op woensdag 27 januari, de dag dat wij ons gesprek hadden, was dezelfde avond een vervolg raadsvergadering die niet alleen treffend illustreert wat al 3 jaar het probleem is, maar ook toont dat de grens gepaseerd is dat er überhaupt nog een democratisch proces mogelijk is in Eindhoven en dat het onmogelijk is om burgers te beschermen tegen haar eigen bestuur. Het "goede" nieuws is dat u niet hoeft terug te kijken naar allerlei commissie- en raadsvergaderingen. Één avond afzien in alle betekenissen van het woord is voldoende. De opname bevat natuurlijk niet bijeenkomsten van het presidium en andere vertrouwelijke overleggen en afstemmingen waarin zaken entre nous geregeld worden. Als bonus heb ik nog wel een rondvraag van afgelopen dinsdag.
 
Het begon in de raadsvergadering nog conform gewoonte met het zo klein mogelijk houden van een affaire waarin mensen door college en de meerderheid van de raad bewust tekort gedaan zijn en alle lokale checks and balances niet gefunctioneerd hebben. Dus net als bij de toeslagenaffaire een affaire waar naast het college de overgrote meerderheid van de raad zelf boter op haar hoofd heeft. Zoals een deskundige het omschreef, als je naar Eindhoven kijkt zie je dat het een monistisch systeem is. En burgers, echte mensen, zijn daar het slachtoffer van, want ze worden letterlijk niet gezien vanwege het primaat van het kleine politieke eigenbelang.
 
Zelfs als die echte mensen in raadscommissies hun verhalen doen. Dit zie je niet alleen, maar het opvallendst terug in het menselijke drama in de uitvoering van de WMO en specifiek de afhandeling van de bezwaarschriften. Een procesanalyse van de WMO van de Rekenkamercommissie, onderzoek naar de uitvoering werd meermaals geweigerd door de raad en ook door de Rekenkamercommissie, stond die woensdagavond toevallig op de agenda. Procesanalyse is een soort doofpot 2.0 om echt onderzoek te vermijden. (Pieter Omtzigt heeft zich daar ook al over uitgelaten.) Zelfs een lichte motie van afkeuring van de SP kreeg, ook vanuit de oppositie, nauwelijks steun. Er was iets meer steun voor een motie van de SP voor onafhankelijk onderzoek naar de afhandeling van bezwaarschriften WMO, dat zoals gezegd nog steeds niet plaatsgevonden heeft.
 
In de raadsvergadering kunt u zien hoe de PvdA niet de ruimte neemt om de motie van de SP, die ook hun, in ieder geval voormalige achterban betreft, te steunen en met een eigen motie komt. Het valt niet mee als je imago was dat je opkwam voor de zwakkeren en dat in de deelname aan de macht niet waargemaakt wordt. En je beseft dat dat eigenlijk niet kan, maar het toch doet. En je coalitie-partners hebt als de VVD, CDA en GroenLinks die daar totaal geen last van hebben. Maar dat terzijde.
 
De PvdA is in de vergadering instrumenteel in het politiek kalt stellen van de motie van de SP via de eigen motie voor een breed onderzoek naar uitvoering van bezwaarschriften uitgevoerd door het college onder verantwoordelijkheid van het college. Het ging wat knullig met een wethouder die eigenlijk zelfs dat eerst afwees en vooral naar de toekomst en de organisatie wil kijken. En uiteindelijk ging de motie van tafel omdat de wethouder volgens de PvdA de motie omarmt had. Great expectations! En de meerderheid van de raad hoefde zich geen zorgen meer te maken dat er ooit nog inzicht in de afhandeling van de bezwaarschriften WMO zou komen. 
 
