Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Kadernota 2025 - algemene beschouwingen

 21 mei 2024

Meningsvorming

Voorzitter, dank u wel,

Gezien de enorme opgave die onze stad staat te wachten is het niet eenvoudig om nu al een realistische up-to-date Kadernota te presenteren. Temeer omdat na het publiceren van deze nota de intentieovereenkomst met ASML is getekend. Wat inhoudt, dat termijnplannen zoals versnelling van de woningbouw en infrastructuur, met het “Project Beethoven” naar voren gehaald moeten worden. Maar als dat ons dat als gemeente Eindhoven lukt, brengt het ook grote voordelen met zich mee omdat snelle beslissingen minder bureaucratie vergt. En wij dan ook méér prijsverhogingen voor kunnen blijven. Dus het college, ambtenaren maar ook de gemeenteraad kunnen, nee niet kunnen…., wij allen moeten de mouwen opstropen.

Voorzitter,
Alvorens ik aan het schrijven van dit betoog ben begonnen, kon ik de neiging niet weerstaan om eens terug te lezen, wat ik eerder over de Eindhovense Kadernota’s heb gezegd. Op 27 mei 2008, dus 16 jaar geleden, sprak ik mijn zorgen al uit over het ontbreken van goede communicatie met- en naar onze inwoners. En gezien mijn ervaringen van de laatste jaren heb ik niet de illusie dat dit vandaag voor de laatste keer zal zijn. Maar VZ, ik wil nu toch mijn hoop uitspreken dat het vanaf vandaag, met wat extra aandacht voor bewoners die op een of andere wijze met overlast of bouwbesluiten te maken krijgen, het beter mag gaan. Of zoals u onderaan pagina 3 van deze Kadernota zelf al schrijft: ‘Het in goede banen leiden van de gevolgen van groei, vraagt om een soepele samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven.’

Voorzitter,
Mijn fractie kan zich ook voorstellen, dat wij als gemeente Eindhoven niet alle expertise in huis kunnen hebben, maar als wij externe adviesbureaus nodig hebben, neem dan bij voorkeur een bureau uit deze regio die onze streek en locaties goed kennen. Dan had het Snelfietspad in het Ooievaarsnest en de toekomstige HOV4-lijn een ander traject, en mogelijk ook een andere uitvoering gekregen. Een uitvoering die recht doet aan héél veel inwoners van deze stad, alsook recht doet aan legio inwoners van onze regiogemeenten.

Voorzitter,
Het is duidelijk. Om tot een uitgebalanceerde begroting te komen is een goede Kadernota een onmisbaar instrument. En door het zeer welkome en luid bejubelende “Project Beethoven” krijgt u nu de beschikking over veel extra geld. Maar in deze Kadernota krijgt u door dit project Beethoven ook te maken met valse noten, omdat bedragen niet meer actueel blijken te zijn. Oftewel, u moet bij het maken van de komende begroting 2025 rekening houden met extra investeringen, projecten en uitgaven die door dit project naar voren gehaald worden.

De realisatie van deze projecten mag geen grote problemen geven. Mits het college goed-overwogen en noodzakelijke besluiten in korte tijd durft te nemen. Daar heb je als gemeente ook niet méér mensen voor nodig, eerder minder, maar wel de juiste mensen. Mensen met kennis van zaken en die weten wat er van hen wordt verwacht. Mijn ervaring VZ is dat je met minder mensen in een goede organisatie méér werk kunt verzetten. Laten we dat nu eens in 2025 in praktijk gaan brengen!

Klimaat en weer
De impuls om met 1,5 miljoen euro de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren is een droom die niet uit zal komen. U weet toch ook dat vanuit meerder buitenlandse industriegebieden vervuilde lucht deze kant op waait. En daar zitten geen deuren en ramen tussen die u kunt sluiten.

Ook de sloopregeling en aanpak van houtstook is leuk voor de bühne, maar zal niet het door u gewenste resultaat bereiken. Dat zijn peanuts in een groter geheel.

Een veel groter probleem bij dit hoofdstuk is de realisatie van warmteprojecten die u voor ogen heeft. Het is niet alleen de incidentele investering en de “Jetten-gelden”, nee, u als college onderschat de weerstand en ook financiële problemen die er vanuit de inwoners op u af zal komen. Ook u als college weet, althans u dient het te weten, dat een ringverwarming met een Warmtepomp en het verwijderen van gasleidingen niet de ultieme oplossing is, om het gasgebruik te vervangen.

