Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Opvang asielzoekers

Raadsvragen van de heer Knoester (FvD) en de heer Reker (LPF) over ‘Asielzoekers Novotel’

10 juni 2024

Geacht college,
In Omroep Brabant kwam afgelopen zondag het bericht dat het Novotel Eindhoven definitief 200 asielzoekers gaat opvangen. FvD vindt het zorgwekkend dat onze inwoners
op deze manier verrast moesten worden met dit zeer ingrijpende besluit.

Raadsvragen
1. Sinds wanneer wist het college dat het Novotel definitief 200 asielzoekers gaat opvangen?
2. Waarom werden de omwonenden en de raad hier niet over geïnformeerd?
3. Deelt het college de mening dat dit het wantrouwen van inwoners in de gemeente versterkt?
4. Op welke manier zijn de omwonenden en omliggende ondernemers betrokken geweest bij de totstandkoming?
5. Zijn er rapportages c.q. verslagen gemaakt? Zo ja, dan ontvang ik deze graag.

Verzoek om inlichtingen (Art. 169 Gemeentewet)
Het verzoek aan het college is om alle interne correspondentie en alle correspondentie met het COA en het Novotel Eindhoven inzake de opvang van asielzoekers in het Novotel
Eindhoven vrij te geven. Het gaat om correspondentie met alle statussen (zoals concept, finaal, afgekeurd en gearchiveerd).

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Sinds wanneer wist het college dat het Novotel definitief 200 asielzoekers gaat opvangen?

Het COA heeft op 18 april 2024 een brief verzonden aan het college met het verzoek medewerking te verlenen aan het in gebruik houden en uitbreiden van de opvanglocatie in het Novotel. Het college is ambtelijk op 31 mei 2024 geïnformeerd dat COA overeenstemming met Novotel had bereikt om 200 asielzoekers op te vangen en hun verzoek om medewerking. Op 4 juni jl. heeft het college besloten hier welwillend tegenover te staan.

2. Waarom werden de omwonenden en de raad hier niet over geïnformeerd?

De omwonenden en raad zijn geïnformeerd door de gemeente op 11 juni jl., een week nadat het college had besloten welwillend tegenover de uitbreiding te staan. De uitbreiding is contractueel tot stand gekomen in afstemming tussen het COA en Novotel. De gemeente Eindhoven is hierin geen partij.

3. Deelt het college de mening dat dit het wantrouwen van inwoners in de gemeente versterkt?

Nee, het college deelt deze mening niet. Zie het antwoord op vraag 2 en 4
.
4. Op welke manier zijn de omwonenden en omliggende ondernemers betrokken geweest bij de totstandkoming?

Inwoners en ondernemers zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming. Er is in heel Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. We vinden het belangrijk om te helpen bij goede opvang voor mensen die bescherming zoeken. Begin dit jaar hebben we daarom besloten om 1200 asielzoekers op te vangen in locaties verspreid in de stad.

Het is een bevoegdheid van het college om in heel Eindhoven locaties aan te wijzen om deze mensen op te vangen. Na elk besluit worden omwonenden en ondernemers uit de naaste omgeving geïnformeerd en betrekken we de buurt via het omwonendenoverleg.

5. Zijn er rapportages c.q. verslagen gemaakt? Zo ja, dan ontvang ik deze graag.

Voor zover deze zijn gemaakt, zullen wij ze betrekken bij uw onderstaande verzoek tot inlichtingen.

Verzoek om inlichtingen (Art. 169 Gemeentewet)
Het verzoek aan het college is om alle interne correspondentie en alle correspondentie met het COA en het Novotel Eindhoven inzake de opvang van asielzoekers in het Novotel
Eindhoven vrij te geven. Het gaat om correspondentie met alle statussen (zoals concept, finaal, afgekeurd en gearchiveerd).

Het college verzamelt op dit moment de opgevraagde stukken. Wij verstrekken deze zo snel als mogelijk aan de raad, conform uw verzoek. Vanwege het zomerreces is dit
uiterlijk eind augustus 2024 beschikbaar.

Eindhoven, 2 juli 202