Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Betoog 5 oktober 2021

Gezondheidsnota Eindhoven 2022-2025

Betoog Rudy Reker
 
Herzien ontwerp raadsbesluit Gezondheidsnota Eindhoven 2022-2025Voorzitter dank u wel,
 
Laat ik gelijk met de deur in huis vallen en hier luid en duidelijk stellen, dat wij als Lijst Pim Fortuyn het helemaal eens zijn met de door u aangehaalde argumenten. ….. Ik zou deze zelf geschreven kunnen hebben. Maar, er is ook een hele grote MAAR.
 
Voorzitter,
 
Brede Welvaart en het gezondheidsbeleid liggen in elkaars verlengde en zijn tegelijkertijd nauw verweven, mogen we in dit raadsvoorstel lezen. Dat is helemaal juist, maar ik wil hier nog één punt aan toevoegen en dat is Veiligheid. 
De doelstelling om de kwaliteit van leven voor iedere Eindhovenaar te doen toenemen, gaat niet vanzelf. Nee voorzitter, soms zal ook dit college van de gemeente Eindhoven over hun eigen schaduw heen moeten springen en de arrogantie en bureaucratie achter u moeten laten.
 
Ook individuele inwoners dient u serieus te nemen en veiligheid moeten bieden om het levensgeluk voor een alleenstaande moeder mogelijk te maken.
 
Ik hoor het u al zeggen voorzitter, dat dit in Eindhoven ook gebeurd. Op mijn beurt zeg ik dan dat dit niet zo is. Laat ik hier maar vier dingen over zeggen. 
 
- Burgemeester John Jorritsma weigert continu met het slachtoffer en een gepensioneerde zedenrechercheur die goed onderzoek heeft gedaan naar hetgeen wat er is voorgevallen te spreken.
 
- De onderlinge communicatie en bureaucratie bij de afdeling Veiligheid van onze gemeente en Wij Eindhoven is in dit onderhavige geval bedroevend slecht.
 
- De gemeente Eindhoven weigert medewerking te verlenen om het slachtoffer, deze moeder die  zwaar is mishandeld, verkracht en getraumatiseerd een veilig huis te bieden.
 
- Daarom is dit slachtoffer, om haar eigen veiligheid en van haar 8 jarige zoon gedwongen, om al 19 maanden op eigen kosten in een safe house te verblijven. 
 
Voorzitter,
 
Mijn fractie zal dit Raadsbesluit: “Vaststellen van de Gezondheidsnota Eindhoven 2022-2025 ‘Gezondheid telt voor iedereen” niet instemmen. Om de eenvoudige reden dat u als college niet doet wat u in dit raadsvoorstel aan de Eindhovense inwoners belooft en eerder al heeft beloofd.
 
Dank u wel.
 

Prestatieafspraken corporaties 2022

Betoog Mari Nijs

Commissienotitie Onderhandelingen prestatieafspraken corporaties 2022

Dank u wel voorzitter,

Aan ons wordt gevraagt om uitspraken te doen waarmee wethouder Torunoglu de onderhandelingen voor wat betreft prestatieafspraken met de corporaties aan kan gaan voor 2022.

Het gaat dan over de volgende uitgangspunten:

1. Vergroten slaagkans woningzoekenden.

2. Verhogen nieuwbouwproductie.

3. Bijdrage lage midden huur en koop.

4. Duurzaamheid.

5. Wonen en Zorg.

6. Leefbaarheid en Veiligheid.

Dit zijn 1 voor 1 uitgangspunten die wij als LPF kunnen omarmen. Echter, alles valt en staat met het bouwen van meer woningen in een kortere tijd, alsmede het bouwen van meer diverse woonvormen. Uiteraard vinden wij ook dat dan de aspecten Duurzaamheid, Leefbaarheid en Veiligheid meegenomen dienen te worden.

Waarom lukt het nu dan niet om aan de jaarlijkse bouwbehoefte te voldoen? Er wordt aangegeven dat het ontbreekt aan bouwlocaties, echter de bouwlocaties die we wel beschikbaar hebben, worden grotendeels ontwikkelt door andere partijen. DIT zal doorbroken moeten worden, voordat we überhaupt aan de vraag kunnen gaan voldoen om voldoende sociale huur- en koopwoningen te kunnen realiseren.

Ook wij als LPF zien dat de wethouder druk doende is om voor nieuwe initiatieven vast te laten leggen dat er een groot deel sociale huurwoningen in opgenomen dienen te worden.

Vraag aan de wethouder:
Wat ziet hij als mogelijkheid om voor 2022 toch te kunnen bewerkstelligen dat de corporaties meer woningen kunnen realiseren?

