Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Besluitvorming Ontwikkelingsvisie Stadshart Woensel

Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Stadshart Woensel

Betoog Rudy Reker

4 april 2023 Raadsvergadering

Voorzitter, dank u wel,

Ik wil mevrouw Hofman van het CDA complimenteren met deze uitstekende motie. Daarom dienen wij deze dan ook graag mee in.

Ja voorzitter, Woensel XL heeft met spoed een grondige opknapbeurt nodig om het winkelcentrum uit het slob te halen en weer aantrekkelijk te maken voor het winkelende publiek. En ja, tegelijkertijd worden er in het centrum 2.500 woningen bijgebouwd. Woningen die Eindhoven hard nodig heeft. Maar dat komt later aan de orde.

De verkeerssituatie en circulatie waar deze motie over gaat kwam eerder ook ter sprake, maar dat kwam tijdens de infoavond in de Queen Bee, 2 weken geleden en in de meningsvorming van vorige week niet duidelijk uit de verf.

Maar de wethouder vertelde eerder wél in haar bijdrage, dat dit de enige structuur, jawel "de enige structuur is die wordt meegenomen in verdere uitwerkingen van deze ontwikkelingsvisie". Ikzelf vond dat geen passende opmerking naar de raad.

Gisteren pas, (!) mochten wij de digitale versie van de voorgestelde infrastructuur ontvangen. En bij bestudering van de verschillende situaties dacht ik:

'Je moet als college de huidige ondernemers in het winkelcentrum Woensel, Eindhovense burgers en iedereen die met de auto voorheen in het winkelcentrum kwam, of gebruik maken van de Genovevalaan, Roosenveltlaan, Bisschop Bekkerslaan en de Winston Churchilllaan, wel heel erg haten om dit verkeerscirculatieplan serieus aan deze raad voor te leggen.'

Voorzitter,
De Lijst Pim Fortuyn zal deze motie uiteraard ondersteunen, maar op het raadsvoorstel zoals dat nu voor ons ligt zullen wij tegenstemmen.

Dank u wel.

Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Stadshart Woensel

Betoog Rudy Reker

28 maart 2023 Meningsvorming


Alles is eindig en de tijd staat niet stil.


Voorzitter, dank u wel,

Het Winkelcentrum Woensel is voor de eerste geopend in 1971. Ruim 35 jaar later in 2006/2007 is het centrum, inmiddels met de naam Woensel XL,  na een stevige verbouwing en uitbreiding wederom feestelijk geopend.  Wij schrijven nu 2023 en in de laatste 16 jaar is er ontzettend veel gebeurd op het gebied van winkelen, wonen en werken. Dit alles heeft geleid dat alle participanten in dit gebied, van winkelier tot pandeigenaren en de gemeente Eindhoven, van mening zijn dat er stevig moet worden ingegrepen. Inmiddels ligt  er een nieuwe ontwikkelingsvisie voor dit Stadshart Woensel, waar naast voldoende parkeerruimte ook wonen een belangrijke functie in krijgt.

Voorzitter,
De presentatie die wij onlangs als raad hebben gezien, nodigt uit om snel te beginnen. Maar ….. een waarschuwing die ik op die avond ook al heb gegeven, is dat er voldoende parkeerruimte beschikbaar moet blijven voor alle bezoekers van het Stadshart Woensel, maar ook voor de huidige én toekomstige bewoners die daar komen te wonen.


Nog een punt van zorg is de forse verandering in de mobiliteit, zoals dit autohaatdragend college en het merendeel van deze gemeenteraad dat ziet. De ontwikkelingsvisie, mogen we lezen zet maximaal in op duurzame mobiliteitsvoorzieningen waarbij lopen en fietsen centraal staan.


Voorzitter,
Deze woorden doen het goed op papier. Maar één van de vereisten voor een gezond Stadshart is om de bereikbaarheid en mobiliteit breder te zien dan het OV, lopen, een fiets of scooter.


Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt dat het aantal auto's in Nederland de komende jaren blijft toenemen. Bijna de helft van de Nederlanders wordt zelfs steeds afhankelijker van de auto. Dit in tegenstelling tot wat het college ons wil doen geloven.


U zal geen tot weinig mensen met het OV, te voet of met de fiets zien, die bij JUMBO of AH de wekelijkse boodschappen gaan doen. Vergeet dat gewoon. Als u daarvan uit gaat, maakt u het Morgen Niet Mooier, maar bouwt u voor leegstand.


Voorzitter,
De Lijst Pim Fortuyn is pessimistisch als wij lezen dat u het verkeer van de Genovevalaan en Rooseveltlaan opgevangen kan worden door de omliggende verkeersstructuur. Voor mij, toch een teken dat u tijdens spituren niet ter plaatse bent wezen kijken. Welke route laat u het OV rijden? Dus Lijn 2 vanuit de Tempel en Lijn 3 vanuit de Woenselse Heide? Ook staat in de spits het verkeer op de Winston Churchilllaan wisselend van en naar Nuenen helemaal vast.


Met autootje pesten, doorstroming van het verkeer beperken en te weinig parkeergelegenheid, gaat u Eindhoven en Winkelhart Woensel Morgen Niet Mooier Maken, maar wel onaantrekkelijker. Laat ik de wens uitspreken dat u als college tijdig tot inkeer komt.


Dank u wel. 

https://www.ed.nl/eindhoven/bereikbaarheid-winkelcentrum-woensel-ter-discussie-mooie-tussenweg-van-college-krijgt-wel-steun~ae3b89b1/

Uitvoeringspraktijk beleid woningsplitsing en kamerverhuur met nadruk op leefbaarheid van buurten en de rol van het Meldpunt Woonoverlast

Voorzitter, dank u wel,

Ik begin met een vraag. Weet u hoelang wij als Gemeenteraad al bezig zijn met het beteugelen van woonoverlast? Ik zal het u vertellen.


In 2010 is er uit de toenmalige gemeenteraad een ‘Raadswerkgroep Woningsplitsing en Kamerbewoning’ geformeerd, die naar aanleiding van signalen uit de stad misstanden heeft onderzocht over huisjesmelkers en overlast gevende panden waarin kamers werden verhuurd. Dit met als doel het voorkomen en aanpakken van dit probleem. De bevindingen en conclusies van de raadswerkgroep waren onthutsend omdat uit het onderzoek bleek dat in veel gevallen alles fout was wat er maar fout kon zijn. De aanbevelingen van de raadswerkgroep zijn destijds helder en duidelijk op schrift gesteld.


Voorzitter, dat weet u dan ook weer.
Wij zijn nu 13 jaar verder. Vele vergaderuren zijn in deze periode aan dit onderwerp besteed. Ook veel bewoners hebben alles wat in hun vermogen ligt gedaan, om de woonoverlast in hun buurt of wijk aan te kaarten en te melden. Veel slachtoffers, ja ik noem hen slachtoffers van woonoverlast, hebben hier in de raad ingesproken en hebben bijeenkomsten bezocht, in de hoop van de wethouder het verlossende woord te horen.


Op 12 juni 2018 is uiteindelijk het ‘Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerverhuur en woningsplitsing’ in de raadsvergadering aangenomen. Later zouden beleidsregels en voorwaarden deel uitmaken van dit Paraplubestemmingsplan.

 
Voorzitter,
De LPF fractie heeft slechts één vraag voor de wethouder:
-    Kun u met de hand op uw hart beloven dat u tijdens uw termijn, dus binnen 3 jaar, alle reeds gedane beloften van het college, betreffende meldingen van Kameroverlast, Onvergunde  Kamerverhuur en Woningsplitsing heeft opgelost?


Dank u wel. 

