Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

ED weigert rectificatie


In onderstaand artikel uit het Eindhovens Dagblad van vandaag is naar het idee van onze fractie ten onrechte het standpunt van de Lijst Pim Fortuyn niet weergegeven: het ED doet voorkomen alsof enkel en alleen de VVD kritiek had op het beleid van het Eindhovens college ten aanzien van allochtone probleemjongeren.

Onze kritiek hierop is echter duidelijk te lezen in onze bijdrage in deze vergadering (zie: [link]).

Daarop verzocht onze fractie het ED dit te rectificeren, wat door de ED-redactie geweigerd werd. De correspondentie hieromtrent - met daarin onze argumentatie - is in onderstaande te lezen.

'Problemen rond jongeren onder controle'

door Fleur Besters en Yolanda de Koster

20 nov 2007, 10:12 - EINDHOVEN - Het spoeddebat over problemen en aanpak van criminele Marokkaanse jongeren is voor verantwoordelijk wethouder M. Mittendorff (CDA, veiligheid en handhaving) met een sisser afgelopen.

Zie ook:
Verantwoording in cijfers [link]

De Eindhovense politici namen gisteravond – uitgezonderd de VVD – genoegen met haar betoog dat de problemen de laatste maanden niet erger zijn geworden. Mittendorff stelde dat hard wordt gewerkt om de huidige en toekomstige problemen voor te zijn dan wel het hoofd te bieden.

De problemen met – onder meer – Marokkaanse jongeren zijn niet acuut, maar wel actueel, betoogde de wethouder. De politie geeft al langer aan dat Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn bij bepaalde (gewelds)misdrijven. De verwachting is dat de problemen de komende jaren groter worden, omdat simpelweg het aantal jongeren groeit. Volgens politiechef P. van der Linden is het 'gezien de groep die eraan komt, belangrijk om nu actie te ondernemen.'

Vanuit het Veiligheidshuis wordt al op alle fronten gewerkt om daarop voorbereid te zijn, stelde Mittendorff gisteren in het spoeddedat dat door het CDA en SP was aangevraagd. Volgens F. Dielissen van het Veiligheidshuis staat een keur aan projecten klaar om Eindhovense (probleem)jongeren in het gareel te houden. Een aantal daarvan draait al. Er zijn projectleiders aangesteld om in de wijken de problemen met risicojongeren bij de kop te pakken. Een van de projectleiders komt vanuit de Marokkaanse gemeenschap.

Het gros van de politici toonde zich tevreden over de antwoorden van Mittendorff. Vooral de mededeling van de wethouder dat de problemen de afgelopen zes maanden niet sterk zijn toegenomen noch acuut zijn, stelde de politiek gerust. Wel tikten alle fracties de wethouder op de vingers over de slechte communicatie van haar kant over deze kwestie. Mittendorff beloofde beterschap. VVD- voorman J.C. Schut bleef bij zijn verwijt dat de wethouder het probleem niet serieus neemt, maar kreeg verder geen politieke bijval. Tot verontwaardiging van Ouderenappèl kreeg de fractie geen antwoorden op haar eerder gestelde schriftelijke raadsvragen over de Marokkaanse probleemjeugd. Mittendorff wil die alleen schriftelijk
beantwoorden.

Eindhovens Dagblad, 20 november 2007Correspondentie met ED-redactie

Aan: Stadsredactie Eindhovens Dagblad, t.a.v. mevrouw Y. de Koster en mevrouw F. Besters

Eindhoven, 20 november 2007

Geachte mevrouw De Koster, geachte mevrouw Besters,

Bij deze wil ik graag even reageren op het artikel 'Problemen rond jongeren onder controle' in het ED van heden 20 november 2007.

In dit artikel stelt u het volgende:

"De Eindhovense politici namen maandagavond - uitgezonderd de VVD - genoegen met haar betoog dat de problemen de laatste maanden niet erger zijn geworden."
(.......)
"Het gros van de politici toonde zich tevreden over de antwoorden van Mittendorff."

Hiermee stelt u dat enkel de VVD kritiek had op wethouder Mittendorff en geen vertrouwen heeft in het huidige beleid.

