Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen: Wapenvergunningen


Eindhoven, 12 april 2011 Dit drama kan ook in Eindhoven gebeuren

Update: Met antwoord van het college van B&W Geacht college,

Afgelopen weekend heeft onze fractie net zoals de rest van Nederland, kennis genomen van het afschuwelijk drama dat zich heeft afgespeeld in Alphen aan de Rijn. Een zinloze moordpartij door een eenling met meerdere wapens, waar hij een vergunning voor had. Inmiddels wordt de geoorloofde verstrekking van een wapenvergunning aan deze dader in twijfel getrokken, omdat hij een schizofrene en suïcidale achtergrond zou hebben. Dit heeft landelijk voor onbegrip en veel onrust gezorgd.

Daarom vinden wij het belangrijk dat alle burgers van Eindhoven duidelijkheid krijgen over de situatie in onze stad, betreffende het voorhanden hebben van wapens, munitie en het verstrekken van wapenvergunningen aan leden van de diverse schietverenigingen in deze regio.

Wij hebben daarom de volgende vragen voor het college:

1. Hoeveel schietverenigingen telt de regio Eindhoven in zijn totaliteit en hoe is de onderlinge verdeling als het gaat om de verschillende soorten van de schietsport, zoals sport, kleiduiven, jacht en pijl en boog?

2. Welke procedure moet worden doorlopen om aan een wapenvergunning te komen en op welke manier worden (aspirant) leden van een schietvereniging gecontroleerd voor- en na de afgifte van de wapenvergunning?

3. Welke argumenten moet de aanvrager overleggen om toestemming / vergunning te krijgen om een- of meerdere wapens te mogen houden en hoe is de regelgeving omtrent het thuis bewaren van deze wapens en bijbehorende munitie?

4. Hoe is de aankoop of verstrekking van munitie geregeld, is het gemaximaliseerd en hoe wordt dat gecontroleerd?

5. Op welke manier en hoe vaak worden vergunninghouders en schietverenigingen gecontroleerd, op de naleving van de bestaande regelgeving?

6. Hebben zich in de afgelopen jaren incidenten voorgedaan waarbij bestaande regels zijn overtreden betreffende verstrekte wapenvergunningen?

7. Is het mogelijk om na het drama in Alphen aan de Rijn en vooruitlopend op eventuele aanscherping van landelijke wetgeving, de wet- en regelgeving omtrent wapenvergunningen in deze regio te verscherpen?

Namens de fractie Lijst Pim Fortuyn Rudy Reker

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. In de politieregio Brabant Zuid-Oost zijn veertien schietsportverenigingen geregistreerd, die schieten met vuurwapens. Daarvan hebben elf schietverenigingen een eigen schietbaan, drie schietverenigingen hebben geen eigen baan en maken gebruik van de schietbaan van een collega schietvereniging. Bij één schietvereniging wordt kleiduif geschoten.

Schietverenigingen, die uitsluitend met handbogen of luchtdrukwapens schieten, zijn niet bij de politie (korpschefwetten) geregistreerd omdat die wapens niet vergunningplichtig zijn.

2. Als iemand lid wil worden van een schietvereniging dient betrokkene een Verklaring omtrent gedrag te overleggen. Aangevraagd bij de gemeente van betrokkene en afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Na een jaar lidmaatschap van de schietvereniging kan betrokkene een eigen wapenverlof aanvragen bij de politie (korpschefwetten). Betrokkene wordt door de politie weer gescreend. Daarbij wordt gehandeld conform artikel 7 Wet Wapens en Munitie en onderdeel 1.2 van de Circulaire Wapens en Munitie 2005. Indien geen relevante feiten gevonden worden en betrokkene voldoet verder aan alle eisen voor verlening van het verlof, krijgt betrokkene zijn eigen wapenverlof.

Vóór afgifte van het wapenverlof wordt eerst gecontroleerd of betrokkene beschikt over een deugdelijke manier van wapenopslag (wapenkluis). Op het wapenverlof kan in het eerste jaar slechts één wapen worden geregistreerd. Na dat jaar kan betrokkene een aanvraag indienen om meerdere wapens aan te schaffen, tot een maximum aantal van vijf wapens. Het wapenverlof is (nu nog) maximaal één jaar geldig en moet ieder jaar verlengd worden. Daarbij wordt betrokkene opnieuw gescreend zoals bovenstaand aangegeven. Waarschijnlijk wordt de Wet Wapens en Munitie in 2011 zodanig gewijzigd dat het wapenverlof voor langere tijd (3 of 5 jaar) geldig is.

3. Om een vuurwapen te kunnen aanschaffen dient betrokkene toestemming (verlof ter verkrijging van een vuurwapen) van de politie te verkrijgen. Betrokkene dient met het aan te schaffen wapen een door de KNSA* erkende of gereglementeerde schietdiscipline te kunnen schieten. Het bestuur van de schietvereniging waar betrokkene lid van is, dient schriftelijk te verklaren dat betreffende discipline op de baan van de schietvereniging geschoten mag worden.

Als betrokkene aan die eisen voldoet, kan het wapen worden bijgeschreven op het wapenverlof. Het wapen en de bijbehorende munitie moeten in een verankerde kluis worden bewaard. Het wapen en de munitie moeten gescheiden van elkaar worden opgeslagen in afzonderlijk afgesloten gedeelten van de wapenkluis.

*KNSA:  Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie waar iedere sportschutter in Nederland verplicht lid van is.

4. Een wapenverlofhouder kan bij de wapenhandel slechts die munitie verkrijgen die overeenkomt met de wapenkalibers op zijn wapenverlof. Om die munitie aan te schaffen heeft hij geen toestemming van de politie nodig. Een wapenverlofhouder mag maximaal 2000 patronen vervoeren en maximaal 10.000 patronen thuis in voorraad te hebben zonder verdere vergunning van de Wet Milieubeheer.

Een erkende wapenhandelaar dient registratie bij te houden van alle inkomende en uitgaande munitie. Daarbij dient o.a. geregistreerd te worden hoeveel munitie van welk kaliber aan welke wapenverlofhouder wordt verkocht.

5. Na verlening van het eigen wapenverlof wordt onaangekondigd gecontroleerd op de naleving van de eisen van wapenopslag bij betrokken wapenbezitter thuis. Tevens worden schietverenigingen gecontroleerd op de wijze van omgang met verenigingswapens, het bijhouden van de vereiste registers en eventuele opslag van verenigingswapen. In 2010 werden in de politieregio Brabant Zuid-Oost 1136 vergunningen verleend voor de schietsport en 1205 jachtaktes. Er zijn 568 controles uitgevoerd.

6. Ja.

In 2010 zijn zeven wapenverloven geweigerd en zeven wapenverloven ingetrokken en er zijn twee jachtaktes geweigerd en twee jachtaktes ingetrokken. Dit naar aanleiding van feiten die aan het licht kwamen bij het screenen of bij de controle van de opslag van de wapens.

7. Neen.
Wapenvergunningen worden verleend, geweigerd of ingetrokken op wettelijke gronden die door het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden vastgesteld.

Overigens vindt er in de Tweede Kamer een discussie plaats over de regelgeving, hetgeen mogelijk kan leiden tot aanscherping van het beleid.

Eindhoven,  03 mei 2011.

 

Laat reactieformulier zien