Lijst Pim Fortuyn
Eindhoven

Wie zijn wij en...wat willen
 wij in Eindhoven

(Lees verder...)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Financieel Jaarverslag Lijst Pim Fortuyn 2015

 

portomonee

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven


31 december 2015        -           31 december 2014

 

Balans

activa

Te ontvangen

1.834

  870

Liquide middelen

   427

  569 

Totaal

2.261

1.439

passiva

Eigen vermogen

2.261

1.439

Verkiezingsfonds

-

-

Kortlopende schulden

-

-

Totaal

2.261

1.439

Baten en lasten 2015

Contributies, abonnementen

372

Portokosten

21

Advieskosten

-

Vergaderkosten

-

Bankkosten

77

Algemene kosten

50

Webpresence

388

Verkiezingen 2014

-

Onttrekking verkiezingsfonds

-

Donaties en contributies

-

1.705

Rentebaten

-

-

Verkopen promotieartikelen

-

25

Resultaat verslagjaar

823

Totaal

1.730

1.730

Toelichting op het financieel verslag 2015

Het jaar 2015 is afgesloten met een batig saldo

Paul Verhaegh,

penningmeester

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina