Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Overlast Blixembosch 2008 / 2009

 

Update: met antwoorden college B&W Naar aanleiding van ernstige ongeregeldheden in de wijk Blixembosch, die al dateren van vóór 2002, heeft u onlangs in deze wijk enkele maatregelen ingevoerd. Sinds november zijn er voor de duur van drie maanden extra surveillances van politie en stadstoezicht, evenals door een beveiligingsbedrijf. Aanvankelijk leken deze maatregelen te werken – sommigen bewoners ervaren dat ook zo – doch de overlast van deze (criminaliserende) hangjongeren blijft voortduren.

Zowel eind vorig jaar als de eerste dagen van dit jaar bereiken mij meerdere berichten van verschillende kanten, dat veel bewoners nog steeds angstig zijn om buiten te komen, door provocerende en scheldende jongelui, waarbij de daar aanwezige meiden niet onderdoen voor het mannelijke deel van deze groep. Het is duidelijk dat deze relschoppers niet de fout ingaan als er daadwerkelijk toezicht is. Nee, daar zijn deze relschoppers te laf en te achterbaks voor, waarbij zij loeren op elke mogelijkheid om de boel in Blixembosch verder te verzieken. De sfeer blijft volgens vele omwonenden door de alsmaar voortdurende onveiligheid c.q. de daar rondhangende jongeren grimmig, waardoor de leefbaarheid zeer ernstig wordt aangetast. Mij is bekend dat een oudere dame die onheus door zo’n lafbek werd bejegend daarvan acute hartproblemen heeft gekregen. Mijn fractie voelt zich verantwoordelijk om er alles aan te doen om deze overlast te doen beëindigen. Als klap op de vuurpijl zijn er rond de jaarwisseling nog een groot aantal vernielingen gepleegd en dan niet alleen op- en rondom de Ouverture en het park Aanschot, die naar het oordeel van mijn fractie absoluut ontoelaatbaar zijn. Denk aan brandstichting, het opblazen van meerdere vuilnisbakken in het Aanschot park, vernielingen aan verkeers- en lantaarnpalen, het afbreken van een slagboom en weer een grote ruit kapot, nu bij de apotheek op de Ouverture, etc. Enkele foto’s daarvan zal ik bij deze brief voegen. Op vrijdagavond (2 januari) is er door een zieke geest bij de Albert Heijn zelfs een koord gespannen op nekhoogte, wat door een van de bewoners, die dat tijdig zag is weggehaald. Met alle geweld probeerde een aantal van deze zieke geesten, het glazen gebouw (aquarium) op de Ouverture met vuurwerk te vernielen. Er werd in de lift en tegen de ramen van het ‘aquarium’ geürineerd en dat niet voor de eerste keer. Het is nu eenmaal onmogelijk om waar dan ook, dus ook niet in de wijk Blixembosch, 24 uur per dag toezicht te houden, dat is duidelijk, terwijl de situatie daar wel om vraagt. We hoeven het wiel ook niet opnieuw uit te vinden, omdat de politie beter dan wie ook, daar best wel oplossingen voor weet te verzinnen. Maar dan zal de politiek het lef moeten tonen om verregaande bevoegdheden aan de politie te geven, zodat zij maatregelen kunnen nemen, tegen diegene die denken boven de wet te staan. De veiligheid en openbare orde zijn hier al te lang en te ernstig in het geding, waarbij de grens ruimschoots is overschreden van wat de bewoners in Blixembosch kunnen accepteren. De vraag waar men zich in Blixembosch dan ook mee bezighoud is wat er gaat gebeuren als de extra veiligheidsmaatregelen – eind deze maand – ophouden. Deze waren immers maar voor drie maanden toegezegd. Wil het college, de politie en justitie doorgaan op de ingeslagen weg, dan zullen er andere maatregelen genomen moeten worden. Eén