Tevens willen wij nogmaals benadrukken dat er dan wel voor meer diversiteit in woonvormen gepleit dient te worden. Niet alleen kleine woonunits voor eenpersoons huishoudens, maar ook dient er betaalbaar bijgebouwd te worden voor senioren die willen verhuizen. Hierdoor komt er doorstroming in het gehele proces op gang.

Ook willen we vragen of de wethouder bij de corporaties nogmaals expliciet wil benadrukken of zij nog andere mogelijkheden zien om toch de bouwproductie te kunnen verhogen, dan wel op een andere manier mogelijkheden te zien. Denk aan woningsplitsing van eigen woningbezitters, en dat dan wellicht op een of andere manier faciliteren om te kunnen verhuren.

Tot zover onze bijdrage

Dank u wel voorzitter.

Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven

Reactie Petra Strijbos

Schriftelijk advies raadsvoorhangbrief Oprichting Stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven

Zoals wij in ons betoog op 30 maart jl. al gezegd hebben staan wij achter de oprichting van de ROZE. Echter houden wij onze vragen over de kwaliteit van de dierenopvang en hadden wij het graag gezien dat de huidige beheerders, Dierenbescherming, ook hadden deelgenomen.

Wat betreft de Plaagdierenbestrijding hopen we dat de gemeente samen blijft werken met de burgers dit omdat de dieren geen grens weten tussen openbaar- en privé terrein. Wij staan achter de campagne voor het chippen van alle katten in Eindhoven. Ga hier indien nodig kijken bij gemeenten die dit al zo doen.

Wat betreft de in het wild levende dieren, wij gaan er vanuit dat dit goed doordacht is en de faunaschade en het beheer van de populaties op een goede manier in evenwicht wordt gehouden ook als de jachtcontracten zijn uit gefaseerd.

Met vriendelijke groet,

Petra Strijbos-Nijs

Regionale samenwerkingsverbanden MRE, SGE en BrabantStad

Betoog Rudy Reker

Commissienotitie Inzet in de doorontwikkeling meerjarenagenda’s regionale samenwerkingsverbanden MRE, SGE en BrabantStad

Voorzitter, dank u wel.

De Lijst Pim Fortuyn-fractie staat in beginsel positief in de meer-jaren-agenda’s van de regionale samenwerkingsverbanden MRE (Metropoolregio Eindhoven) SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) en Brabantstad. Want samenwerken, ook in onze provincie, is bitter noodzakelijk.

Maar ik heb ook mijn bedenkingen over de huidige situatie, omdat we met dit samenwerkingsverband te lang, zonder realistische toekomstvisie, gezamenlijk in hetzelfde vaarwater ronddobberen. Ook wel eens aangeduid met tunnelvisie. Met name als het gaat over mobiliteit en energie.

Maar ook de onderlinge communicatie, op velerlei gebied moet veel beter. Neem bijvoorbeeld het bedrijventerrein Businesspark op Eeneind-West, tussen Nuenen, Geldrop en Eindhoven. Als men er samen al uitkomt, kost het de belastingbetaler heel veel miljoenen euro’s. Geld wat er momenteel niet is!

Voorzitter,

Zo is dit Eindhovens college van mening, en tegen beter weten in sorteert dit college daar ook al op voor, door vele parkeerplaatsen in de stad op te heffen. Dit college denkt dat we met méér inwoners in onze stad alsook in de regio, er minder auto’s zullen zijn en minder autokilometers zullen maken. Het zal duidelijk zijn voorzitter dat de LPF daar heel anders over denkt.

Ondertussen liet een wethouder van Nuenen vorige week in het ED optekenen dan de A270 – autoweg Eindhoven Helmond – alleen maar drukker zal worden. Dit naar aanleiding van de maximum snelheid op de A270. Wie kunnen we dan nog serieus nemen? Ik denk dat de Nuenense wethouder gelijk heeft.

Voorzitter,

Met 21 gemeenten in de MRE is het uiteraard moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dat is een gegeven. Elk college en gemeenteraad wil op de eerste plaats hun eigen inwoners ten dienste zijn. Daar zijn ze ook voor ingehuurd en zij vertegenwoordigen immers hun inwoners.

Maar toch zul je als eerste, met alle gemeenten één visie en totaalplan over de infrastructuur moeten hebben. Alvorens er een vruchtbare samenwerking, waar een grote meerderheid van de inwoners, achter kan gaan staan, kan uitvoeren. En deze meerderheid is er niet.

Met de energietransitie is het niet veel anders. We spreken wel over het milieu, CO2, stikstof, Pfas, windmolens, zonneparken, elektrisch vervoer, warmtepompen, ringverwarming en gasvrije woningen. Maar we weten ook dat de upgrade voor deze infrastructuur, nog meerdere decennia zal gaan duren. Tegelijkertijd vergeten we hier in Brabant, het onderwerp Groene Waterstof aan te snijden. En om deze waterstof met kernreactoren op te wekken. Dat is jammer, want juist dan zit u op het goed spoor.

