Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid


Dennis Klein
Commissielid

Jonge Fortuynisten

Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster

Raadsvragen: gebouw aan de Tarwelaan 56/58

 

Galerie Flipside in Vaartbroek
Update: met antwoord van het college van B en W
Onze fractie heeft vragen van omwonenden ontvangen over het gebouw ‘Laagdrempelig’ aan de Tarwelaan 56/58, waarin gevestigd Galerie Flipside. De omwonenden die uitkijken op de achterkant van het gebouw hebben hun ongenoegen uitgesproken over het toenemende achterstallige onderhoud van het pand. Hun uitzicht is er niet fraaier op geworden en zij vrezen dat de huidige situatie vervuiling van de openbare ruimte in de hand werkt. Omdat de omwonenden zouden hebben vernomen dat het gebouw op de nominatie staat om gesloopt te worden vragen zij zich af of een opknapbeurt nog mogelijk is.

Een andere en algemene vraag van de omwonenden, die aan onze fractie is gesteld betreft de functie van Galerie Flipside. Volgens deze ooggetuigen wordt de galerie vrijwel niet bezocht door buurtbewoners en zij vragen zich dan ook af wat de toegevoegde waarde van deze galerie is voor Vaartbroek, temeer omdat zij menen dat Flipside wordt gesubsidieerd met gemeenschapsgeld. Naar aanleiding van het voorgaande leg ik de volgende vragen aan u voor:

1. Is het pand aan de Tarwelaan 56/58 eigendom van de gemeente Eindhoven en zo ja is een opknapbeurt dan mogelijk? 2. Staat het pand op de nominatie om gesloopt te worden en zo ja binnen welke termijn zal dit gebeuren? 3. Krijgt Galerie Flipside gemeentelijke subsidie? Zo ja hoeveel bedraagt deze, welke looptijd is hieraan verbonden en waarvoor is de subsidie precies bestemd? 4. Zijn er gegevens bekend over de toegevoegde culturele waarde van Galerie Flipside voor Vaartbroek en voor de culturele sector in de stad Eindhoven? In afwachting van uw antwoord.

Met vriendelijke groet, Charles Stroek, raadslid Lijst Pim Fortuyn


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Is het pand aan de Tarwelaan 56/58 eigendom van de gemeente Eindhoven en zo ja is een opknapbeurt dan mogelijk? Het pand is in volledig eigendom van Stichting Woonbedrijf SWS/Hhvl. Er zijn momenteel geen concrete plannen met het gebouw. 2.    Staat het pand op de nominatie om gesloopt te worden en zo ja binnen welke termijn zal dit gebeuren? Er zijn geen concrete sloopplannen. 3.     Krijgt Galerie Flipside gemeentelijke subsidie? Zo ja hoeveel bedraagt deze, welke looptijd is hieraan verbonden en waarvoor is de subsidie precies bestemd? Op basis van  een advies van de Adviescommissie Cultuur Totaal is voor 2010 een subsidie toegekend aan Stichting Zesde Kolonne, rechtspersoon voor Galerie Flip-side, van € 40.000,-- met als taakstelling ‘Het  faciliteren en uitvoeren van culturele activiteiten gericht op de ontwikkeling van nieuw talent (eerste sport op de artistieke ladder) en hierbij wijkbewoners betrekken. 4.     Zijn er gegevens bekend over de toegevoegde culturele waarde van Galerie Flip-side voor Vaartbroek en voor de culturele sector in de stad Eindhoven? In de toekenningsbeschikking is aangegeven door de Adviescommissie Cultuur Totaal dat De Zesde Kolonne met haar activiteiten geacht wordt bij te dragen aan de uitstraling van de stad en gebiedsgericht werken (ruimtelijk domein) en dat zij meer mensen in de stad van welke achtergrond dan ook in staat stelt om kennis te nemen van activiteiten op het gebied van Kunst en Cultuur (sociaal domein/diversiteit).

 

Eindhoven, 12 oktober 2010.

Laat reactieformulier zien