van deze maatregelen die de politiek kan nemen, is het laten plaatsen van meerdere (‘sprekende’) camera’s op diverse locaties, als het even kan de komende maand nog, die preventief zullen werken, maar ook als bewijs kunnen dienen tegen deze raddraaiers. De politie zal deze camera’s met gejuich ontvangen, daar is mijn fractie van overtuigd. De bewoners hebben er – in tegenstelling tot het overgrote linkse politieke deel van de Eindhovense gemeenteraad – geen problemen mee, dat zal duidelijk zijn. Daarbij zal men het softe veiligheidsbeleid wat in dit land al te lang wordt gevoerd, los moeten laten en hardere maatregelen moeten nemen tegen de daders die echt ‘pijn’ doen, zoals het in beslag nemen van hun scooter, bromfiets of evt. de auto. Daarbij zul je hun dierbare bezit niet twee uur later weer terug moeten geven, maar pas na een gedegen onderzoek en controle op het politiebureau, wat best wel eens enkele maanden of nog langer kan duren. Daarnaast kan men indien van toepassing ook die maatregelen nemen, zoals deze nu al worden genomen, zoals beboeten en de ouders erbij betrekken. Als de raddraaiers eenmaal door hebben dat er met de Hermandad in deze stad niet valt te spotten, komt het respect sneller terug dan dat men verwacht en zullen ook andere Eindhovense wijken daarvan profiteren, want u als college en wij als Lijst Pim Fortuyn weten dat Blixembosch nog maar een topje van de ‘Eindhovense overlastgevende ijsberg’ is. Hoe dan ook, mijn fractie zal zich blijven inzetten om de Normen en Waarden weer terug te brengen in deze stad. De burgers van Eindhoven hebben daar recht op. Dat brengt mij tot de volgende vragen: 1. Heeft het college kennis genomen van de overlast en de vernielingen rond de jaarwisseling in de wijk Blixembosch? 2. Vindt u als college deze vernielingen acceptabel, bij een jaarwisseling? Zo nee, hoe denkt u dat in de toekomst te voorkomen? 3. Kunt u een indicatie geven van de totale kosten, om alle vernielde objecten van de laatste periode in Blixembosch te vernieuwen? 4. Wil het college de suggestie van de Lijst Pim Fortuyn overnemen, om als gemeente Eindhoven tipgeld uit te loven, die leidt tot aanhouding van de vernielzuchtige daders, waarbij de gemaakte schade op hen of hun ouders verhaald kan worden? Zo nee, waarom niet? 5. Is het college het met mijn fractie eens dat hardere maatregelen niet uit kunnen blijven? Zo nee, waarom dan niet? 6. Zonder aan de ernst van de situatie afbreuk te doen, vertelde een medewerker van de Lumens groep mij op 24 november – na de commissie BEZ – dat er meerdere wijken in Eindhoven zijn waar de overlast van hangjongeren nog veel ernstiger is, dan in Blixembosch. Kunt u deze stelling onderschrijven? Zo ja, welke aanpak is er tot op heden in deze wijken toegepast en welke wijken zijn dat? 7. Waarom heeft de door u genoemde aanpak in de hiervoor genoemde Eindhovense wijken niet tot een daling van overlast geleid? Tot welke consequentie leidt deze constatering? 8. Is het college bereid om in onze stad, in het kader van Veiligheid en Openbare Orde, in samenspraak met politie en officieren van justitie tot een hardere aanpak te komen, waarbij de belastingbetalende burgers en ondernemers in deze stad zich weer veilig kunnen voelen? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Eindhoven, 4 januari 2009 Antwoord van burgemeester en wethouders 1 Heeft het college kennis genomen van de overlast en de vernielingen rond de jaarwisseling in de wijk Blixembosch? Ja.

