Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie uitvoering van een aangenomen motie


 

De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008 (raadsnummer 08.R2565.001) tot het vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening over 2007 en de kadernota 2009 – 2012 van de gemeente Eindhoven;

Gehoord de terzake gevoerde discussies in de vergadering van 24 juni 2008;

overwegende, dat
- De gemeenteraad van Eindhoven tijdens de vorige periode een motie heeft aangenomen van
   fractie van Dijck, waarbij een onderzoek ingesteld zou worden om voetgangers en fietsers op
de Fellenoord bovengronds te halen en waarbij het gemotoriseerd verkeer via tunnels onder
de Fellenoord haar weg kan vervolgen;
- Volgens de gemeentewet het college verplicht is de aangenomen motie uit te voeren;
- Momenteel er geen sprake is van enig vooruitzicht, daar de huidige - en voor voetgangers en
fietsers onveilige - onderdoorgangen worden opgeknapt;
- Deze werkzaamheden tegenstrijdig zijn met de destijds nagenoeg unaniem aangenomen
motie;
- Door de gebruikers van deze wegen en onderdoorgangen te wisselen er een groot
winkelgebied kan ontstaan tot aan de St. Petruskerk in Woensel;
- Het huidige hoogspoor onze stad Eindhoven in tweeën splitst;

van mening zijnde, dat
- Het college en haar ambtelijke diensten meer moeten aansturen op lange termijnvisie;
- Een langetermijnvisie op termijn goedkoper is en de uitstraling van Eindhoven gunstig zal
beïnvloeden;  
- De reconstructie van de Fellenoord mooi aan kan sluiten bij het Masterplan Oud Woensel
rondom de Woenselse Markt;
- Het vrijkomende gebied kan met veel groen als een stadpark worden ingericht, wat de
uitstraling van onze stad in positieve zin zal beïnvloeden; 
- Daardoor de voetgangers en het langzaam verkeer veilig de oversteek kunnen maken;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen
1. Om het Masterplan Oud Woensel met directe omgeving en de reconstructie van de
 Fellenoord in elkaar te schuiven en daar binnen afzienbare tijd met verdere uitwerkplannen
 naar de raad te komen;
2. Rekening te houden met de bereikbaarheid vanuit Woensel Noord naar de Woenselse Markt,
    waarbij het gemotoriseerd verkeer door een tunnelbak gaat, zodat ook daar de rondweg geen
    obstakel vormt voor vele voetgangers en fietsers;
3. Daarbij rekening te houden met een ondergrondse parkeergarage onder de Woenselse
 Markt;
4. Deze aanpak voor te leggen aan de raad.

Eindhoven,  24 juni 2008

Het lid van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn) Voorsteller
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’)
A. Rennenberg (Ouderen Appèl Eindhoven)
M. Abbou (Eindhoven Nu)


De motie is verworpen in de vergadering van  24 juni 2008.


………………………., griffier.
Toelichting

Bij het Masterplan Oud Woensel rondom de Woenselse Markt kom je nergens een regel tegen die maar enig verband legt met de binnenstad, maar ook niet naar het grootste stadsdeel Woensel, welke in de loop der jaren geheel buiten het leefcentrum van Eindhoven is komen liggen. In hetzelfde plan kan een visie worden meegenomen van het bovengronds halen van voetgangers en fietsers onder de Fellenoord, waarbij het gemotoriseerd verkeer onder de wegen doorgaat. Volgens een motie van de ‘fractie Van Dijck’ – in de vorige raadsperiode – heeft de raad destijds nagenoeg unaniem deze motie aangenomen. De reconstructie van de Fellenoord is niet alleen veel veiliger voor de gebruikers hiervan, maar ook wordt daar bovengronds veel ruimte mee gewonnen. Daarmee creëert me één groot stadscentrum tot aan de St. Petruskerk in Woensel toe. Bovendien kan er op de Fellenoord een stadspark ontstaan, tot aan het PSV stadion, wat de aantrekkelijkheid van het Eindhovens centrum doet toenemen.

Voor een veilige oversteek van de rondweg ten hoogte van de Woenselse Markt moet een passende oplossing gecreëerd worden, zonder daarbij de doorstroming van het verkeer op de rondweg te belemmeren. Ook goed voor de milieutechnische aspecten. Dan zou ook daar in geheel Woensel het stadsgevoel een kans krijgen, in plaats van lijdzaam toezien hoe ook daar achterstandswijken ontstaan. Men kan en mag niet alleen ten zuiden van de spoorlijn investeren. Eindhoven verdient meer en Eindhoven verdient beter.

Lijst Pim Fortuyn 24 juni 2008