Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Financieel Jaarverslag LPF 2021

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

31 december 2021 

   31 december 2020

Balans

   

activa

Apparatuur

 

1.083

 

2.167

Te ontvangen

-

-

Liquide middelen

13.358

8.793

Totaal

14.441

10.960

 

   

passiva

   

Eigen vermogen

4.941

4.785

Verkiezingsfonds

9.500

6.000

Kortlopende schulden

-

175

Totaal

14.441

10.960

     

Baten en lasten 2021

   

Contributies, abonnementen

Afschrijving

-

1.083

 

Portokosten

147

 

Advieskosten

-

 

Representatie

-

 

Bankkosten

119

 

Algemene kosten

  966

 

Verkiezingskosten

 -

 

Advertentiekosten

-

 -

Verkiezingsfonds

 3.500  

Donaties en contributies

-

5.500

Jonge Fortuynisten

-

 

Verkopen promotieartikelen

 

470

Ontvangen vergoeding

 - -

Resultaat verslagjaar

156

 

 Totaal  5.970 5.970

Toelichting op het financieel verslag 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een batig saldo.

De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten, website en andere overheadskosten.

Het saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Tevens is er een donatie van € 3.500 aan het verkiezingsfons gedaan.

Paul Verhaegh,

penningmeester