Voorzitter,

Als wij in onze provincie op deze wijze door blijven keuvelen, wat overigens best gezellig kan zijn, vissen we straks achter net. Bestuurders van de MRE, Stedelijk Gebied Eindhoven en Brabantstad, toon lef en laat zien dat het u menens is. Laat zien dat u de toekomst van onze provincie en het welzijn van onze mensen ook op lange termijn serieus neemt.


Dank u wel.

Inrichtingsplan Genneper Parken

Betoog Mari Nijs

Raadsvoorstel Inrichtingsplan Genneper Parken

Dank u wel voorzitter,

We bespreken hier het Raadsvoorstel Inrichtingsplan Genneper Parken. U vraagt ons om in te stemmen met de visie Genneper Parken, deel A van het inrichtingsplan, alsmede kennis te nemen van de oplegnotitie deel D, waarmee men richting kan geven voor nadere prioritering en ambtelijk verder uitwerken van de projecten.

Allereerst willen wij als LPF onze dank uitspreken voor de gedegen voorbereiding door alle betrokken ambtenaren, en de geleverde input van de diverse stakeholders in dit gebied.

Een aantal grote projecten, zoals Vonk, oftewel de uitbreiding van het prehistorisch dorp, de ombouw van zwembad De Tongelreep, maar ook de grootschalige nieuwbouw van Elysion, het nieuwe Dedicated Conference Centre bij Van der Valk gaan de komende jaren gestalte krijgen in de Genneper Parken.

Al met al behoorlijk grootschalige ingrepen in dit mooie en uitgestrekte cultuurhistorische natuurgebied. Echter zitten hier uiteraard ook haken en ogen aan.

In dit gebied bevindt zich de nodige natuur, maar ook cultuurhistorische elementen. Ook het landelijke en prehistorische deel dient men te beschermen.

Vandaar dat er vanuit de buurt en andere partijen de nodige kritische punten aangehaald zijn.

Wij als LPF-fractie vinden de ontwikkeling van deze initiatieven een goede zet, het inrichtingsplan ‘An Zich’ vinden wij goed in elkaar zitten.

Echter, net als de buurtbewoners en andere partijen al aangegeven hebben, maken wij ons zorgen over de parkeerbehoefte van alle gebruikers van de bestaande en uitgebreide faciliteiten. We vinden dan ook dat bij de verdere uitwerking van de deelplannen, een gedegen onderbouwing en oplossing moet zitten voor de afwikkeling van de verkeersstromen, maar ook de parkeerbehoefte.

Al met al kunnen wij voor dit moment instemmen met dit Inrichtingsplan, alsmede met de oplegnotitie deel D.

Tot zover onze bijdrage.

Dank u wel voorzitter.

Evenementenvisie Eindhoven

Betoog Tjerk Langman

Raadsvoorstel Evenementenvisie Eindhoven

Voorzitter,

De LPF is kritisch over het raadsvoorstel Evenementenvisie Eindhoven. Daarom hebben we wat dringende adviezen die we graag willen meegeven aan de wethouder.

Het belangrijkste punt is het coronabeleid wat beschreven staat in dit raadsvoorstel. Er staat letterlijk en ik citeer: “we weten nog niet of de evenementen, met grote aantallen mensen in gebouwen of op festivalterreinen, weer terugkomen in de vorm zoals het was. Mogelijk dat dit weer kan maar dan wellicht alleen als mensen getest zijn, met minder bezoekers”. Einde citaat.

Voorzitter,

Dat is echt een no go voor de LPF. De gemeente Eindhoven geeft altijd aan een inclusieve stad te zijn daar past zo’n discriminerend beleid zoals in dit raadsvoorstel beschreven niet bij. Ook al wordt het door de landelijke overheid opgedragen, wij mogen als stad best in verweer komen tegen deze draconische maatregelen die alle perken te buiten gaan ten kosten van onze inwoners. Laat het duidelijk zijn, wij zijn geen corona ontkenners en we hebben niets tegen de landelijke vaccinatiecampagne maar we zijn wel voor een vrije keuze en tegen de QR maatschappij. Die zorgt alleen maar voor een tweedeling in onze samenleving en dat is nu juist iets wat we niet kunnen gebruiken. Daarom vragen wij de wethouder om deze tekst te schrappen uit dit raadsvoorstel en toe te werken naar het oude normaal. Want dat moet namelijk altijd het streven blijven. Vrijheid voor iedereen.

Vz.

