Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Motie Eén portefeuillehouder veiligheidM65

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden.

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2008, raadsnummer 08.R2566.001 over het vaststellen van de kadernota;

gehoord de hierover gevoerde discussies in de raadsvergadering van 24 juni 2008,

overwegende, dat
- de portefeuille veiligheid binnen dit college geconcentreerd is over twee portefeuillehouders;
- Integrale veiligheid  binnen de portefeuille van de wethouder voor Jeugd en Gezin valt en openbare orde en veiligheid een wettelijke taak van de burgemeester is.

Van mening zijnde, dat
- versnippering van het taakveld veiligheid over twee portefeuilles de integraliteit van de aanpak niet ten goede komt;
- het lang niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is;
- hierdoor ook de communicatie naar de raad en samenleving niet altijd even helder is;
- de veiligheidsportefeuille bij één portefeuillehouder zou moeten liggen. Gelet op de wettelijke taken van de burgemeester zou deze de portefeuillehouder moeten zijn.

Stellen de raad voor het college op te roepen om de portefeuille veiligheid in zijn geheel onder verantwoordelijkheid te brengen van de burgemeester


Eindhoven,  24 juni 2008

De leden van de raad,
R. Reker ( Lijst Pim Fortuyn) Voorsteller
M. van Bussel (‘leefbaar eindhoven’)
M. Abbou (Eindhoven Nu)
A. Rennenberg (OuderenAppèl Eindhoven)
J. Vleeshouwers (de Stadspartij)

   
De motie is verworpen in de vergadering van 24 juni 2008.
 


………………………., griffier.


Lijst Pim Fortuyn 24 juni 2008