Mijn advies is om deze projecten direct on-hold te zetten en eens goed na te denken welke weg u wil volgen. Een weg die wél toekomstbestendig is.

Het regeerakkoord van het realistische rechtse kabinet Wilders I, heeft het doel om 4 kerncentrales te bouwen om daarmee de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. En de LPF denkt hierbij verder aan Groene Waterstof via bestaande gasleidingen naar uw gasketel. Neem de tijd daarvoor…... Haastige spoed is zelden goed!

Voorzitter,
Bij het programma Ondernemende Stad en het Onderwijs kunnen wij ons als LPF in vinden. Met die restrictie dat de LPF haar voorkeur uitspreekt voor neutrale onderwijsinstellingen. Dus geen medewerking verlenen aan huisvesting voor het hoger Islamitisch onderwijs. Dit om de integratie bij jongeren én hun ouders niet tegen te werken in onze samenleving, maar te versterken.

Sociale Stad
Het doet ons goed te mogen lezen dat u veel aandacht geeft aan mensen met een arbeidsbeperking en het voornemen de minima te ontlasten én dit jaar 2024 nog te starten met het wegwerken van (inmiddels) oninbare schulden, zodat ook zij met een schone lei verder kunnen.

Bereikbaarheid
Ik ligt hier even twee puntjes uit.

1. De ongelijkvloerse kruisingen op de Ring omdat ik in mijn betoog van 27 mei 2008 het volgende heb gezegd:

Citaat: “Recent is het voornemen geuit, om de ondertunneling van het kruispunt Aalsterweg / Rondweg te realiseren. Getwijfeld wordt over de noodzaak om deze tunnel door te trekken naar het kruispunt Leenderweg / Rondweg, waar een ondertunneling ook noodzakelijk is.”

Vandaag 16 jaar later ligt dit voornemen nog steeds, of moet ik zeggen: WEER op de plank. Alleen zal de prijs daarvoor vandaag miljoenen euro’s duurder zijn dan destijds.

2. Waar wij ons als LPF grote zorgen over maken is de bereikbaarheid en mobiliteit. Ook veel te weinig aandacht voor voldoende parkeerplaatsen onze stad voor inwoners en bezoekers. Dit kan en zal op termijn rampzalige gevolgen hebben, voor de samenstelling van onze inwoners én ons winkelaanbod.

Veilige Wijken
Uiteraard vinden wij als LPF het een prima idee, om meer straatstewards in te zetten als daarmee de overlast kan en zal worden verminderd.
Wat de LPF betreft moeten wij nog een middel vinden om de overlastgevers, of desnoods hun ouders, alle kosten die de gemeente moet maken om de overlast en ontstane schade die daardoor is ontstaan, onverbiddelijk te laten betalen.

Levendiger Stad
Op weg naar 300.000 inwoners zal onze stad wel drukker en levendiger worden. Maar gezien de massale bouwopgave en ingrepen in onze infrastructuur is niet gezegd dat het daardoor gezelliger wordt. Maar dit, is wel een fikse uitdaging die we aan moeten gaan. Want zonder bedrijvigheid zal de welvarendheid in onze stad en regio afnemen. Veel inwoners van onze stad weten wat dat kan betekenen.

De Lijst Pim Fortuyn wil graag het volgende advies nog aan u mee geven. En dat is: niet alleen “Samen Morgen Mooier Maken”, maar zorgen dat onze stad en haar inwoners de komende decennia in een leefbare stad kunnen verblijven, wonen en werken. Waarbij met nadruk, het kunnen wonen in deze stad door een gigantisch tekort aan betaalbare woningen héél veel aandacht moet krijgen.

Tot slot het aandachtspunt; de Organisatie
Eerder in dit betoog heb ik gezegd dat je als gemeente niet méér mensen nodig hebt om iets tot een goed einde te brengen, maar wel de juiste mensen met de juiste bevoegdheden. Mensen met kennis van zaken die weten wat er van hen wordt verwacht en stappen kunnen zetten. Dan is het probleem van 8 miljoen euro voor serieel-incidenteel gefinancierde medewerkers snel opgelost. Want tijd kost ook geld! Veel geld!

Hoe dan ook VZ, de huidige Kadernota is door de laatste ontwikkelingen met ASML ten dele achterhaald en is aan een update toe. Ik begrijp dat dit eenvoudiger is gezegd dan gedaan. Maar wij weten nu wel welke richting u als college uit wil. Wat de LPF betreft kunt u de meeruitgaven in de komende begroting aanpassen.

Dank u wel.