Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie vermindering inhuur externe dienstenDe ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008 (raadsnummer 08.R2565.001) tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2007 en de kadernota 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Gehoord de terzake gevoerde discussies in de vergadering van 24 juni 2008;

overwegende, dat
- Er over het jaar 2005 en eveneens over 2006 een bedrag van 11,7 miljoen euro is uitgegeven
  voor inhuur externe diensten of externe deskundigheid;
- Er over 2007 daarvoor een bedrag van 22,1 miljoen euro is uitgegeven;
- Er naast een uitbreiding van het eigen personeelsbestand het bedrag voor inhuur externe
diensten bijna is verdubbeld en binnen 1 jaar met meer dan 10 miljoen euro is gestegen;
- Er ca. 10 jaar geleden een bedrag van 7 miljoen gulden per jaar hiervoor ruim voldoende was;

van mening zijnde, dat
- Ambtenaren zich specifieke beleidsterreinen eigen dienen te maken;
- Bij aanname van nieuwe medewerkers er gedegen gelet dient te worden op de kwaliteit en de
specialiteit, zodat er dan meer specialistisch werk binnen de ambtelijke dienst gedaan kan
worden;
- Het niet zo kan zijn dat het aantal ambtenaren gestaag toeneemt, terwijl tegelijkertijd de
inhuur van externe expertise met ruim 10 miljoen euro bijna is verdubbeld, zoals de cijfers
over 2007 laten zien;
- Er een duidelijke keuze gemaakt dient te worden voor: of veel minder ambtenaren met de
mogelijkheid op meer inhuur van expertise, danwel het aantal ambtenaren op normale sterkte
en kwaliteit brengen met dan uiteraard minder inhuur van externe diensten of externe
deskundigheid; 
- Hierdoor veel tijd en geld bespaard kan worden;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen
1. Om zoveel als mogelijk de eigen ambtenaren deze specialistische werkzaamheden te laten
 uitvoeren;
2. Om voor een periode van 6 jaar maximaal 6 miljoen euro per jaar – dat is 500 duizend euro
 per maand – te besteden aan inhuur van extra diensten;
3. Dit bedrag jaarlijks verhoogd kan worden met inflatiekosten;
4. Bij hogere uitgaven deze overschrijding aan de raad voor te leggen;
5. Om een duidelijke keuze te maken inzake de verhouding van het aantal ambtenaren en
de deskundigheid hiervan, ten opzichte van de hoeveelheid in te huren of in te kopen expertise; 
6. Jaarlijks het uitgavenpatroon en inhuur extra diensten te evalueren;
7. De raad van dit besluit op de hoogte te brengen;

Eindhoven,  24 juni 2008

Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn) 
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’)
A. Rennenberg (Ouderen Appèl Eindhoven)
M. Abbou (Eindhoven Nu)

    
De motie is verworpen in de vergadering van  24 juni 2008.

………………………., griffier.


Toelichting

In de jaarstukken over 2007 is te zien dat er wel zeer royaal gebruik gemaakt wordt van externe
adviesbureaus en projectontwikkelaars. Men kan zich voorstellen dat de gemeente Eindhoven niet alle expertise in huis kan hebben, maar de kosten rijzen met ruim 22 miljoen euro in 2007 wel de pan uit, wetende dat in de negentiger jaren een bedrag van 7 miljoen gulden daarvoor ruim voldoende was. Tegelijkertijd zien we dat het aantal personeelsleden ook weer is toegenomen. Het is dus dubbel op!

Er dienen duidelijke keuzes gemaakt te worden voor;
1. Of een drastische vermindering van het aantal ambtenaren, waarbij de mogelijkheid ontstaat dat meer expertise kan worden ingehuurd. Op zich is er niets mis mee als er incidenteel specialistische kennis wordt ingehuurd. Maar het mag niet zo zijn dat beide kostenposten drastisch omhoog gaan;
2. Danwel het aantal ambtenaren op normale kwalitatieve sterkte brengen en dat niveau vasthouden, waarbij de specialistische kennis in huis is, wat dan automatisch resulteert in minder noodzakelijke inhuur van expertise.

Het huidige uitgave patroon van 22.1 miljoen euro, voor ingehuurde expertise betekend 425.000 euro per week, wat neerkomt op 85.000 euro per week. Met deze berekening is geen rekening gehouden met vakantieweken – of vakantiedagen. Dat aan deze kostenpost gesleuteld moet worden zal u – hoop ik – duidelijk zijn. Vandaar deze motie.

Lijst Pim Fortuyn 24 juni 2008