Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van den Boomen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2015

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


31 december 2015        -           31 december 2014

 

Balans

activa

Te ontvangen

1.834

  870

Liquide middelen

   427

  569 

Totaal

2.261

1.439

passiva

Eigen vermogen

2.261

1.439

Verkiezingsfonds

-

-

Kortlopende schulden

-

-

Totaal

2.261

1.439

Baten en lasten 2015

Contributies, abonnementen

372

Portokosten

21

Advieskosten

-

Vergaderkosten

-

Bankkosten

77

Algemene kosten

50

Webpresence

388

Verkiezingen 2014

-

Onttrekking verkiezingsfonds

-

Donaties en contributies

-

1.705

Rentebaten

-

-

Verkopen promotieartikelen

-

25

Resultaat verslagjaar

823

Totaal

1.730

1.730

Toelichting op het financieel verslag 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo

Paul Verhaegh,

penningmeester