Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

  31 december 2019     31 december 2018

Balans

   

activa

   

Te ontvangen

0

150

Liquide middelen

4.785

1.055 

Totaal

4.785

1.205

     

passiva

   

Eigen vermogen

4.709

1.205

Verkiezingsfonds

-

-

Kortlopende schulden

76

-

Totaal

4.785

1.205

     

Baten en lasten 2019

   

Contributies, abonnementen

100

 

Portokosten

179

 

Advieskosten

-

 

Representatie

163

 

Bankkosten

111

 

Algemene kosten

278

 

Promotiemateriaal

561

 

Verkiezingsfonds

3.500  

Advertentiekosten

-

 -

Onttrekking verkiezingsfonds

 - -

Donaties en contributies

-

4.610

Jonge Fortuynisten

-

-

Verkopen promotieartikelen

 

287

Ontvangen vergoeding

 - -

Resultaat verslagjaar

5

 -

 Totaal  4.897 4.897

Toelichting op het financieel verslag 2019

Het jaar 2019 is afgesloten met een batig saldo.

Het saldo is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Tevens is er een donatie van € 3.500 aan het verkiezingsfonds gedaan

Paul Verhaegh,

penningmeester