Dan het duurzaamheidspunt wat staat beschreven in dit voorstel. natuurlijk willen we dat evenementen op termijn steeds duurzamer worden maar het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven. In de subsidieregeling staat bv. dat organisaties meer punten krijgen als ze duurzamer zijn. Dus hoe duurzamer des te meer punten en meer voorrang bij het organiseren van een evenement. Zeker als er veel aanvragen zijn om evenementen te organiseren en het plafond is bereikt. Betekent dat, dat een evenement met bv. Klassieke auto’s die op diesel rijden minder kans maken op subsidie of een vergunning? Graag horen we dat van de wethouder.

Vz.

Verder staat er in het voorstel dat organisatoren die tijdens een evenement onherstelbare schade veroorzaken in het groen niet meer welkom zijn om een nieuw evenement te organiseren. De LPF kan zich wel vinden in dit punt maar staat het niet te rigide beschreven. Want de onherstelbare schade kan ook worden veroorzaakt door bv. baldadige bezoekers van het evenement waardoor de welwillende organisator uiteindelijk de dupe is. Wordt hier wel genoeg rekening mee gehouden? Graag antwoord van de wethouder.

Vz.

Afsluitend willen wij de wethouder oproepen om te zorgen voor een soepele afhandeling van de vergunningaanvragen. Want het blijkt dat dat nog wel een stroperig verloopt. En als we een bruisende stad willen zijn kunnen we dat nou juist niet gebruiken.

Dank u wel

Rondvraag: Corona- en ID-check

Meningsvorming 5 oktober

Vragen van de LPF

Burgemeester John Jorritsma liet onlangs in een interview met Chainels, het communicatiekanaal tussen horeca, detailhandel en gemeente, het volgende optekenen. “En ik wil benadrukken dat we bij controle vooral optreden tegen doelbewuste en/of buitensporige overtredingen”. Einde citaat.

- Hoe kan het dan zijn dat bij Mac Donalds op de Markt op 1 oktober een controle heeft plaatsgevonden van twee burger Boa’s, terwijl er constant – dus 100 uur per week – aan de deur duidelijk zichtbaar op een QR-code wordt gecontroleerd?

- Tijdens de gehele coronaperiode heeft Mac Donalds geen enkele waarschuwing gehad. Toch kregen ze nu tijdens een controle een waarschuwing omdat ze wel op een QR-code maar niet naar een ID werd gevraagd. Terwijl er, zichtbaar op meerdere video’s die mij zijn toegestuurd, bij andere eetgelegenheden niemand aan de deur stond en er dus ook geen controle heeft plaats gevonden.

- Terecht vraagt deze ondernemer zich af of er willekeur in het spel is.

Ook in een horecagelegenheid in Amsterdam waar ik vorige week was, werd er alleen maar op de QR-code gecontroleerd en niet naar een ID gevraagd. Wellicht kan de burgemeester zijn citaat “(…) tegen doelbewuste en/of buitensporige overtredingen” uitleggen wat hij daartoe bedoeld.

Antwoord van de burgemeester:

- Hoe kan het dan zijn dat bij Mac Donalds op de Markt op 1 oktober een controle heeft plaatsgevonden van twee burger Boa’s, terwijl er constant – dus 100 uur per week – aan de deur duidelijk zichtbaar op een QR-code wordt gecontroleerd?

Afgelopen vrijdag 1 oktober werd door twee collega’s handhaving op afstand waargenomen dat een medewerkster van de Mc Donalds controleerde op de corona-check-app. De collega’s handhaving zagen dat er geen identiteitscontrole werd uitgevoerd. Hierop zijn de collega’s handhaving het gesprek aangegaan met de medewerkster van de Mc Donalds. Zij bevestigde alleen te controleren op de corona-check-app. Daarom werd zij geadviseerd de controle in zijn volledigheid uit te voeren, dus inclusief de identiteitscontrole. Vervolgens is er gevraagd naar de bedrijfsleider om de bevindingen te delen en te adviseren om zowel de corona-check-app te controleren als de identiteit vast te stellen.

- Tijdens de gehele coronaperiode heeft Mac Donalds geen enkele waarschuwing gehad. Toch kregen ze nu tijdens een controle een waarschuwing omdat ze wel op een QR-code maar niet naar een ID werd gevraagd. Terwijl er, zichtbaar op meerdere video’s die mij zijn toegestuurd, bij andere eetgelegenheden niemand aan de deur stond en er dus ook geen controle heeft plaats gevonden.

Er is geen waarschuwing gegeven. Er zijn adviezen gegeven om de controle volgens voorschriften uit te voeren om waarschuwingen en verdere stappen te voorkomen.

- Terecht vraagt deze ondernemer zich af of er willekeur in het spel is.

Nee, er is geen sprake van willekeur. De afdeling handhaving controleert steekproefsgewijs zoals ook met de horeca is gecommuniceerd.