Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Het zout in de pap, technische vraag

Technische vraag over het bruto minimum loon van 14,00 euro.

24 mei 2023Geacht college,


In mijn betoog op dinsdag 23 mei tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 heb ik in verband met de toenemende armoede onder lage inkomens, het levensgroot probleem nogmaals aangehaald.

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1353-kadernota-2024 


In het kort:


Op 9 november 2021 heeft de LPF een motie ingediend om minimaal 14,00 bruto per uur te betalen aan iedereen die bij- of via toeleveringsbedrijven voor de gemeente Eindhoven werkzaam is. Dus ook via de ERGON.


https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/moties-amendementen/1308-motie-armoedebestrijding


De motie is door het college via wethouder Marcel Oosterveer ter plaatse stevig omarmd. Dus volgens gemaakte afspraken is deze motie toen niet in stemming gebracht. In maart, april, juli en augustus 2022 is de LPF meerdere keren op de toezegging van het college teruggekomen, omdat wij zagen én hoorden dat er niets met deze toezegging was gebeurd.


https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1317-energiearmoede 


Tijdens de inspreekavond op 16 mei 2023 hoorden wij van de heer Chris Koppelmans (FNV) dat er slechts één bedrijf uit de doelgroep is, waar het minimum loon van 14,00 euro wél is doorgevoerd. Al met al, een schrikbarende conclusie.


Uit een brief van het college uit 2022 blijkt, dat het college – ondanks de toezegging – zich verschuilt achter organisatie Brainnet – de MSP-partij die de inhuur gemeentebreed verzorgd. Brainnet is lid van de NBBU, de branchevereniging voor uitzendbureaus.

Als voormalig ondernemer kan ik u vertellen dat u daar in verband met de toezegging van de omarmde motie, vanuit het Eindhovens college niets mee heeft te maken. De MBBU houdt ondermeer toezicht op de minimale salarishoogte van diegene die bij of via uitzendbureaus werkt. U als gemeente Eindhoven bent helemaal vrij om méér te betalen.

Eveneens bent u als gemeente, dus als opdrachtgever vrij om van al uw onderaannemers te eisen dat ook deze bedrijven zich aan minimaal 14,00 euro bruto per uur houden. U kunt nu laten zien dat Eindhoven een sociale stad is. Het voorkomen van armoede is altijd nog beter dan  dweilen met de kraan open.


1.    Bent u bereid om met onmiddellijke ingang uw gedane toezegging uit 2021 in gang te zetten?


2.    Zo nee, waarom niet?


3.    Ziet u mogelijkheden om met terugwerkende kracht, dus ook bij al uw onderaannemers de werknemers op enerlei wijze te compenseren voor de misgelopen vergoedingen?


4.    Bent u bereidt om steekproefsgewijze te controleren of uw aannemers en onderaannemers zich aan uw gestelde voorwaarden houden?

 
Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Antwoord vanuit de organisatie

Hierbij de antwoorden op de technische vraag over het bruto minimum loon van 14,00 euro.

1. Vraag: Bent u bereid om met onmiddellijke ingang uw gedane toezegging uit 2021 in gang te zetten?


Antwoord: Op 9 november 2021 heeft wethouder Oosterveer de toezegging gedaan om ingehuurde medewerkers van de gemeente per 1 januari 2022 een bruto minimum uurloon te betalen van € 14,00 per uur.

De tekst van de motie luidde: ‘Stelt de raad voor het college te verzoeken:
Om in overleg met uitzendorganisaties te bewerkstelligen dat de door haar ingehuurde medewerkers per 1 januari 2022 ook een bruto minimum uurloon betaald krijgen van 14,00 per uur’.

Minimumloon van 14 euro wordt betaald voor medewerkers in dienst bij de gemeente en externe tijdelijke inhuur.


Alle dienstverbanden van medewerkers van de gemeente in tijdelijke of vaste dienst voldoen aan het bruto minimum uurloon.


Alle externe tijdelijke inhuur verloopt via de MSP (Managed Service Provider) Magnit. Magnit voldoet met haar externe tijdelijke inhuur aan het minimum uurloontarief van 14 euro. Daarbij wordt vermeld dat sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020, payrollmedewerkers sowieso dezelfde (secundaire) arbeidsvoorwaarden als werknemers bij de gemeenten krijgen en oproepkrachten meer zekerheid hebben gekregen op werk en inkomen. Door Magnit wordt gecontroleerd op de toepassing van het minimumloon.Externe opdrachten
Naast externe tijdelijke inhuur vraagt de gemeente aan toeleveringsbedrijven om via een aanbesteding bij de gemeente Eindhoven een offerte uit te brengen.

De voorwaarde tav het minimumloon van 14 euro per uur wordt niet uitgevraagd bij aanbestedingen.

Voor al onze aanbestedingen geldt dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving moet worden nagekomen. Dit betekent ook dat loonafspraken in algemeen verbindende CAO’s moeten worden nagekomen. Voor alle overige in te zetten externe partijen zijn de eigen werkgevers gebonden aan de eigen CAO’s met geldende beloningsafspraken en aan de geldende wetgeving.

(Redactie: Hier gaat het juist om)

In Europese aanbestedingen zou deze eis daarbij op gespannen voet staan met het aanbestedingsrecht. Naleving is daarbij lastig controleerbaar.

Tot slot wordt opgemerkt dat inkomenspolitiek met betrekking tot het hanteren van minimumloon een landelijke aangelegenheid is.

(Redactie: Niets landelijk! In het kader van armoedebestijding in ONZE gemeente is de gemeente Eindhoven aan zet)

2. Vraag: Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 1

3. Vraag: Ziet u mogelijkheden om met terugwerkende kracht, dus ook bij al uw onderaannemers de werknemers op enerlei wijze te compenseren voor de misgelopen vergoedingen?

Antwoord: Nee. Zie vraag 1

4. Vraag: Bent u bereidt om steekproefsgewijze te controleren of uw aannemers en onderaannemers zich aan uw gestelde voorwaarden houden?

Antwoord: Tav externe tijdelijke inhuur vindt controle plaats. Tav externe opdrachten niet. Zie beantwoording vraag 1.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Tot morgen!

29 mei 2023.

Waarom kan het in Utrecht en Heerlen dan wel?

Als  het volgens de gemeente niet kan bij aanbestedingen, dan is dat toch teleurstellend. want aanbestedingen zitten wel bij de overweging van de motie, en er is geen reden om dat opeens te doen alsof de opdracht/oproep aan het college daar helemaal niet over gaat.

Dat het op gespannen voet staat met europees aanbestedingsrecht klopt niet, althans niet voor veel werk. alleen werk dat door een bedrijf wordt uitbesteed aan een bedrijf in een ander land hoeft hier niet aan te voldoen

Zover ik zie, is elders wel werk gemaakt van wat de LPF voorstelde.

https://denhaag.sp.nl/nieuws/2022/07/succes-minimaal-14-euro-voor-alle-mensen-die-voor-de-gemeente-werken

Al stribbelde ook de gemeente Den Haag aanvankelijk tegen

Van onze informateur