De brede behoefte aan onder het tapijt vegen van wat gebeurd is, bracht een eerder hoogtepunt rond de WMO in herinnering: de jaarrekening 2019. 2019 was een dieptepunt wat betreft de bezwaarschriften. lngangsdatum nieuwe indicatie WMO 2018, veel bezwaarschriften, eindeloze trainering in de afhandeling tot ver in 2019, geen enkele bereidheid zelfs maar ruimte te maken om bezwaarschriften te kunnen honoreren bij college en meerderheid raad (wel 8 ton voor een extern bureau om de toekenning van bezwaren te helpen blokkeren), de bezwaren categorisch afwijzen en dan de rechter die eind 2019 ALLE bezwaarmakers die het volhielden tot de rechtbank gelijk gaf. Maar in de jaarrekening 2019 stonden de problemen rond de bezwaarschriften niet eens in de tekst vermeld. En het college gaf aan met grote tevredenheid op het jaar terug te kijken. Deze van elke realiteit gespeende framing werd door bijna de hele raad geaccepteerd. Gezamenlijk wegkijken als politiek poldermodel waarin het politieke hemd van het meedoen in de politieke bubbel dichterbij is dan de publieke rok van het mensen, burgers, recht doen. Gelukkig functioneert de rechtspraak nog. 
 
Een volgend punt. 
Als het inhoudelijke in de raad politiek te moeilijk dreigt te worden vervalt de raad tot een ad hominem. Eerder bijvoorbeeld gebruikt bij het voorstel om financieel ruimte te scheppen voor het kunnen voldoen aan bezwaarschriften. In deze raad van woensdag 27 januari kunt u het zien bij de motie van wantrouwen van mijn hand die volgde op de "behandeling" in de raad van het procesonderzoek. Beluister bijvoorbeeld het CDA. Elke discussie mijden en dan in de stemverklaring niet op de inhoud ingaan, maar het spelen van de vrouw, in plaats van de bal. Het probleem voor stemmers op Pieter Omtzigt en Pieter Omtzigt lijkt me, dat je als je op hem stemt je nog steeds dit CDA cadeau krijgt. In Eindhoven waren ze zelfs tijdens de verkiezingen van 2018 een fake account zogenaamd uit de samenleving begonnen. Maar ook dit terzijde. 
 
Dat de ad hominem structureel in Eindhoven ingezet wordt als politiek instrument om te zorgen dat het niet meer over de inhoud gaat, maar over de persoon en het karakter van degene die het onwelgevallige punt op tafel legt en dat voorzitters dat niet tegenhouden is in de raadsvergadering van 27 januari des te opmerkelijker omdat er in de raadsvergadering ervoor een gedragscode aangenomen is, die dit laakbare gedrag uitdrukkelijk verbiedt. En benadrukt dat het om een goede inhoudelijke besluitvorming gaat. U heeft die, als het goed is, net opgestuurd gekregen. Maar ja, de gedragscode is niet bedoeld voor de coalitie en haar bondgenoten.
 
De code is tegen raadsleden als de heer Reker gericht. De heer Reker vindt namelijk dat hij als raadslid een burgemeester mag controleren. En de heer Jorritsma schrijft dat dat niet zo is. En desondanks doet de heer Reker dat toch en heeft hij zelfs een mening. En dan roept de heer Jorritsma via appjes op daar iets tegen te doen. En dat doen de opdrachtnemers uit de raad dan ook. Ik citeerde bij de vaststelling van de gedragscode Mattheus. Iets met splinters en balk. Deprimerend om zo snel geillustreerd te krijgen dat het inderdaad niet geldt voor wie de macht hebben.
 
Het strijdig met de eigen gedragscode handelen is zichtbaar bij de behandeling van de motie van wantrouwen, maar bij het laatste agendapunt is de raad onder de bezielde leiding van VVD, CU en 50Plus helemaal losgegaan. Het laatste agendapunt was een motie van afkeuring van het gebruik van oorlogszuchtige taal na de rellen van de 24ste door de heer Jorritsma en het verzoek aan hem om zich alsnog van deze oorlogstaal te distancieren. Inhoudelijk erg belangrijk, omdat ook volgens elke deskundige, zie bijvoorbeeld wat de onderzoekers van de Universiteit Tilburg aangeven, taal gebruiken die het bestaan van een strijd en zeker van een burgeroorlog benadrukt, precies is wat je niet moet doen. Want dat bevestigt juist dat het om een strijd gaat en werkt escalerend. Andere burgemeesters deden dat dan ook niet.
 
