Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Amendement Lichthoven fase 1 en fase 2.

 
Eindhoven, 22 juni 2021
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer het volgende amendement aan te bieden. 
 
Gezien de Raadsvoorstellen tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 1, nummer 21.20.453, respectievelijk Lichthoven fase 2, nummer 21.20.454
Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de raadsvergadering van 22 juni 2021.
 
Overwegende dat:
• de juistheid van de invulling van beide kavels vragen oproept die niet beantwoord zijn. 
• Het lijkt alsof de gemeente visieloos een volgende houding inneemt en de projectontwikkelaar klakkeloos volgt en de kosten en randverschijnselen die niet voldoen oplost door een op termijn stelling. ( een groenfonds). 
• De Novi verstedelijking Eindhoven levert veel geld op maar dat betekent niet dat alles snel moet en vooral ondoordacht. 
• het hier om een langjarige, onomkeerbare invulling gaat.
 
Van mening zijnde dat:
• deze besluiten daarom met de uiterste zorgvuldigheid genomen moet worden
 
Stelt de Raad voor te besluiten het ontwerp raadsbesluit als volgt aan te passen:
 
bij de voorliggende raadsbesluiten tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Lichthoven fase 1, nummer 21.20.453, respectievelijk Lichthoven fase 2, nummer 21.20.454 
1. alle beslispunten te schrappen 
2. aan beide raadsbesluiten toe te voegen
 
2. a. de procedure voor het maken van een bestemmingsplan te herstarten
2. b. daarbij als alternatieve invulling een park over beide kavels onder handhaving van het beoogde volume wonen te onderzoeken.
 
 
 Eindhoven, 22 juni 2021
 
De leden van de raad
 
Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn
Mary-Ann Schreurs, M.A. Schreurs
 
 
Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 22 juni 2022
                            verworpen
 
………………………., griffier
 
Dit amendement werd alleen gesteund door SP, OAE, DENK, Wilma Richters (50plus), fractie de Leeuw