Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Damian Dassen
Fractiemedewerker

  


Tom van Nuenen
Fractiemedewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Als fysiek vergaderen nog niet verantwoord is

The show must go on

Spreekteksten commissdievergaderingen op agendavolgorde en een Rondvraag

20 april 2021

Afwegingskader strategische investeringen

Commissienotitie: Afwegingskader strategische investeringen

Voorzitter, dank u wel,

Besturen is vooruitkijken, is mij geleerd. Maar tegelijkertijd moeten we daarbij ook realistisch blijven. Daarmee bedoel ik dat we niet verder moeten willen springen als onze polsstok lang is.

Uw argumenten:

Punt 1. Strategisch investeren naar een toekomstige stad staat niet ter discussie. Maar ik zet wel mijn vraagtekens bij 62.000 tot 72.000 extra woningen tot 2040. Dat is nog maar 18 jaar!

- Waar haalt u de bouwgrond vandaan?

- En als we alleen de hoogte inbouwen komen wij onszelf op een gegeven moment tegen.

Punt 4. Bij de strategische hoofdopgaven benoemd u weer de Warmte en Energietransitie en de mobiliteit en bereikbaarheid in onze stad..Juist hier maken wij ons ernstig zorgen over.

Dank u wel 

Rudy Reker

 

Slim Verduurzamen Vastgoed

Raadsvoorstel Uitvoering fase 1b, Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV)

Voorzitter, dank u wel,

Vorige week hebben we op de A-avond een uitgebreide presentatie gekregen over het Slim Verduurzamen van ons Vastgoed. We werden meegenomen met wat er tot nu toe allemaal al gedaan is, maar ook waar de komende tijd de prioriteiten liggen. En dat is een heleboel.

Wij als LPF zien dat er al de nodige projecten gedegen zijn uitgevoerd, en dat er een grote uitdaging ligt voor de komende jaren. Maar we zien ook dat er goed mee omgegaan wordt en dat er zaken gecombineerd worden met onderhoud. En dat is een positieve zaak.

We kunnen dan ook kort zijn over hetgeen er in dit raadsvoorstel gevraagd wordt. Positief, maar wel een hele uitdaging om de doelen in de gestelde tijd te halen.

Tot zover voorzitter.

Mari Nijs

 

Beleidsregels kamerbewoning en woningsplitsing 2021

Raadsvoorstel: Beleidsregels kamerbewoning en woningsplitsing 2021

Voorzitter, dank u wel,

Vele kamerverhuurpanden worden bewoond door studenten, gastarbeiders en Moelanders, wat een geweldige druk betekend op de leefbaarheid voor de omgeving. Zeker als deze panden te veel en te dicht op elkaar staan. Lawaaioverlast, te weinig parkeerruimte in de omgeving, containers en rijwielen in de voortuin of op het trottoir en dus een logisch gevolg voor de waardevermindering van andere panden in de omgeving.

Veel opkopers, eigenaren en verhuurders van deze kamerpanden namen en nemen het niet zo nou met de leefbaarheid in de omgeving. Het ging hen alleen maar over het geld wat ze op een gemakkelijke manier konden binnen harken. En het college heeft daar te lang geen oog voor gehad en toegestaan. Maar er zijn grenzen aan het toelaatbare.

En natuurlijk voorzitter mogen we niet alle verhuurders en huurders over één kam scheren en dus moest het kaf van het koren worden gescheiden.

Voorzitter,

Dat is het doel van het paraplu-bestemmingsplan en de daarbij behorende beleidsregels, welke na vele jaren en vergaderingen in mei 2020 in werking zijn getreden. Dus om een einde te maken aan de overlast die zojuist door mij zijn benoemd en daarbij de leefbaarheid in de straat en wijk weer terug te brengen.

Het is nimmer de bedoeling van de Lijst Pim Fortuyn geweest om studenten en andere huurders, behoudens van overlast gevende panden en bewoners, zonder pardon op straat te zetten. Dat zou de aantrekkelijkheid van Eindhoven als studentenstad ernstig tekortdoen. Vandaar dat de LPF de 30-meter regel als iets heel waardevol ziet. Mits deze streng wordt gehandhaafd.