Zij wezen de rellen af, maar het was zaak daarbij het hoofd koel te houden en geen opwindende of ophitsende taal te gebruiken om de heer Bruls te citeren (persconferentie na de bijeenkomst van de Veiligheidsregio's op 25 januari). In de raad ziet u de heer Jorritsma bevestigen dat zijn afwijkende opstelling geen vergissing was. Hij neemt geen woord terug. Origineel was de vermelding dat het woord burgeroorlog een metafoor is. De naar ik begreep 54.000 internationale artikelen waarin het woord burgeroorlog stond hebben die nuance gemist. Net als de Amerikanen die business partners in Eindhoven aanboden wapens te zenden om zich te kunnen verdedigen in de burgeroorlog en andere internationale contacten die schuilplaatsen aanboden. Briljante citymarkering, maar ook dat terzijde.
 
Nauw verbonden met oorlogsretoriek is het taalgebruik ten aanzien van de tegenstander, in dit geval de mensen die betrokken waren bij het rellen. Eencelligen, schuim der aarde, volgens de heer Jorritsma. Mensen waar je je van af moest vragen of ze de naam mens waardig waren. Mensen in ieder geval waar niet mee gesproken hoeft te worden, want niet behorend tot de kennisenkring. Oftewel, de ander behoort niet tot ons en wordt gedehumaniseerd. We hebben het allemaal in publieke uitingen van de heer Jorritsma via de media kunnen zien, horen en lezen.
 
Zoals u in de opname van de raadsvergadering van de 27ste kunt zien, hebben 37 mensen die daar zitten als vertegenwoordigers van de stad en haar burgers, geen probleem met een burgervader die escaleert in plaats van de-escaleert en die in plaats van burgervader van iedereen slechts gesprekspartner voor zijn eigen kennisenkring wil zijn. Ze maken geen gebruik van hun termijn, vermijden elke discussie, alsof het niet belangrijk is en toen de motie van tafel gehaald werd, zinloos gezien de opstelling van de heer Jorritsma en het vermijden van de discussie, dus er moeten andere wegen gevonden worden om de inhoud de gerechtvaardigde aandacht te geven, raakte de VVD van de leg.
 
Onder het mom dat ze behoefte hadden aan discussie, nogmaals daar was een termijn voor geweest, maar die hadden ze bewust niet benut, werd dezelfde motie weer ingebracht. Samen met CU en 50plus. Twee oppositiepartijen die eerder al als opdrachtnemers van de heer Jorritsma de disciplineringsacties tegen de heer Reker geleid hebben. En er was al ingezet vanuit die hoek op een gezamenlijke statement. Niet om het over de inhoud te hebben en de stad en haar burgers te beschermen tegen bestuurlijke onkunde, maar wederom een disciplineringsactie tegen raadsleden ter bescherming van een falende bestuurder tegen democratische inhoudelijke controle. En de 37 raadsleden van VVD, CDA, D66, GroenLinks,PvdA, CU, 50plus en DENK, hebben één voor één, in deze tijd van Corona moet iedereen individueel stemmen, dat is wel verhelderend, met compleet voorbij gaan aan de inhoud, tegen de motie gestemd en zich achter de macht die fout handelde en niet bereid was dat te corrigeren of zelfs nuanceren geschaard. Hun absolute loyaliteit aan de "leider" geuit, wat hij ook doet. Met applaus. En dit is het bestuur van de stad Eindhoven. Formeel functionerend binnen een democratische rechtstaat. 
 
Alleen de SP, LPF, OAE en ik hebben aan dit illiberale hoogtepunt niet meegedaan en de vergadering verlaten. 
 
Netto schade op het terrein van openbare orde en veiligheid: 
 
De stad Eindhoven kent een door haar raad gefiatteerde uitvoering om escalatie oproepend met rellen om te gaan. (Het is niet voor niets dat Pegida bij voorkeur Eindhoven opzoekt voor demonstraties).
 
De stad Eindhoven kent een gefiatteerd bestuurlijk optreden om medemensen en medeburgers te benoemen als eencelligen, schuim der aarde en ter discussie te stellen of ze de naam mens wel mogen dragen. 
 
En breder van toepassing: Bescherming van de macht, hoe disfunctioneel ook, heeft in Eindhoven absolute prioriteit boven het publieke belang van de stad en haar burgers.
 
Het is deze raadsvergadering extreem duidelijk geworden, dat elk democratisch tegengeluid met man en macht onmogelijk gemaakt wordt, waarbij niet alleen de inhoudelijke discussie vermeden wordt, maar gezamenlijke disciplinering een standaard ingezet politiek instrument is waarin gezamenlijk opgetrokken wordt om het ter discussie stellen van de lijn van de macht af te straffen door aanvallen op de persoon van de brenger van het slechte nieuws. 
 
Oftewel het publiek opheffen van de democratie, dat stelsel waarin ook ruimte is voor een tegengeluid, was zich al aan het ontwikkelen, een proto- ontdemocratisering, maar op woensdag 27 januari is de democratie in Eindhoven definitief ten grave gedragen. 
 
Nu is dit nog niet alles. Het gaat ook nog om een acuut probleem. 
Inmiddels kennen we sinds maandag het feitenrelaas van de heer Jorritsma over de rellen. Opvallend is het ontbreken van de tijdsperiode 14.00 - 15.30 op de 24ste. Het is net of de schermutselingen met de ME om 15.30 en de daarna plaatsvindende vernielingen op het Stationsplein en in het station uit de lucht komen vallen. Maar op de grond was de journalist Chris Bakker aanwezig.
 
In zijn twitterfeed https://twitter.com/cwbbakker/status/1354528993530310656?s=21 een knappe combinatie van participerende journalistiek en schematische analyse van locaties van incidenten en de ruimtelijke situering van verschillende partijen op verschillende momenten in de tijd.
 
Zo beschrijft hij hoe de menigte vanuit het centrum naar de Fellenoord was gedreven en de twee tunnels die toegang gaven tot het centrum dicht gehouden werden door de ME. Echter dat daarna in de periode 14.00 - 15. 30 de Vestdijk tunnel onbeschermd open lag en de menigte naar het 18 september plein en Stationsplein stroomde. 
 
Vragen van de journalist onder andere hierover aan de politie worden niet beantwoord. De politie geeft aan dat ze uiteraard altijd zelf een evaluatie maakt, maar het onderzoek van het COT niet in de wielen wil rijden door de vragen te beantwoorden.
 
Ik heb dinsdag in de rondvraag gepoogd van de heer Jorritsma de vragen alsnog beantwoord te krijgen en toegevoegd: 
Stel dat er nu rellen komen, dan kun je niet wachten op het officiële COT-onderzoek (N.B. een onderzoek in opdracht van de heer Jorritsma, gebaseerd op het feitenrelaas van de heer Jorritsma en met als uitgangspunt dat het geen operationele evaluatie wordt), maar moet je handelen op basis van wat je nu al geleerd hebt, juist operationeel. Ook nu blijft de winkel open. Dus:
 
a. Is er een intern evaluatierapport gemaakt, zoals de politie zelf aangeeft altijd te maken
b. 1. Zo ja, verzoek ik het evaluatierapport dat intern gemaakt is openbaar te maken.
    2. Zo nee, hoe denkt de driehoek dan adequaat met nieuwe rellen om te kunnen gaan?
 
