Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Jongerenvoorziening Jane Austenlaan in Blixembosch


11 april 2010 Jongerenproblematiek in Blixembosch Update: Met antwoord van het college 11 mei 2010
Met het eenzijdig genomen besluit van burgemeester en wethouders van Eindhoven om twee jongerenketen op de Jane Austinlaan in Blixembosch te plaatsen is vanuit de buurt heftig gereageerd. Niet onterecht overigens, omdat er een aantal raddraaiers tussenlopen die hun negatieve reputatie eer aandoen. Daarom heeft mijn fractie gemeend om voor de zoveelste keer raadsvragen over Blixembosch te stellen, omdat de Lijst Pim Fortuyn de gedupeerde burgers niet wil teleurstellen. 'Wij doen wat we zeggen' was ons thema bij de laatste verkiezingen en dat zullen wij ook na deze verkiezingen blijven doen. Onder de raadsvragen met het antwoord van het college is de Raadsinformatiebrief voor u afgedrukt waar mee wij als gemeenteraad - als baas van Eindhoven (!!!) - door het college op de hoogte werden gesteld.
Geacht college, Hoewel wij als gemeente Eindhoven onze mond vol hebben over burgerparticipatie - om zodoende burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen, werden de bewoners in de Jane Austenlaan op 6 april jl. als een donderslag bij heldere hemel voor het blok gezet. Via een wijkinfo werden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van uw reeds genomen beslissing om een jongerenvoorziening, of zoals het Eindhovens Dagblad een dag later schreef: ‘Twee keten voor jongeren in Blixembosch’, pal bij hen voor de deur te plaatsen. Dit is niet wat wij als Lijst Pim Fortuyn met burgerparticipatie bedoelen. Integendeel zelfs, want zo wordt de kloof tussen burgers en politiek alleen maar groter en groter. Tevens schrijft u, dat u hebt besloten om de verordening ‘samenspraak’ niet toe te passen, omdat er volgens u geen alternatieven aanwezig zijn etc. etc. Met andere woorden: ‘mensen bekijkt u het maar’ en zet u hiermee een aantal bewoners in onze stad voor de zoveelste keer voor een voldongen feit. Maar ja, de verkiezingen zijn immers voorbij nietwaar? Met deze politieke houding solliciteer je als college van Eindhoven om bij de volgende verkiezingen wederom de laagste score van Nederland te halen. Als we deze constatering langs de AD misdaadmonitor mogen leggen, waar Eindhoven in de laatste drie jaar twee keer eerste en een keer tweede is geworden, is dit niet iets om trots op te zijn, om het maar eens zachtjes uit te drukken. Nu weet mijn fractie wel dat onze burgemeester het afgelopen jaar in een overmoedige bui toezeggingen heeft gedaan aan de oudere jeugd in Blixembosch. Dit zonder te beseffen wat de mogelijkheden in deze wijk zijn. Inderdaad, buiten het huidige VTA gebouw niet zo veel. Maar dit besluit om de ‘keten’ op de Jane Austenlaan te plaatsen is wel de slechtste keuze die u als college heeft kunnen maken. Al twee jaar dringen wij als Lijst Pim Fortuyn bij u erop aan om nu eens de echte raddraaiers onder de hangjeugd aan te pakken. De meeste van deze jongeren zijn immers meelopers. Goede duidelijke afspraken met hen maken, zeker in het begin er bovenop zitten en indien iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, moet u als gemeentebestuur van Eindhoven laten zien wie er in deze stad de regels bepaalt. Repressie waar nodig en zonodig hun speelgoedje (scooter) in beslag nemen zet meer zoden aan de dijk dan twee keten op de Jane Austenlaan. De lang verwachte camera’s op de Ouverture zijn een uitstekend hulpmiddel om de boel in de gaten te houden. Als deze beelden tenminste worden bekeken. Met het door u genomen besluit beloont u deze kwelgeesten en straft u de bewoners in de Jane Austenlaan. Maar hen niet alleen, ook de bewoners aan de Daniël Defoelaan - waarvan de achterkant van hun woningen aan het grasveldje grenst - zijn furieus over dit besluit, omdat ook zij terecht vrezen voor overlast. Daar komt bij dat u met dit besluit de overlast slechtst ten dele verplaatst, omdat het territorium van deze overlastgevende jongeren met de Jane Austenlaan wordt uitgebreid. Zij gaan nu met hun scooters en auto’s (!) rondjes rijden via de Jane Austenlaan, Ouverture, Daniël Defoelaan, Sartrelaan, Victor Hugolaan en links en rechts over fietspaden, speelveldjes en het Aanschotpark zelf. Voor peuters, eigenlijk voor iedereen zal het nog gevaarlijker worden om op de grasveldjes te spelen of te wandelen. Zijn er dan geen andere mogelijkheden uitvoerbaar? Natuurlijk wel, goedkoper en met een beter resultaat, waarbij niemand overlast ondervindt. Als u één nul voor de komma van het bedrag van 470.000, 00 euro weghaalt kun je het huidige VTA gebouw - voor nog minder dan dit bedrag - inpandig aanpassen, waarbij de ingang van deze ruimte - die dan bedoeld is voor 16 plussers - desnoods aan de achterzijde kunt maken. Natuurlijk moet er dan voldoende toezicht zijn – een normale beveiligingscamera – maar dat zal in de beoogde voorziening op de Jane Austenlaan niet anders zijn. Bovendien zullen de openingstijden van Blixems, het huidige VTA gebouw aan de huidige wensen moeten worden aangepast. Het is te gek voor woorden dat het gebouw waar de letters VT staan voor Vrije Tijd gesloten is als er juist dan behoefte aan is. Dat brengt mij namens vele bewoners in Blixembosch tot de volgende vragen.