AUTOBEZIT IN NEDERLAND BLIJFT TOENEMEN

INTERESSANTE WAARNEMING

Autobezit verleden tijd? Vergeet het maar. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat het aantal auto's in Nederland de komende jaren blijft toenemen. Bijna de helft van de Nederlanders wordt zelfs steeds afhankelijker van de auto.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft een uitgebreid rapport over autobezit in Nederland gepubliceerd, met interessante cijfers. Hoewel er weleens wordt gezegd dat autobezit niet meer iets is van deze tijd, laten de cijfers een andere werkelijkheid zien.

Natuurlijk heeft lang niet elk huishouden een auto. Begin 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners en 8 miljoen huishoudens. Het wagenpark omvatte toen 8,7 miljoen auto's, wat neerkomt om zo'n 1,1 auto per huishouden en 500 auto's per 1.000 inwoners.

De auto's zijn echter niet evenredig over de huishoudens verdeeld. Zo heeft 26 procent van de Nederlandse huishoudens geen auto. Bij 47 procent van de huishoudens staat één auto voor de deur terwijl 21 procent van de huishoudens twee auto's ter beschikking heeft. Bij 6 procent van de huishoudens zijn er 3 of meer vierwielers in bezit. Slechts een kwart van de huishoudens zonder auto geeft aan geen eigen auto te hebben omdat zij de toegevoegde waarde ervan niet inzien, of zijn volgens KiL bezorgd over de invloed op het milieu. In totaal zou dit gaan om zo'n 6 procent van de huishoudens.

Het is de verwachting dat de groei van het aantal auto's per huishouden stagneert. Dat heeft volgens KiL echter minder te maken met het afnemen van de populariteit van de auto, maar meer met het feit dat er steeds meer alleenstaanden zijn. KiL verwacht dat er tegen 2040 in Nederland zo'n 10 miljoen auto's in Nederland zijn. Dat komt neer op 524 auto's per 1.000 inwoners, 24 stuks meer dan twee jaar geleden.

Groei
De volgens het KiL verwachte toename van het autobezit in Nederland heeft verschillende redenen. Een ervan is extra opvallend. Volgens het kennisinstituut is bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) in toenemende mate afhankelijk van de auto. Ongeveer een derde van de Nederlanders zou autobezit niet zien als vrije keuze, maar als noodzakelijk. Met name in minder stedelijke delen van Nederland zijn inwoners afhankelijk van de auto. Deelauto's zijn vooralsnog met name in stedelijke gebieden te vinden. De toename van de afhankelijkheid van de auto heeft onder meer te maken met het verdwijnen van voorzieningen, waardoor de reisafstanden tot bijvoorbeeld ziekenhuizen, supermarkten of bibliotheken toenemen.

Autodichtheid
In 2019 had Nederland gemiddeld 499 auto's per 1.000 inwoners. Dat 'autocijfer' ligt in Nederland hoger dan in het Verenigd Koninkrijk (499), Frankrijk (482), Zweden (473) en Denemarken (455), maar lager dan in onder meer België (511), Luxemburg (681) en Duitsland (574). Het aantal auto's per vierkante kilometer is in Nederland met 229 stuks bijzonder hoog.

Ter vergelijking: in België zijn er per vierkante kilometer 192 auto's te vinden, in Luxemburg 164 en in Duitsland 133. Binnen de Europese Unie heeft alleen het eiland Malta een hogere autodichtheid.

Meer interessante cijfers
Het KiL-rapport is volgestopt met interessante cijfers. Zo maakt het inzichtelijk dat het Nederlandse wagenpark gemiddeld steeds zwaarder wordt. In 2010 woog een nieuw in Nederland geregistreerde auto gemiddeld 1.220 kilo, in 2021 bedroeg dat gemiddelde gewicht 1.480 kilo. Daarnaast blijken er in Nederland ruim 19 miljoen parkeerplekken te zijn, goed voor 225 vierkante kilometer, gelijk aan de oppervlakte van de gemeente Amsterdam. Het gros van de Nederlandse inwoners kan zijn auto binnen 10 meter van de eigen woning parkeren. Leuk weetje: in Nederland zijn 12.000 huishoudens met meer dan 6 auto's.

AUTOWEEK 22 februari 2022