Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Betoog / motie waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen

22/02/2018 Opinieartikel Eindhovens Dagblad

Betoog Rudy Reker, 19 februari 2019

Voorzitter, dank u wel,

Deze motie is naar aanleiding van het concept Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022 Metropool Regie Eindhoven.

In het Werkprogramma 2019 wat bij dit Samenwerkingsakkoord hoort, staat bij Energietransitie op pagina 3 een zin die afbreuk doet aan onze ambities in deze High Tech regio. Deze zin luidt: ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind en zonne-energie’. Punt!

Dan komt er niets meer. Terwijl de woorden ‘Nederland moet van het gas af’ bij iedereen bekend zijn. Nederland helemaal van het gas af, alle fossiele brandstoffen vergeten en alles op elektriciteit. Hoe haalbaar is dat?

VZ
Dat is mijn inziens niet haalbaar. Nederland komt ruimte voor windmolens en vierkante meters voor zonneparken tekort, om het verlies van aardgas en andere fossiele brandstoffen te compenseren. Maar er is meer waar wij als LPF zorgen over hebben. Hoewel slecht 10 tot 12 % van de CO² productie toegeschreven kan worden aan het wegverkeer, mogen we de mobiliteit niet vergeten.

Er komen steeds meer voertuigen die elektrisch of hybride worden aangedreven. Nog steeds komt 89 % van deze stroom van traditionele energiecentrales die gestookt worden met kolen en aardgas. Slechts 11% van deze elektriciteit bestaat momenteel uit groene stroom.

Als u dan weet dat er dagelijks 10 miljoen voertuigen in ons land rijden en alle auto’s dagelijks een aantal uren aan de laadpaal moeten, beseft u dat dit parkeer- en logistieke problemen geeft. Iedereen wil immers toch een volle accu bij het wegrijden, want je weet immers nooit wat de volgende dag brengen zal. De conclusie laat zich raden, er moeten andere energiebronnen bijkomen.

Eén van deze schone energiebronnen die zich al heeft bewezen, ook in deze regio zou Waterstof kunnen zijn. Niet alleen voor de mobiliteit maar ook geschikt voor industrie, de woon- en werkomgeving.

De tank van de auto binnen 3 minuten volgooien en dan 1000 km rijden, kan dan normaal zijn. Dat hebt u in de filmpjes kunnen zien. Tenminste ….
Ik ga ervan uit dat mijn collega-raadsleden mijn brief van jl. vrijdag 15 januari hebben gelezen en niet minder belangrijk, ook de filmpjes onder de links hebben bekeken. Dan weten zij precies wat ik bedoel.
 
Maar in de nabije toekomst zouden er best meer schone energiebronnen bij kunnen komen. Dus zeg ik: bezint eer ge begint.

VZ
Daarom vinden wij de ambities die in deze ene zin: ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind en zonne-energie’, te bescheiden. Daarom dienen wij nu deze motie in. Wij roepen het college dan ook op om in overleg met andere MRE gemeenten deze zin als volgt aan te passen.

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen om:

‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind- en zonne-energie, waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen’.

Dank u wel

Motie: Aanvulling in het werkprogramma 2019

Metropoolregio Eindhoven (MRE)   M.01

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer de volgende motie aan te bieden;

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019, gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 12 februari 2019 en gezien het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019 met inboeknummer 18bst01737 en dossiernummer 19.02.601, betreffende Zienswijze concept Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Constaterende dat:
- Het Werkprogramma 2019 Metropool Regio Eindhoven deel uit maakt van de: Zienswijze concept Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven (MRE)
- Op pagina 3 van het Werkprogramma 2019, onder Energietransitie, 2de alinea de volgende zin staat;
- ‘We delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind- en zonne-energie’;
- Hierbij de schone waterstoftechnologie geen aandacht krijgt die het verdient;

Van mening zijnde dat:
- De behoefte aan schone alternatieve energie in onze samenleving en economie van levensbelang is;
- Met wind- en zonne-energie alleen de totale energiebehoefte onvoldoende zal zijn om alle fossiele brandstoffen te vervangen;
- Al meerdere gemeenten in ons land met succes experimenteren met waterstoftechnologie als alternatieve energiebron voor aardgas en andere fossiele brandstoffen bestemd voor de mobiliteit;
- De MRE vroegtijdig locaties moet reserveren waar eventuele waterstofcentrales gebouwd kunnen worden;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen om:
Het college opdracht te geven om in overleg met andere MRE gemeenten de gewraakte zin als volgt aan te passen; ‘we delen kennis over ruimtelijke visies voor grootschalige wind- en zonne-energie’, waterstoftechnologie en andere duurzame energiebronnen’;

Eindhoven, 19 februari 2018

Rudy Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller


———————————————————————————————————————————
Deze motie is (op de fractie 50 na) unaniem aangenomen in de vergadering van 19 februari 2018

……………………………………………………. Griffier

 

Deltaplan Waterstof

WaterstofNet AutomotiveCampusNL Helmond

Waterstofpomp in Helmond populair

Werkprogramma 2019

Auto en Vervoer

Waterstoftrucks

Rijden op Waterstof

Nederlandse Waterstof & Brandstofcel Associatie

Waterstofauto’s hebben de toekomst

Ook treinen op waterstof

16/09/18 https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/  

16/09/18 https://www.ed.nl/eindhoven/aardgasloos-wonen-in-eindhoven-een-route-door-de-doolhof~ad4b1148/  

24/02/19 https://www.ed.nl/auto/volkswagen-gaat-plankgas-naar-de-elektrische-auto~ad2d63cb/ 

De echte prijs van elektrische auto’s