Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Genoeg is genoeg

Update: met antwoorden college B&W
‘Wanneer mogen bewoners en ondernemers in Blixembosch eindelijk eens van onze burgemeester rustig en ontspannen in deze prachtige wijk wonen en hun werkzaamheden in een veilige omgeving uitvoeren?’ Ja inderdaad. De burgemeester van Eindhoven – als korpsbeheerder van het gehele Politiedistrict Brabant Zuid Oost – is verantwoordelijk voor de Veiligheid en Openbare Orde in onze stad. Niet geheel toevallig ook een van onze zes speerpunten, die de Eindhovense Lijst Pim Fortuyn in haar verkiezingsprogramma heeft staan. Reden hiervoor is dat Nederland, waar Eindhoven deel van uitmaakt, zich de laatste jaren heeft kunnen ontpoppen tot een paradijs voor losgeslagen jongeren, reljeugd en criminelen. Maar hier blijft het niet bij. De reden voor dit gepeperd schrijven zal ik u uitleggen.

Op 28 augustus 2008 – bijna 8 maanden geleden – heeft mijn fractie via raadsvragen aandacht gevraagd voor de ernstige overlast in de wijk Blixembosch. Overlast die voor een aanzienlijk deel plaatsvindt op- en rondom het winkelcentrum op de Ouverture, waar zowel de bewoners als de daar gevestigde ondernemers veel hinder van ondervinden en dan niet alleen door omzetderving. De eerste brieven van bewoners aangaande deze ontoelaatbare overlast naar het college van B&W en aan de Eindhovense politie – waarvan kopieën in mijn bezit zijn – dateren al van 2002. Zes lange jaren zijn de bewoners in Blixembosch daar aan hun lot overgelaten.  Het niet willen zien, ontkenning, gebrek aan prioriteit en aan capaciteit bij de politie waren en zijn nog voor mijn fractie ontoelaatbare excuses. Maar ook van de Eindhovense politiek, het college van B&W en in het verlengde daarvan de gehele gemeenteraad, heeft deze wijk nooit die aandacht gekregen die het broodnodig had. Aandacht, waar de bewoners en ondernemers al zes jaar om smeekten, nee zelfs om schreeuwden. Juist daardoor heeft deze overlast, die zich zeven dagen per week manifesteert, kunnen ontplooien tot pure terreur van een groep reljongeren, waarvan er inmiddels meerdere tot de harde kern behoren. Mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn zal niet verbaast zijn als Eindhoven dit jaar voor de derde keer op rij, als crimineelste stad van Nederland in de AD-misdaadmonitor zal verschijnen. Mijn fractie kan niet ontkennen dat er na 28 augustus in Blixembosch niets is gebeurd om de overlast te beëindigen. Maar de genomen maatregelen waren vooraf reeds absoluut onvoldoende. Overigens vindt mijn fractie het ongepast en verwijtbaar, dat wij via de bewoners moeten vernemen, welke maatregelen het college en de politie toen heeft genomen om de overlast in Blixembosch te beëindigen. Maar goed, plan A, zoals we deze veel te softe maatregelen van destijds zullen benoemen, heeft niet het gewenste effect gesorteerd, integendeel zelfs, dus gaan we over naar plan B. Ja toch? Nee, die illusie heeft mijn fractie al geruime tijd achter zich gelaten. Er is geen plan B. Er is helemaal geen plan. Er is niets, behalve onkunde, onwil of onmacht om adequaat in te grijpen. Alleen ferme en stoere jongenstaal van onze burgemeester werkt niet. Zelfs het plaatsen van een of meerdere bewakingscamera’s is te veel gevraagd en wordt door de burgemeester afgedaan met het probleem rondom de lange procedure voor Europees aanbesteding. Een langdurige en kostbare Europese procedure die alleen al meer geld kost aan ambtenareninzet, dan alle broodnodige camera’s in Eindhoven bij elkaar. Met wat creativiteit en voornamelijk wilskracht zijn er andere legale manieren om de camera’s hier in de komende weken te plaatsen. Ondertussen staat de burgemeester als hoogst verantwoordelijke in deze stad toe, dat de Veiligheid, Openbare Orde en de Leefbaarheid in Blixembosch langdurig ernstig wordt aangetast. Natuurlijk heeft onze burgemeester naar aanleiding van de stand op de AD misdaad monitor heldhaftig een ‘Visitatiecommissie Veiligheid Eindhoven’ onder leiding van criminoloog prof. Fijnaut in het leven geroepen. Maar dat is het dan ook. Behalve het omarmen van het idee om in Eindhoven een Rechtbank te openen met in de toekomst een echte gevangenis erbij, blijven de bewoners in Blixembosch verdwaasd achter met overlast waar de politie tot nu toe geen antwoord op heeft gevonden. Met andere woorden, laat een echte gevangenis in Eindhoven maar achterwege, want als de politie te laks is tegen deze reljeugd en te weinig doet om deze overlast te beëindigen, krijg je ook deze gevangenis nooit bezet. Pim Fortuyn stipte dit probleem van de politie en in het verlengde daarvan het Openbaar Ministerie al eerder aan, door te stellen dat de politie zich alleen moet bezighouden met opsporing van criminelen en handhaving van de openbare orde. De noodzakelijke bureaucratie moet worden overgelaten aan gespecialiseerde medewerkers die daar veel handiger en sneller in zijn. Dan kan ook hier in Nederland het oplossingspercentage – net zoals in Duitsland – met 400 % omhoog. De politie maar ook de plaatselijke politiek mag zich er niet van afmaken dat dit in Nederland bij wet niet mogelijk is, maar moet het probleem naar Den Haag doorspelen. Daar dient men de wet dusdanig aan te passen – desnoods door een tijdelijke noodwet – dat de politie ook hier effectiever haar werk kan doen. Het hier bovenstaande brengt mij tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de huidige ontwikkelingen in Blixembosch? 2. Zo ja, waarom is er dan niet direct tegen deze vandalen opgetreden, toen duidelijk werd dat eerder genomen maatregelen niet afdoende hebben gewerkt maar pas nadat onze fractie een noodkreet kenbaar had gemaakt aan de burgemeester en aan de politie? 3. Welke concrete maatregelen mogen de bewoners en ondernemers van Blixembosch van dit college en de politie verwachten om de zeer ernstige overlast te beëindigen? 4. Om deze overlast te bestrijden, ziet u dan juridische mogelijkheden om als gemeente, danwel vanuit de politie bromfietsen en scooters van deze reljeugd in beslag te nemen? 5. Welke termijn mogen de bewoners en ondernemers van Blixembosch verwachten, voordat zij veilig, ontspannen en zonder angst buiten de eigen voordeur kunnen komen. 6. De extra controlemaatregelen door o.a. particuliere beveiliging zouden aflopen per 1 februari jl. Hebt u in beeld in hoe de overlast zich nadien ontwikkeld heeft? Zijn er desondanks na 1 februari toch nog extra maatregelen ingezet? 7. In januari is de Ouverture door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Welke maatregelen zijn op grond hiervan sindsdien effectief toegepast? Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld en zijn er aanhoudingen verricht – zo ja hoeveel? 8. Nu het ’s avonds langer licht is neemt de overlast weer toe, bent u bereid om indien noodzakelijk nog andere APV-maatregelen in te zetten zoals een samenscholingsverbod – dit naar het voorbeeld van de gemeente Ede? 9. Bent u (als korpsbeheerder) bereid om tijdelijk (mobiel) cameratoezicht in te zetten – waarvoor niet de  complexe procedures voor permanent cameratoezicht noodzakelijk zijn en waarbij vanwege de tijdelijke aard voldaan wordt aan de eisen van proportionaliteit van deze maatregel? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 20 april 2009


Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Is het college bekend met de huidige ontwikkelingen in Blixembosch?
Ja. 2. Zo ja, waarom is er dan niet direct tegen deze vandalen opgetreden, toen duidelijk werd dat eerder genomen maatregelen niet afdoende hebben gewerkt maar pas nadat onze fractie een noodkreet kenbaar had gemaakt aan de burgemeester en aan  de politie?

De Politie heeft voortdurend opgetreden tegen overlastgevende personen in Blixembosch. In dat kader is een projectgroep gestart omdat de neerwaartse spiraal met de gangbare interventies onvoldoende resultaat opleverden. Er is juist adequaat en proportionele inzet gepleegd door Politie. Doelstelling van het Projectteam is om door middel van repressie in combinatie met preventie en perspectief op verbeteringen de overlast te verminderen. Dit doen we samen met de Politie, Stadstoezicht, Lumensgroep (Welzijn Eindhoven), Wooninc., Winkeliersvereniging, Bewonersvereniging La Scala en de wijkvereniging.

3. Welke concrete maatregelen mogen de bewoners en ondernemers van Blixembosch van dit college en de politie verwachten om de zeer ernstige overlast te beëindigen?

Binnen het projectteam worden alle concrete maatregelen die wenselijk zijn besproken en uitgezet. Met de instelling van het projectteam wordt met een juiste maatvoering de jongerenoverlast aangepakt.
De Politie maakt gebruik van de mogelijkheden die ter beschikking staan. Vanwege de problematiek en de gemaakte afspraken binnen het Projectteam is de Politie, Stadstoezicht en beveiligingsbedrijf Van Egdom zichtbaar aanwezig in de wijk. Daar waar nodig wordt repressief opgetreden en vindt handhaving plaats.
Ook de ouders van de betrokken overlastgevende jeugd worden betrokken in de gezamenlijke aanpak teneinde de overlast te verminderen. 4. Om deze overlast te bestrijden, ziet u dan juridische mogelijkheden om als gemeente, dan wel vanuit de politie bromfietsen en scooters van deze reljeugd in beslag te nemen?

De huidige overlast ten gevolge van scooters is niet van dien aard dat, buiten het uitschrijven van mini-PV (procesverbalen), inbeslagname mogelijk is.  Verbaliseren wordt in de praktijk toegepast. Een belangrijk deel van de mini-PV (zie antwoord vraag 7) zijn uitgeschreven vanwege scooteroverlast. Indien noodzakelijk en wettelijk mogelijk, wordt over gegaan tot inbeslagname. 5. Welke termijn mogen de bewoners en ondernemers van Blixembosch verwachten, voordat zij veilig, ontspannen en zonder angst buiten de eigen voordeur kunnen komen.

Binnen het projectteam wordt er alles aan gedaan om de sfeer en de veiligheid en veiligheidsgevoel te verbeteren. Dit vraagt overleg en contacten en acceptatie tussen alle partijen, jong en oud. Naast de Politie en Gemeente hebben de buurtbewoners, ouders, winkeliers, de jongeren zelf, Jongerenwerk en andere burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren als het gaat om de overlast te verminderen. Enkel wanneer ieder zijn verantwoording hierin neemt, zullen we het meeste resultaat boeken. Ondertussen hebben diverse jongeren ook actie ondernomen om de problematiek bespreekbaar te maken in de wijk. Zo zijn ze bijvoorbeeld bezig met de uitvoering van een filmproject. Deze film wordt in juni gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. 6. De extra controlemaatregelen door o.a. particuliere beveiliging zouden aflopen per 1 februari 2009. Hebt u in beeld in hoe de overlast zich nadien ontwikkeld heeft? Zijn er desondanks na 1 februari toch nog extra maatregelen ingezet?

In januari 2009 is bepaald dat we de projectperiode verlengen. Beveiligingsbedrijf Van Egdom heeft in dit kader ook de opdracht gekregen om door te gaan met hun toezichthoudende taken in de avonduren. Samen met Stadstoezicht wordt gericht toezicht uitgeoefend. Dit onder regie van de buurtbrigadier.
In de maanden december, januari en februari 2009 hebben we geconstateerd dat de jongerenoverlast aanzienlijk verminderde. Dit werd bevestigd door vele buurtbewoners en de winkeliersvereniging. Eind maart/begin april zagen we dat, mede vanwege het betere weer en de langere dagen, de overlastproblematiek van de jongeren weer aan het toenemen was. Binnen het projectteam is dit gesignaleerd en besproken. Dit heeft wederom geresulteerd in een intensivering van de repressieve aanpak door Politie. In de 2e helft van april zijn er ook weer diverse repressieve acties uitgevoerd. 7. In januari is de Ouverture door de burgemeester als veiligheidsrisicogebied aangewezen. Welke maatregelen zijn op grond hiervan sindsdien effectief toegepast? Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld en zijn er aanhoudingen verricht – zo ja hoeveel?

In de projectperiode van 20 oktober 2008 tot en met maart 2009 zijn:
- 17 aanhoudingen verricht;
- 4 Haltafdoeningen;
- 60 mini-PV (proces verbaal);
- 4 strafrechtelijke vervolgingen;
- 3 JPP-zaken. In de situaties dat jongeren met de Politie repressief in aanraking zijn geweest, zijn in alle gevallen de ouders daar direct van in kennis gesteld met daarbij ook de uitleg waarom.
 
De jongerenwerkers in Blixembosch zijn ook actief bezig om onder jongeren en ouders het bewustwordingsproces van het handelen van de jongeren te bespreken en te verbeteren. Ook de jongerenwerkers zijn vele keren naar ouders van overlastgevende jongeren toegegaan. Dit ligt in de lijn van de Nota Jongerenwerk, maart 2009. 8. Nu het ’s avonds langer licht is neemt de overlast weer toe, bent u bereid om indien noodzakelijk nog andere APV-maatregelen in te zetten zoals een samenscholingsverbod – dit naar het voorbeeld van de gemeente Ede?

Het instrument Gebiedsverbod c.q. samenscholingsverbod kan en zal daar waar nodig door de Politie ingezet gaan worden. Buiten diverse overlastgevende jongeren zijn er ook vele jongeren die zich keurig gedragen. Op dit moment zetten we enkel in op de jongeren die zich misdragen. Met een samenscholingsverbod tref je ook de goedwillende jongeren en verplaats je alleen de problematiek. 9. Bent u (als korpsbeheerder) bereid om tijdelijk (mobiel) cameratoezicht in te zetten – waarvoor niet de complexe procedures voor permanent cameratoezicht noodzakelijk zijn en waarbij vanwege de tijdelijke aard voldaan wordt aan de eisen van proportionaliteit van deze maatregel?

De gemeenteraad heeft vastgelegd dat cameratoezicht het sluitstuk is van de veiligheidsaanpak. Eerst wanneer alle andere maatregelen tot onvoldoende resultaat geleid hebben, wil ik in overweging gaan nemen om cameratoezicht in te gaan zetten. Het Projectteam Blixembosch is volop bezig om maatregelen ten uitvoer te brengen. Ik wil eerst de resultaten van deze inspanningen afwachten. Periodiek wordt geëvalueerd en worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen c.q. -trajecten. Eindhoven, 16 juni 2009.

Laat reactieformulier zien