Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Programma 2014 – 2018

De Nederlandse maatschappij en daarmee ook Eindhoven is aan het veranderen. Het Rijk schuift steeds meer taken door naar de gemeenten. Door deze ontwikkeling groeit de rol van de lokale politiek. Te meer omdat de Eindhovense burgers meer dan voorheen zeggenschap willen over hun stad of de buurt waarin ze wonen. De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven (LPF) wil hiervoor hun spreekbuis zijn. De LPF is een lokale partij die geen landelijke vertegenwoordiging heeft en daarom geheel onafhankelijk is in het bepalen van politieke standpunten. Ondanks de lokale werkzaamheid van de LPF heeft onze partij wel nauwe banden met de provinciale en landelijke overheid en contacten in Brussel. Stem daarom op 19 maart 2014 op de LPF, lijst 8. (Lijstnummer 8 onder voorbehoud)

Openbare orde en veiligheid bepalen mede de leefbaarheid van Eindhoven. De LPF maakt zich al jaren sterk hiervoor en wil dat blijven doen. Wij vinden dat het cameratoezicht in de stad moet worden uitgebreid en dat er sneller en beter moet worden gehandhaafd. Recent onderzoek toont aan dat veiligheid en handhaving voor Eindhovenaren de belangrijkste onderwerpen zullen zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan ook niet toevallig dat de LPF dit belangrijke onderwerp, veelal tegen politieke stromingen in, ook buiten de verkiezingstijd al acht jaar veel aandacht heeft gegeven. Dat zullen wij voor u ook met verve blijven doen.

Bureaucratie wekt al vele jaren ergernis op bij de Eindhovense burgers. Al acht jaar is dit voor de LPF een belangrijk aandachtspunt en dat zal het blijven. Wij zijn voor een kleiner ambtelijk apparaat dat efficiënter werkt, de gemeenschap minder geld kost en meer service aan de burgers verleent.

Lokaal immigratiebeleid zorgt voor de komst van nog meer arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen. Hierdoor is de kans aanwezig dat overlast door huisvesting en fraudes met uitkeringen gaan toenemen. Wij als LPF zullen daarom extra alert blijven op mogelijk misbruik van belastinggeld en sterk inzetten op burgerparticipatie waar het huisvesting betreft.

Zorg en welzijn zijn de komende vier jaren zwaarwegende punten in ons programma. Geen enkel argument van het college zal de LPF toestaan om te bezuinigen op de noodzakelijke voorzieningen die hulpbehoevenden of ouderen nodig hebben. Daarbij is de LPF voorstander van een beleid waarbij de betaalbaarheid van zorg en welzijn voor een ieder die zorg behoeft mogelijk moet zijn en blijven.

Armoedebeleid zal nog meer dan voorheen onze aandacht krijgen. Met name door de bezuinigingen van diverse overheden en negatieve persoonlijke omstandigheden ontstaan stapeleffecten met rampzalige gevolgen voor veel inwoners van onze stad. De LPF zal zich sterk blijven maken voor een humaan beleid op dit terrein.

Legeskosten en gemeentelijke tarieven moeten omlaag. Dit kan door afslanking van het ambtelijk apparaat en door efficiënter te werken. De arbeidsuren die nu in de leges worden doorberekend staan buiten alle realiteit. Zo ook vinden wij dat de sporttarieven voor de breedtesport niet verder mogen stijgen. Als we een stad met gezonde inwoners willen hebben, dan zal sporten voor iedereen betaalbaar moeten blijven.

Financiën en werkgelegenheid De huidige financiële positie van de gemeente Eindhoven is in de afgelopen vier jaar verder verslechterd. De nieuwe coalitie kan in 2014 met recht spreken van ‘De financiële puinhoop van vier jaar fris paars’. De LPF zal blijven ageren tegen de creatieve boekhouding van de gemeente. Onze blijvende aandacht verdient de werkgelegenheid voor de kritische groepen jeugd en 45plussers.

Mobiliteit Ontwikkeling van nieuwe HOV lijnen zullen wij kritisch blijven volgen. Wij vinden dat de stad niet op slot mag gaan voor het autoverkeer. Daarbij zullen we wel aandachtig de leefbaarheid langs de radialen in de gaten blijven houden. Het gratis busvervoer voor de sociale minima, via een motie van de LPF, willen wij ook in de komende jaren voortgang laten vinden.

Kwaliteit van het ambtelijk apparaat moet verbeteren. Het aanbesteden van opdrachten aan derden moet door vakkundige ambtenaren worden gedaan en onderbouwd en gebudgetteerd worden met een voortgangscontrole. Fiasco’s als het Catharinaplein, het 18 Septemberplein en het Orgelplein, om er maar een paar te noemen, wil de LPF niet meer zien gebeuren.

Milieu De LPF zal zich blijven inzetten tegen het (proef)boren naar schaliegas. De hieraan verbonden risico’s voor het milieu vinden wij te groot om daar de huidige generatie en volgende generaties aan bloot te stellen.

Burgerparticipatie moet niet beperkt blijven tot alleen meepraten. Het moet waar mogelijk ook worden geëffectueerd. Zo heeft de LPF tegen het opheffen van Dorpsraad Acht gestemd. Juist een dergelijk orgaan is waardevol waar het burgerparticipatie betreft.

Gravatar
Sigrid harbers
Lid worden
Hoe kan ik lid worden van jullie partij
0
Gravatar
Rudy
Lid worden
Even dit formulier geheel invullen, https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/formulier
U vindt dit ook rechts bovenaan op de pagina's

0
Laat reactieformulier zien