Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen: Pim Fortuynstraat / Pim Fortuynlaan of een Pim Fortuyn Boulevard?

Eindhoven, 8 maart 2012
Waarom in Eindhoven ook niet een straat vernoemen naar Pim Fortuyn?

Update: Met antwoord van het college van B&W

Geacht College, Burgemeester Ahmed Aboutaleb van de gemeente Rotterdam heeft deze week bekend gemaakt dat een van de bestaande straten in Rotterdam de naam van Pim Fortuyn zal gaan dragen. Op 6 mei a.s. is het tien jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd vermoord door milieuactivist Volkert van de G. Op deze dag zal in Rotterdam bekend worden gemaakt welke straat dat zal zijn en zal het naamplaatje worden onthuld. Na dit goede initiatief van de gemeente Rotterdam zullen er ongetwijfeld meerdere gemeenten, zowel binnen als buiten Nederland dit mooie voorbeeld volgen.

Pim Fortuyn is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse politiek en de Nederlandse bevolking, en heeft door zijn toedoen de belangstelling en interesse voor de Nederlandse politiek teruggebracht. Het zal dan ook niemand zijn ontgaan dat het politieke landschap in ons land sindsdien een gedaantewisseling heeft ondergaan. Eindhoven heeft al meerdere staten genoemd naar overleden en/of vermoorde politieke ambtsdragers, zoals de John F. Kennedylaan, Martin Luther Kingstraat, Sir Winston Churchilllaan, de Dr. Willem Dreesstraat en de Joop den Uylstraat.

. Naar de mening van onze fractie is een straat benoemen naar Pim Fortuyn een eerbetoon aan de man die is uitgeroepen tot de grootste Nederlander aller tijden. Willem van Oranje eindigde destijds op de tweede plaats en Willem Drees eindigde als derde in dit rijtje. - Is het college bereid om in Eindhoven ook een bestaande straat/laan of plein naar Pim Fortuyn te benoemen? - Zo ja in welke termijn mogen wij dit verwachten? - Zo nee, is het college dan bereid om een straatnaam van Pim Fortuyn in deze coalitieperiode aan het straatregister toe te voegen? Namens alle fractieleden van Lijst Pim Fortuyn, Rudy Reker Omroep Brabant Studio040

Antwoord van burgemeester en wethouders
- Is het college bereid om in Eindhoven ook een bestaande straat/laan of plein naar
Pim Fortuyn te benoemen?

- Zo ja in welke termijn mogen wij dit verwachten?

- Zo nee, is het college dan bereid om een straatnaam van Pim Fortuyn in deze coalitieperiode aan het straatregister toe te voegen?
B&W
Het college is van mening dat het verzoek van de LPF behandeld zou moeten worden in dezelfde lijn als soortgelijke verzoeken van niet politieke partijen of personen. De gemeente Eindhoven heeft als adviesorgaan voor het college een ‘Commissie voor de straat naamgeving’. Het objectief toetsingskader van de commissie betreft: b Uitspreekbaar, bruikbaar, uniciteit, acceptatiegraad, systematiek en registratieve verwerkbaarheid. b Aansluiting bij aanliggende straatnamen dan wel het in de buurt gebruikte thema. Alsmede in het geval van vernoeming naar personen: b 10 jaar of langer overleden (m.u.v. Koninklijk Huis). b Betreffende persoon van onbesproken gedrag. Het is daarnaast van belang dat, ter ondersteuning van het verzoek, sprake is van voldoende draagvlak (acceptatiegraad) voor een naamgeving. Dat draagvlak zal met name aanwezig moeten zijn in de wijk/buurt waar de vernoeming is voorzien. Omdat het om tal van praktische redenen niet wenselijk is bestaande straatnamen te hernoemen zal gezocht moeten worden in nieuwe straten dan wel reeds bestaande locaties die nog geen naam hebben. Die laatste locaties kunnen vooral gevonden worden in plantsoenen, parken etc. Met betrekking tot de naamgeving van nieuwe straten heeft Eindhoven een werkwijze waarin met name wordt verwezen naar de historische achtergrond van de betreffende locatie. Voldoende draagvlak is overigens niet geobjectiveerd. Het is aan de indiener om zijn verzoek kracht bij te zetten. Wij willen u hiervoor graag een aantal suggesties geven. b Gebruik kan gemaakt worden van de website www.petities.nl. Op de site zou aangeven kunnen worden welke locatie (en waarom) de naam van Pim Fortuyn zou moeten krijgen en op de site kunnen handtekeningen verzameld worden. b Een enquêtebedrijf kan ingezet worden. b In de buurt waar de betreffende vernoeming zou moeten plaatsvinden kan een handtekeningenactie bij de direct aanwonenden gehouden worden, waarbij er een meerderheidsgedachte op na gehouden zou kunnen worden. b Een burgerinitiatief. Het is uiteindelijk de commissie voor de straatnaamgeving die een en ander op zijn merites beoordeelt en advies aan het college uitbrengt, waarna het college beslist. In afwachting van het advies van de ‘Commissie voor de straatnaamgeving’ neemt het college ten aanzien van het verzoek een neutrale positie in. Eindhoven, 17 april 2012.

Laat reactieformulier zien