Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie vermindering aantal ambtenarenDe ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008
(raadsnummer 08.R2565.001) tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening over 2007 en de kadernota 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Gehoord de terzake gevoerde discussies in de vergadering van 24 juni 2008;

overwegende, dat
- Het aantal ambtenaren na een lichte daling tot eind 2005 weer aan het toenemen is;
- Het aantal ambtenaren in 2006 met 29 personen is toegenomen;
- Het aantal ambtenaren ook in 2007 met 79 personen is toegenomen;
- De ondanks extra medewerkers de inhuur van extra diensten in 2007 is verdubbeld en met
ruim 10 miljoen euro is gestegen;
- De bureaucratie in Eindhoven mede hierdoor - en dit reeds over een reeks van jaren – haar
werkzaamheden te stroperig uitvoert;
- Dit veel irritatie en ergernis oproept bij burgers en het bedrijfsleven;
- Dit deze stroperigheid de burgers en het bedrijfsleven veel onnodig tijd en geld kost;
- Het aantal werknemers dat via uitzendbureaus worden ingehuurd hierin niet zijn meegeteld;

van mening zijnde, dat
- Er vanuit gaande dat meer ambtenaren vanzelfsprekend leidt tot meer bureaucratie;
- Dat meer ambtenaren of medewerkers automatisch leidt tot hogere kosten voor zowel de
gemeente danwel voor haar cliënten;
- De miljoeneninvestering in communicatiecursussen aan ambtenaren – die momenteel worden
gegeven – moet leiden tot resultaatgericht werken en beter adviseren en communiceren aan
burgers en bedrijfsleven;
- In het belang van de bedrijfsvoering het personeelsbeleid in Eindhoven niet op slot gezet mag
worden;
- De ambtenaren een dienstverlenende functie vervullen, waarbij zij het belang van de clientèle
voorop dienen te stellen;
- Er van de ambtenaren verwacht mag worden dat zij met de aanvrager(s) meedenken en hen
ongevraagd adviseren, zodat de doorlooptijd van vergunningen tot ieders tevredenheid
kunnen worden teruggebracht;
-  Het voorlaatste punt kan alleen bereikt worden indien gestreefd wordt naar een platte
organisatiestructuur, met één bereikbaar aanspreekpunt voor de aanvrager(s);

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen
1. Om voor een periode van 6 jaar jaarlijks het aantal medewerkers terug te brengen met
 tenminste 3 procent per jaar op basis van het aantal medewerkers zoals op 1 januari 2008 is
 geregistreerd;
2. Het aantal ambtenaren wat is gemoeid door privatisering van diensten en/of het
 samenvoegen in regionaal verband – bv. het brandweerkorps – dienen hierbij niet meegeteld
 te worden;
3. Deze aanpak voor te leggen aan de raad.

Eindhoven,  24 juni 2008

Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn) Voorsteller
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’)
A. Rennenberg (Ouderen Appèl Eindhoven)
M. Abbou (Eindhoven Nu)


De motie is verwprpen in de vergadering van  24 juni 2008.

………………………., griffier.
Toelichting

Ondanks dat de automatisering in het ambtelijk apparaat steeds professioneler wordt, zie je vanaf het jaar 2000 een gestaag toenemende groei van het aantal personeelsleden. Daarbij is geen rekening gehouden met het aantal medewerkers wat via uitzendbureaus worden ingehuurd, zoals catering, onderhoud, beveiliging, administratieve medewerkers, etc. In 2003 en 2004 geven deze cijfers een lichte daling te zien. Doch ondanks een verdubbeling van kosten aan externe bureaus van meer dan 10 miljoen euro, is er vanaf 2006 weer een stijgende lijn merkbaar in het aantal personeelsleden. Ondanks dat blijft de gemeentelijke organisatie in Eindhoven stroperig haar werkzaamheden uitvoeren. Zowel het bedrijfsleven als onze burgers klagen dan ook terecht steen en been over de gemeentelijke diensten. Het streven moet zijn naar een platte organisatiestructuur wat voor alle partijen voordeel zal opleveren.

Lijst Pim Fortuyn 24 juni 2008