De heer Jorritsma geeft geen antwoord op mijn vragen en dat is niet de eerste keer. Hij begint uit te leggen hoe hij opdracht heeft gegeven tot het COT-rapport, maar ik wil weten of wij nu(!) op grond van lessen die nu al geleerd zijn adequaat op kunnen treden. Maar volgens de heer Jorritsma hoeft hij daar geen antwoord op te geven, want we zijn altijd goed voorbereid. Verder doorvragen wordt door de voorzitter van de vergadering onmogelijk gemaakt. Oftewel wederom is het mij niet mogelijk mijn functie als raadslid te vervullen.
 
Waarom dit extra belangrijk is, is het volgende.
Op grond van het ontbrekende stuk in het feitenrelaas en het verslag van de journalist lijkt er sprake te zijn van het ontbreken van een relatie tussen opdrachten van boven en inzicht in wat precies de situatie is op de grond. Dit was ook al eerder te zien bij de Sinterklaasrellen. Daar ontbrak de kennis dat er een markt plaatsvond op de plek van de demonstraties en is er niet gereageerd op informatie die vanuit een raadslid tot de heer Jorritsma kwam dat er rellen zouden komen.
 
Niet alleen moet je acute zorgen hebben over hoe het nu in Eindhoven qua uitvoering geregeld is. Maar ook je afvragen of het wel verantwoord is, temeer gezien het vasthouden aan de escalerende oorlogszuchtige taal, om als er niets verbetert, Koningsdag te vieren in Eindhoven. Daar komt nog het volgende bij. Het lijkt me zowiezo niet wenselijk dat de koninklijke familie geassocieerd wordt via het officiele bestuur van de stad Eindhoven met de dehumanisering van medemensen. Om het nog maar niet te hebben over geassocieerd worden met de dubieuze omgang met de democratie.
 
Het lijkt me in ieder geval prudent als u demissionair Minister-President Rutte informeert over wat ik u geschreven heb. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor alles wat het Koningshuis doet en overkomt. 
 
En wat mijn eigen acties betreft. Ik had al aangegeven dat ik de lijn via het recht wilde oppakken omdat de lokale politiek zelf geen goed functionerende checks and balances kent. Het is helaas nog duidelijker geworden dat het vigerende lokale systeem geen soelaas biedt. Integendeel. Ik ga dus nu een aantal rechtzaken opstarten. Eén daarvan zal ten aanzien van het volgende zijn.
 
Elke ontmenselijking doet onrecht aan mensen. Ook die via woorden. Ook woorden doen er toe. Zoals de woorden die de heer Jorritsma wenst te gebruiken. En meestal houdt het niet bij woorden op. Het appel dat de ander op ons doet is om daar niet in mee te gaan. If you prick us do we not bleed. 
 
En de door Nederland geakkordeerde rechten van de mens zijn er ook helder over. Een Nederlandse bestuurder behoort dit dus niet te doen. En net als ik vraagt u zich ook ongetwijfeld af of iemand die dit soort dingen zegt de toespraak bij de 5 mei herdenking kan houden. En bij de 18 september viering van de bevrijding van de stad. In ieder geval kan het volgens mij niet conform het in de wet geregelde ambt van burgemeester zijn mensen tot tweederangs burgers te verklaren en dat ga ik aan de rechter voorleggen. 
 
Tenslotte. 
Ik neem aan dat het u ook opgevallen is dat in dit illiberale gebeuren allerlei landelijke partijen meegedaan hebben CU, 50plus,D66,VVD, CDA,GroenLinks, PvdA, waarvan enkele zelfs de term Democraten, Democratisch Appel en Democratie in hun naam dragen. 
 
Kom naar Eindhoven en zie de wereld van morgen, zeggen ze tijdens de DDW. Ik hoop dat dat niet zo is. 
 
In het volle besef dat uw mogelijkheden beperkt zijn dank ik u nogmaals voor de aandacht die u aan mijn zorgen geschonken heeft en zend ik u deze lange update. Vanwege het publieke belang deel ik de inhoud ook breder. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Mary-Ann Schreurs