Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Financieel Jaarverslag LPF 2020

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 

31 december 2020 

   31 december 2019

Balans

   

activa

Apparatuur

2.167

-

Te ontvangen

-

-

Liquide middelen

8.793

4.785

Totaal

10.960

4.785

     

passiva

   

Eigen vermogen

4.785

4.709

Verkiezingsfonds

6.000

-

Kortlopende schulden

175

76

Totaal

10.960

4.785

     

Baten en lasten 2020

   

Contributies, abonnementen

Afschrijving

-

1.083

 

Portokosten

129

 

Advieskosten

-

 

Representatie

37

 

Bankkosten

119

 

Algemene kosten

2.492  

 

Verkiezingskosten

 -

 

Advertentiekosten

-

 -

Verkiezingsfonds

 6.000  

Donaties en contributies

-

9.642

Jonge Fortuynisten

-

 

Verkopen promotieartikelen

 

293

Ontvangen vergoeding

 - -

Resultaat verslagjaar

76

 

 Totaal  9.936 9.936

Toelichting op het financieel verslag 2020

Het jaar 2020 is afgesloten met een batig saldo.

In het verslagjaar is een computer aangeschaft die in drie jaren wordt afgeschreven.

De algemene kosten bestaan uit kantoorkosten, website en andere overheadskosten.

Het saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Tevens is er een donatie van € 6.000 aan het verkiezingsfons gedaan.

Paul Verhaegh,

penningmeester