Tegelijkertijd is dit een aanklacht tegen de overheid, zowel landelijk als lokaal dat zij niet eerder voor voldoende studentenhuisvesting hebben gezorgd, waardoor deze wildgroei heeft kunnen ontstaan. Het tekort aan studentenhuisvesting zag je al jaren geleden in alle studentensteden aankomen. Ook in Eindhoven.

Ook doe ik nu hierbij een beroep op de verantwoordelijkheid van Woningcorporaties, Universiteiten, Hogescholen en grote ondernemingen om een voorbeeld te nemen aan wat Philips in deze stad 100 jaar geleden heeft gedaan. Bouwen voor je eigen mensen.

Voorzitter, tot slot,

Onze leden en wij als fractie, begrijpen dat we niet alle studenten die in een gedoogpand of illegale kamerverhuurpand wonen rücksichtslos uit hun woonruimte kunnen zetten en daarom kunnen wij éénmalig, let op ik zeg éénmalig instemmen met uw raadsvoorstel: namelijk,

- Het verlengen van de termijn van het overgangsrecht tot 1 januari 2022 en de tekstuele aanpassingen in de beleidsregels 2020 te verwerken.

Dank u wel

Rudy Reker 

 

Subsidies sociaal domein 2021

Commissienotitie Vervolg Plan Subsidies sociaal domein 2021 en verder

Voorzitter, dank u wel,

Het is niet nieuw als ik zeg dat het sociaal domein een groot deel van de begroting gebruikt. Nu is het vanuit de raad op voorhand erg moeilijk om de subsidies vanaf de zijlijn te verdelen. Zou de zorg in een domein door omstandigheden in gevaar komen zal er onderling geschoven moeten worden.

Wat wij als LPF het belangrijkste vinden is dat er niemand, maar dan ook helemaal niemand door geldtekort in dat domein tussen wal en schip mag vallen.

Dank u wel.

Rudy Reker

 

Servicebureau

Agenderingsverzoek D66 en CU: Resultaten 2 jar Servicebureau

Voorzitter, dank u wel,

Leren lopen gaat met vallen en opstaan. Aan deze woorden dacht ik gisteren tijdens de behandeling en presentatie van dit onderwerp.

Heel belangrijk vinden wij als LPF dat niet alleen het college en de raad, maar ook WIJ Eindhoven en het Servicebureau onderkennen dat de start allerbelabberd is geweest. En het is duidelijk dat ze daarvan hebben geleerd. Het lek is boven water ben ik geneigd te zeggen.

Dat wil niet zeggen dat er nooit meer fouten gemaakt worden zullen worden, maar dat is inherent aan werken in het algemeen. Als ze dat dan snel oppakken, is hen dat op voorhand vergeven. Maar diegene die ik gisteren tijdens de presentatie heb gehoord zijn vastberaden en gemotiveerd om zowel met Wij Eindhoven als het Servicebureau eendrachtig, op een goede wijze samen te werken. En zodoende de kwaliteit verhogen en op verantwoorde wijze binnen het budget en niet minder belangrijk, in een korte doorlooptijd met cliënten en patiënten om te gaan.

Ook bij Wij Eindhoven en het Servicebureau weten zij, dat ze moeten blussen als het brand, en met alleen nablussen ben je te laat en kost veel meer geld. Ik verwacht dat u allen deze woorden begrijpt.

Dank u wel.

Rudy Reker 

 Rondvraag

Rondvraag Lijst Pim Fortuyn en fractie M.A. Schreurs

Dinsdag 13 april jl. werden wij als raadsleden te elfder ure via een mail van de gemeentesecretaris onaangenaam verrast dat de directeur sociaal domein per 1 mei a.s. haar functie zal neerleggen.