1. Bent u bereid, de genomen beslissing om de jongerenvoorziening op het grasveldje aan de Jane Austenlaan te plaatsen terug te draaien? Zo nee, waarom niet? 2. Bent u bereid, om te onderzoeken of er in het huidige VTA gebouw aan de Ouverture aanpassingen gedaan kunnen worden, die de twee keten aan de Jane Austenlaan overbodig maken? Zo nee, waarom niet? 3. Bent u het eens dat met de door u beoogde werkwijze, om de bewoners aan de Jane Austenlaan inspraak te onthouden, de door Pim Fortuyn benoemde politieke kloof tussen burgers en politiek vergroot zal worden? Zo nee, waarom niet? 4. Bent u bereid, om de openingstijden van Blixems, het huidige VTA gebouw aan te passen aan de behoeften van de jeugd en overige wijkbewoners? Zo nee, waarom niet? 5. Zo ja, bent u dan ook bereid, om daadkrachtig in te grijpen, indien mocht blijken dat enkele raddraaiers zich boven de wet plaatsen? Zo nee, waarom niet? 6. Kunt u een schriftelijke specificatie geven van het door u genoemde bedrag van 470.000 euro voor de twee keten op het grasveldje aan de Jane Austenlaan. Zo nee, waarom niet? 7. Vindt u het, in een periode dat ook de gemeente Eindhoven vele miljoenen euro’s per jaar moet bezuinigen, verantwoord om 470.000 euro belastinggeld van Eindhovense burgers te verspillen aan twee keten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel? 8. Mocht u mijn eerste vraag met ja beantwoorden, kunt u dan per omgaande de bewoners aan de Jane Austenlaan en natuurlijk verder in Blixembosch gerust stellen, dat dit ondoordachte en onzinnig plan van tafel is? Zo nee, waarom niet? Als laatste vraag: 9. Is het mogelijk om deze raadsvragen binnen 14 dagen te beantwoorde? Zo nee, waarom dan niet? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn


Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u bereid, de genomen beslissing om de jongerenvoorziening op het grasveldje aan de Jane Austenlaan te plaatsen terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