Het kan u echter niet ontgaan zijn dat óók de fractie van de Lijst Pim Fortuyn in een uitvoerig betoog felle kritiek uitte op het beleid van Mittendorff en pleitte voor maatregelen van structurele aard.

Ons volledige betoog is te lezen in de bijlage van deze mail, evenals op onze website

http://www.lijstpimfortuyneindhoven.nl/index.php?active=2&locationID=1&newsID=1697

Bij deze verzoek ik u daarom ook om uw opmerking te rectificeren dat alle Eindhovense politici behalve de VVD genoegen namen met het betoog van Mittendorff: de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven neemt hier dus ook geen genoegen mee.

Voorts bied ik u ons betoog aan om te gebruiken als opiniestuk of ingezonden brief in de krant.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven,

Alexander van Hattem, Raadscommissielid

Het antwoord van de ED-redactie:

Geachte heer Van Hattem,

Na overleg met mijn betrokken collega's heb ik besloten niet tot rectificatie over te gaan. Weliswaar is uw fractie in een stevig betoog ingegaan op de ontstane kwestie rond Marokkaanse jongeren, op geen enkele manier is daarbij verwezen naar het verhaal dat de wethouder even daarvoor had afgestoken.

Dat kan ook moeilijk in een vooraf geschreven bijdrage. Ook uit uw overige inbreng in het debat bleek niet dat uw fractie grote problemen had met het betoog van de wethouder. In dat geval is de conclusie gerechtvaardigd dat de LPF maandagavond genoegen nam met de gegeven uitleg. U heeft zich in elk geval niet gedistantieerd.

Met vriendelijke groet,

Lucas van Houtert, redactiechef Eindhovens Dagblad

En onze reactie daarop:

Geachte heer Van Houtert,

Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Uw conclusie dat de Lijst Pim Fortuyn zich niet uitdrukkelijk heeft gedistantieerd en daarom genoegen zou nemen met het betoog van de wethouder kan ik echter niet met u delen. Ons betoog was weliswaar vooraf geschreven, maar tijdens de vergadering nog aangepast aan de uitspraken van de wethouder.

Als u ons betoog goed leest, dan valt er duidelijk in te lezen dat onze fractie van mening is dat de maatregelen die nu genomen worden nog altijd tekort schieten, teveel uitgaan van de zachte hand van het welzijnswerk en dat een structurele aanpak op diverse beleidsterreinen noodzakelijk is – een aanpak die het college nu juist achterwege laat zoals wij in verschillende voorbeelden schetsen.

Derhalve verwijs ik u naar de volgende citaten:

“Toch blijven ook nu weer concrete voorstellen uit en lijken de maatregelen niet verder te strekken dan de zachte hand van het welzijnswerk, waar het raamplan vooral van uitgaat. Dit terwijl de gemeente wel degelijk in staat is om maatregelen met harde hand toe te passen, zoals eerder ten opzichte van woonwagenbewoners.

De problematiek en de overlast van deze met name allochtone jongeren staat niet op zichzelf, zoals ook te nemen maatregelen niet beperkt kunnen blijven bij enkel welzijnswerk.”
(...)
“Om tot adequate oplossingen te komen is het belangrijk om ook de oorzaken in een brede context te analyseren. Enkele factoren die ik hierbij benoem zijn het falende immigratie- en integratiebeleid, het uitkeringenbeleid en veiligheidstoezicht- en handhaving. Maar zoals uit de woorden van de wethouder, de heer Dielissen van het Veiligheidshuis, mevrouw Van der Linden van de Lumensgroep en de heer Van der Linden van de politie blijkt wordt er weliswaar veel gedaan, naar ons idee zijn er echter nog meer structurele maatregelen nodig.”

Uit deze woorden blijkt juist dat we duidelijk geen genoegen nemen met de uitspraken van de wethouder en onze fractie verdergaande maatregelen nodig acht. Daarbij komt dat de wethouder weigerde inhoudelijk op dit betoog te reageren, als een duidelijk teken van ‘arrogantie van de macht’.

Gelet op bovenstaande betreur ik het ten zeerste dat u niet bereid bent om tot rectificatie over te gaan. Om onze achterban en de burgers in de stad toch correct te informeren zien wij ons genoodzaakt om een kopie van deze mailwisseling op onze website te plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Alexander van Hattem, Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

20 november 2007