De presentatie die zij een uur later met meerdere personen aan de raad zou geven werd daardoor gecanceld, waardoor er bij ons de indruk is ontstaan dat dit vertrek met ‘slaande deuren’ moet zijn gebeurd. M.a.w. meteen vertrekken i.p.v. conform arbeidsovereenkomst uitwerken. Dit terwijl wij weten dat continuïteit bij het sociaal domein, zeker in deze coronaperiode zeer belangrijk is.

1. Wat is precies de reden en bij wie lag het initiatief voor het plotseling vertrek?

2. Is het plotseling vertrek met goedvinden van beide partijen gegaan?

3. Was dit vertrek zo noodzakelijk dat zij niet op een normale manier kon uitwerken en afscheid kon nemen?

4. Acht het college het verantwoord dat de directeur sociaal domein aller minuut opstapt?

5. Was het vertrek zo dringend dat de gehele presentatie een uur later niet door kon gaan?

6. Welke afspraken zijn er gemaakt tussen de (oud) directeur en de gemeente?

7. Bent u niet bevreesd dat het sociaal domein, voorlopig althans als een stuurloos schip in de gemeentelijke organisatie ronddobbert?

8. Wat valt er stil door dit vertrek? Rudy Reker, fractievoorzitter

Mary-Ann Schreurs, fractievoorzitter

Eindhoven Museum 'VONK'

Raadsvoorstel: Uitbreiding Eindhoven Museum 'VONK'

Dank voorzitter,

Als LPF zijn wij van mening dat VONK een grote aanwinst kan zijn voor Eindhoven. Een nieuw museum moet in de Genneperparken gerealiseerd worden en rijschool De Leeuw gaat dan daar verdwijnen. Een prima ontwikkeling maar zoals wel vaker is er een gebrekkige communicatie geweest vanuit de gemeente naar de bewoners toe waardoor er grote onrust is ontstaan.

Zij voelen zich niet gehoord en vrezen ook dat het natuurbehoud in het gedrang komt. En dat is een kwalijke zaak.

Een petitie tegen de huidige plannen werd massaal ondertekend en ook grote spelers als Trefpunt Groen en de Van Abbestichting zijn tegen. Deze signalen moeten serieus genomen worden door het college, zodat er alsnog voldoende daadkracht ontstaat voor dit plan. Eerst een integrale visie ontwikkelen kan hierbij helpen.

Mocht er niet meer daadkracht komen dan zullen wij als LPF toch overwegen om tegen dit huidige plan te stemmen.

Dank  u wel

Tjeerk Langman

 

Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017

Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan ‘I Bedrijventerrein De Hurk-Croy 2017 (Hastelweg 159)

Voorzitter, dank u wel,

Voor ons ligt het raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerrein De Hurk – Croy 2017. 

Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de uitbreiding van het productiegebouw van ABZ Diervoeding aan de Hastelweg 159. Dat dit bedrijf uit wil breiden, begrijpen wij. Helaas bevinden zich de woonboten ook in dit zelfde bestemmingsplangebied en is daardoor een en ander in het gedrang.

De discussie over de woonbotenbewoners an zich, hebben wij recentelijk al gevoerd. Een gedegen uitkoopregeling zou voor ons als LPF-fractie een stap in de goede richting zijn. Tot dat moment waren wij dus voornemens om in te stemmen met deze bestemmingsplanwijziging.

Echter, vandaag stond er een uitgebreid artikel in het Eindhovens Dagblad, waarbij bewoners van woonwijk ’t Ven in actie komen tegen zware industrie op bedrijventerrein De Hurk. Hierdoor werden wij getriggerd door de standpunten die zij aangaven. Overlast van de asfaltcentrale, de 2 branden bij Mirec, alsmede de stankoverlast van ABZ Diervoeding.

Hetgeen zij aangeven, heeft ons voor dit moment doen besluiten om toch tegen dit raadsvoorstel te stemmen. Ook wij als LPF-fractie vinden dit nu het juiste moment om als raad na te denken of we dit soort overlast gevende bedrijven naast deze woonwijken willen behouden, of dat we mee gaan denken om ze op een ander bedrijventerrein te bestemmen.

Daar willen wij het voor dit moment bij laten.

Dank u wel voorzitter

Mari Nijs