2 Vindt u als college deze vernielingen acceptabel, bij een jaarwisseling? Zo nee, hoe denkt u dat in de toekomst te voorkomen? Nee, vernielingen zijn niet acceptabel. Ter voorkoming van vernielingen aan met name prullenbakken wordt onderzocht of de prullenbakken op risicoplekken niet rond de feestdagen tijdelijk verwijderd kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht welke maatregelen verder genomen kunnen worden om vernieling van gemeentelijke eigendommen te voorkomen. In sommige wijken in Eindhoven zijn daders door de politie op heterdaad betrapt. De gemeente heeft hiervan aangifte van vernieling gedaan.

3 Kunt u een indicatie geven van de totale kosten, om alle vernielde objecten van de laatste periode in Blixembosch te vernieuwen? De kosten van de vernielde gemeentelijke eigendommen in Blixembosch in de periode van 20 december 2008 tot 5 januari 2009 worden geraamd op ongeveer € 7.500,--.

4 Wil het college de suggestie van de Lijst Pim Fortuyn overnemen, om als gemeente Eindhoven tipgeld uit te loven, die leidt tot aanhouding van de vernielzuchtige daders, waarbij de gemaakte schade op hen of hun ouders verhaald kan worden? Zo nee, waarom niet? Nee. Tipgeld wordt in het kader van opsporing ingezet als middel door politie en justitie. Dit afwegingsproces willen wij vanuit vermijding van het opsporingsproces niet verstoren. Vanuit het college blijven wij een appel doen op de burgerplicht bijdragen te leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De lopende uitlovingen in Tilburg en Helmond hebben tot heden ook nog geen resultaat laten zien. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

5 Is het college het met mijn fractie eens dat hardere maatregelen niet uit kunnen blijven? Zo nee, waarom dan niet? Maatregelen ter beperking en uitsluiting van overlast is een permanente balans zoeken tussen zorg- en repressiemaatregelen. Deze balans wordt voortdurend besproken en ingezet door partners. Wij wijzen u er verder op dat de burgemeester gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden betreffende het beleid ter uitvoering van de artikelen 2.7a.1 en artikel 3.2.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 2008 (procedure verblijfsontzeggingen), vastgelegd in het gemeenteblad 2008 nummer 53. Het gebied Ouverture is daardoor aangewezen als gebied waar een verblijfsontzegging kan worden opgelegd aan mensen die overlast veroorzaken.

6 Zonder aan de ernst van de situatie afbreuk te doen, vertelde een medewerker van de Lumens Groep mij op 24 november 2008 - na de commissie BEZ - dat er meerdere wijken in Eindhoven zijn waar de overlast van hangjongeren nog veel ernstiger is, dan in Blixembosch. Kunt u deze stelling onderschrijven? Zo ja, welke aanpak is er tot op heden in deze wijken toegepast en welke wijken zijn dat? Ook in andere wijken is er overlast door jongeren. De achterliggende problematiek en uitingsvormen, is niet in alle wijken gelijk. Momenteel is een interventieteam in Woensel-Zuid en dan met name in de wijk Rapenland actief om met een maatwerkaanpak de overlastproblematiek terug te brengen tot goed beheersbare proporties. Ook met betrekking tot Vaartbroek, Eckart, Vlokhoven en Genderdal wordt overleg gevoerd met partners of aanvullende inspanningen aan de orde dienen te komen. Wij staan een integrale aanpak voor waarbij, naast de noodzakelijke repressie en zorg, preventie noodzakelijk is om verdere escalatie in de toekomst te voorkomen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er een scheiding wordt aangebracht tussen de overlastgevers en de meelopers.

7 Waarom heeft de door u genoemde aanpak in de hiervoor genoemde Eindhovense wijken niet tot een daling van overlast geleid? Tot welke consequentie leidt deze constatering? In tegenstelling tot uw veronderstelling constateren we in de genoemde wijken een daling van de overlastmeldingen. De voorlopige jaarcijfers van 2008 en de trendanalyse 2004-2008 laat een positieve ontwikkeling/daling van overlastmeldingen zien. Ook tijdens het werkbezoek van burgemeester Van Gijzel aan Blixembosch op 21 januari 2009 hebben vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging en bewonersorganisaties aangegeven dat de overlastproblematiek in de omgeving van de Ouverture verminderd is en daardoor de leefbaarheid verbeterd. 8 Is het college bereid om in onze stad, in het kader van Veiligheid en Openbare Orde, in samenspraak met politie en officieren van justitie tot een hardere aanpak te komen, waarbij de belastingbetalende burgers en ondernemers in deze stad zich weer veilig kunnen voelen? Met politie en justitie wordt regelmatig over dit onderwerp in de driehoek gesproken en besluiten genomen.

Eindhoven, 10 februari 2009 Bijlage: slechts enkele foto’s van het resultaat van oud op nieuw in Blixembosch


12-2-2009 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien