Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter

Lilian Reker
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster
Commissielid

Tjerk Langman
Tjerk Langman
Commissielid

Mari Nijs
Mari Nijs
Commissielid

Maik Barten
Maik Barten
Jonge Fortuynisten

Handhaven toegezegde woonwagenstaanplaatsen. RESPECT!Raadsvergadering 11 april 2017


Amendement: Handhaven van de eerder toegezegde woonwagenstaanplaatsen


De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

gezien het voorstel 17R7175 van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017, om tot een Herijking Woonwagenbeleid te komen; 

stelt voor het ontwerp Raadsbesluit te wijzigen als volgt;

Actuele Motie: Regenboogzebrapad


Actuele Motie: Regenboogzebrapad      

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende actuele motie aan te bieden.