Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarrekening en Burgerjaarverslag 2007

Voorzitter,

In het jaar 2007 is er in onze stad veel nuttig werk verzet. Ik zal de laatste zijn die dat zal tegenspreken. Maar toch wil ik – in de mij toebedeelde tijd – een viertal zaken eruit lichten.

1. De gestage groei van het aantal ambtenaren.

2. Oplopende kosten bij inhuur externe bedrijven.

3. Burgerparticipatie en wat er omheen hangt.

4. Privatisering van onze nutsvoorziening.

Ik wil deze punten graag toelichten.

1. De gestage groei van het aantal ambtenaren

Voorzitter Nadat ik hier op deze plaats een jaar geleden nog melding had gemaakt van een toename van 29 fte’s in 2006, zie ik dat er nu wéér een uitbreiding heeft plaatsgevonden van 79 fte’s. Vertaald in euro’s zijn de personeelslasten in 2007 met ruim ¤ 2.5 miljoen euro gestegen. De vragen die wij ons daarbij kunnen stellen is of er intern geen verschuivingen kunnen plaatsvinden en / of de dienstverlening door deze uitbreiding evenredig met het aantal euro’s is toegenomen.

In het laatste punt voorzitter moet ik u in teleurstellen. De dienstverlening van een aantal gemeentelijke afdelingen naar onze burgers en bedrijven is nog net zo stroperig als voorheen. Dit baart de fractie van de Lijst Pim Fortuyn grote zorgen.

Net zo goed als 1 en 1 twee is, kun je op je tien vingers uittellen dat meer ambtenaren meer bureaucratie geeft. Nu loop ik al wat langer mee dan vandaag – en dan niet alleen in deze raad – maar het systeem, of hoe wij de ambtelijke werkwijze ook willen benoemen, loopt niet zoals deze moet lopen.

De doorloopsnelheid van aanvragen moet korter zijn en de burgers moeten tijdig en goed, zeer goed geïnformeerd worden. Zeker bij langlopende procedures of bij afwijzingen! Wat dat betreft moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Wellicht dat na al het geruis van communicatiecursussen – die op dit moment worden gegeven – het beter gaat, maar dat zullen wij moeten afwachten. Maar ook een vacaturestop zou een welkome aanvulling betekenen ter bestrijding van de hinderlijke bureaucratie.

2. Oplopende kosten bij inhuur externe adviesbureaus


a. Onze ambtelijke dienst Voorzitter kan niet alles weten en hoeft ook niet alles te weten, maar een verdubbeling van de kosten naar ruim 22 miljoen euro – dat is 425 duizend euro per week – voor inhuur van expertise is volgens mijn fractie nogal fors te noemen. Temeer omdat ook het aantal medewerkers tegelijkertijd is toegenomen. Daar kunnen natuurlijk enkele redenen aan ten grondslag liggen, die wij niet weten. Maar wat ook de reden geweest moge zijn, de onrust bij de Lijst Pim Fortuyn is er niet minder om.

3. Burgerparticipatie en wat er omheen hangt


Een geweldig woord ‘Burgerparticipatie’ als er ook inhoud aan wordt gegeven. Met inhoud bedoel ik dat er gemeentebreed beter GELUISTERD EN GECOMMUNICEERD moet worden naar hetgeen onze burgers wensen en voorstellen. En ‘geluisterd’ en ‘gecommuniceerd’ voorzitter heb ik met hoofdletters geschreven. Als voorbeeld benoem ik:

a. Het dringend gewenst bruggetje over de Tongelreep, bij het zorgcentrum in Stratum. Beloofd is – bijna 1 jaar geleden – dat het bruggetje op een andere plaats komt te liggen, maar het is er nog steeds niet. Voor een aantal voormalige bewoners in dit verzorgingshuis is het al te laat. Dat betreurt mijn fractie ten zeerste.

b. Ook de onrust in de Bloemenbuurt-Zuid, betreffende de toekomstige uitval- en invalswegen, verdiend niet de schoonheidsprijs. Er wordt totaal niet naar deze mensen geluisterd, waardoor zij monddood zijn gemaakt. En toch hebben wij als gemeente het lef voorzitter om in 2010 te vragen of zij naar de stembus willen komen. Ja, je moet maar durven!

Maar niet alleen de Burgerparticipatie is een punt van zorg, ook uitvoer geven aan een aangenomen motie in de vorige raadsperiode wordt door dit College geen uitvoering aan gegeven. Ja, voorzitter, u raad het al, het gaat over de aangenomen motie om voetgangers en fietsers op de Fellenoord bovengronds te halen en zo een natuurlijke en veilige verbinding te maken met de noordelijke zijde van onze spoorweg, die onze stad nu nog in tweeën splitst.

Waarom de uitvoering van deze motie niet wordt meegenomen bij het Masterplan Oud Woensel is voor velen in deze stad, maar ook voor mijn fractie een raadsel.

4. Privatisering van onze nutsvoorzieningen


Pim Fortuyn vertelde het al eerder, dat nutsvoorzieningen te aller tijde in handen moeten blijven van de overheid of in dit geval van de Gemeente Eindhoven. Onze fractie steunt nog steeds zijn mening en dat vindt u ook terug in ons verkiezingsprogramma over de jaren 2006 tot 2010.

Voorzitter U weet dat boeren in deze omgeving nog steeds het gezegde gebruiken van: Als het paard voorbij is etc. ‘. Zo is het ook gesteld met de splitsing, verkoop en verpanding van onze nutsvoorziening NRE.

Dit had nooit maar dan ook nooit mogen gebeuren. Wij kunnen deze foute transactie bijschrijven als de grootste blunder aller tijden.

Het deel wat winst blijft opleveren wordt verkocht en het netwerk wat veel geld kost aan onderhoud – waarbij bekend was dat er veel achterstallig onderhoud aanwezig was – werd verpand met alle grillen en risico’s van dien. Eurotekens en dollartekens voerden destijds de boventoon.

Wat achterblijft is een technisch failliete NRE waar werknemers slapeloze nachten hebben over het voortbestaan van hun werkgelegenheid. Ook burgers en bedrijven in onze stad maken zich zorgen over de oplopende energieprijzen, die door deze verkoop en de daardoor ontstane problemen alleen maar hoger zullen worden.

Het vele geld wat is vrijgekomen is inmiddels opgesoupeerd of bestemd voor andere doeleinden. Daarom pleit mijn fractie ervoor om te onderzoeken of de zaken teruggedraaid kunnen worden. Ondertussen betekend dat, dat er geen cent meer van de NRE gelden gebruikt mogen worden. Beter een kort verlies dan altijd een verliesgevende nutsvoorziening.

Natuurlijk zal het geld om de zaken terug te draaien ergens vandaan moeten komen. Dat betekend voorzitter dat Eindhoven de buikriem strak moet aanhalen en onnodige uitgaven – en die weet ik wel een aantal te benoemen – moet schrappen.Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,2 juni 2008

 

2de termijn

Gezien de uitspraken in mijn 1ste termijn en het feit dat er geen enkele reservering staat voor de problemen bij de NRE – maar ook bij andere verliesgevende transacties – is mijn fractie van oordeel dat de cijfermatige onderbouwing van de concernbegroting over 2006 zwaar onvoldoende is.

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn zal het advies om deze jaarrekening over 2006 goed te keuren, dan ook niet volgen.Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,2 juni 2008