Nee, voor een onderbouwing van de keuze voor de locatie aan de Jane Austenlaan verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief inzake de Jongerenproblematiek Woensel Noord/Blixembosch van 6 april 2010. De belangrijkste motivatie is gelegen in het gegeven dat op korte termijn een locatie beschikbaar dient te zijn voor het realiseren van een jongerenvoorziening. 2. Bent u bereid, om te onderzoeken of er in het huidige VTA-gebouw aan de Ouverture aanpassingen gedaan kunnen worden, die de twee keten aan de Jane Austenlaan overbodig maken? Zo nee, waarom niet?

Aanpassing van VTA Blixems is onderzocht en zal worden gerealiseerd. De beoogde aanpassing maakt de combinatie van kinder- en tienerwerk met buurtontmoeting mogelijk, hetgeen wij beleidsmatig een goede en in deze wijk een gunstige ontwikkeling vinden. De combinatie met voorzieningen voor oudere jeugd achten wij ongewenst vanwege het grote en voorlopig nog groeiende aantal jongeren in Blixembosch en de aanzuigende werking van een grotere accommodatie. 3. Bent u het eens dat met de door u beoogde werkwijze, om de bewoners aan de Jane Austenlaan inspraak te onthouden, de door Pim Fortuyn benoemde politieke kloof tussen burgers en politiek vergroot zal worden? Zo nee, waarom niet? Wij hebben bij het locatiebesluit geoordeeld dat samenspraak niet zinvol is, omdat er geen alternatieven, op korte termijn, beschikbaar zijn. Bij samenspraak is het belangrijk om aan de voorkant helder te zijn over de reikwijdte van de samenspraak.
Uiteraard worden de buurt en de jongeren nadrukkelijk wel betrokken bij het invullen van de randvoorwaarden bij het plaatsen van de units. Het vraagstuk van de jongerenoverlast en -voozieningen is overigens wel steeds onderwerp van gesprek in het leefbaarheidsteam en het projectteam Hart voor Blixembosch waarin ook bewoners uit Blixembosch participeren. 4. Bent u bereid, om de openingstijden van Blixems, het huidige VTA-gebouw aan te passen aan de behoeften van de jeugd en overige wijkbewoners? Zo nee, waarom niet?

Het is nadrukkelijk de bedoeling om de openingstijden meer aan te passen op de vraag. Gedurende de kortere vakantieperiodes (voorjaar, herfst en kerst) blijkt er behoefte te zijn om de jongerenvoorziening meer open te laten zijn. Tijdens de lange schoolvakanties is die behoefte er nagenoeg niet. Bij de verdere uitwerking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders zal hierover verder invulling worden gegeven i.o.v. de gebruikers. 5. Zo ja, bent u dan ook bereid, om daadkrachtig in te grijpen, indien mocht blijken dat enkele raddraaiers zich boven de wet plaatsen? Zo nee, waarom niet?

Ja. 6. Kunt u een schriftelijke specificatie geven van het door u genoemde bedrag van 470.000 euro voor de twee keten op het grasveldje aan de Jane Austenlaan. Zo nee, waarom niet?

Als bijlage bij de beantwoording van deze vragen zal de toelichting behorende bij de begrotingswijziging worden toegevoegd. 7. Vindt u het, in een periode dat ook de gemeente Eindhoven vele miljoenen euro’s per jaar moet bezuinigen, verantwoord om 470.000 euro belastinggeld van Eindhovense burgers te verspillen aan twee keten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

Het bedrag van € 470.000,-- is voor het plaatsen van de units voor vijf jaar en is eveneens bestemd voor het beheer van de units (personele kosten). Het gaat om middelen die reeds gereserveerd zijn voor jongerenvoorzieningen in Woensel-Noord. Wij vinden het belangrijk dat deze middelen ook worden ingezet ten behoeve van jongeren. Jongerenproblematiek als het gaat om overlast en de noodzaak tot het creëren van voorzieningen is altijd het meest genoemde onderwerp met stip als het om Woensel-Noord gaat. Van verspilling is geen sprake. 8. Mocht u mijn eerste vraag met ja beantwoorden, kunt u dan per omgaande de bewoners aan de Jane Austenlaan en natuurlijk verder in Blixembosch gerust stellen, dat dit ondoordachte en onzinnig plan van tafel is? Zo nee, waarom niet?

De eerste vraag wordt met nee beantwoord. De motivatie treft u in de raadsinformatiebrief van 6 april 2010 en in de beantwoording van de vragen. 9. Is het mogelijk om deze raadsvragen binnen 14 dagen te beantwoorde? Zo nee, waarom dan niet?

In het Reglement van Orde van de raad, artikel 43, lid 3 is vastgelegd welke procedure dient te worden gevolgd bij het beantwoorden van schriftelijke vragen van raadsleden. Deze procedure wordt gevolgd. Eindhoven,  11 mei 2010.


6 april 2010 Raadsinformatiebrief

Betreft Jongerenproblematiek Woensel Noord/Blixembosch. Inleiding
Het onderwerp jongerenproblematiek in Blixembosch heeft al geruime tijd de aandacht in preventieve en repressieve zin. Recentelijk is het pakket repressieve maatregelen uitgebreid naar onder andere cameratoezicht en verscherpte handhaving op de Ouverture. In preventieve zin is er aandacht voor een project rondom gedragscodes en wordt nu een stap gemaakt in het voorzieningenaanbod. De Raadswerkgroep Actieve Jeugd 12+, door u ingesteld tijdens de begrotingsbehandeling in 2008, heeft in een initiatiefvoorstel in januari van dit jaar extra aandacht gevraagd voor de situatie in Blixembosch. Daarbij is overwogen om geen groot jongerencentrum (à la Dynamo) te realiseren, maar met name te focussen op kleinschalige voorzieningen op wijkniveau. In de periode van planvorming is er voortdurend contact geweest met de projectgroep Hart voor Blixembosch, waarin vertegenwoordigers van zowel buurtorganisaties als professionele partners in de wijk zitting hebben. Kort voor de besluitvorming is een positief advies over de keuze gegeven door de politie en de vertegenwoordiging van Lumens Groep. Het college heeft nu  besloten om een jongerenvoorziening te vestigen op het grasveld aan de Jane Austenlaan door het tijdelijk plaatsen van twee units voor de periode van maximaal vijf jaar. Hiermee krijgen de jongeren van 16 jaar en ouder uit Blixembosch zo snel mogelijk hun eigen plek. Wij komen hiermee tegemoet aan een langgekoesterde wens uit de wijk Blixembosch. De jongeren tot 16 jaar uit de buurt kunnen voor activiteiten terecht in VTA Blixems. In de Eindhovense wijk Blixembosch woont 10% van alle jongeren uit Eindhoven. Een jongerenvoorziening mag hier daarom niet ontbreken. Samen met de jongeren wordt gekeken naar de invulling van deze voorziening. Het aanwijzen van de locatie voor een jongerenvoorziening is een van de vele maatregelen die worden genomen om overlast van jongeren tegen te gaan. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de bewoners van de wijk, de betrokkenheid met elkaar en het begrip voor elkaar. De Jane Austenlaan is de enige locatie waar op korte termijn zo’n voorziening mogelijk is. Uit onderzoek naar de mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing en uiteindelijk definitieve locatie voor vrijetijdsbesteding van jongeren in Blixembosch, blijkt dat alleen op deze locatie een snelle oplossing mogelijk is. Voor de alternatieven zijn de procedures voor de vergunningen zeer tijdrovend. Een tijdelijke oplossing maakt een snelle vergunning en realisering mogelijk (geen bouwtijd). Bovendien geeft een tijdelijke voorziening de mogelijkheid om het functioneren tussentijds te evalueren. Daarnaast willen wij op Sportcomplex Eindhoven Noord (SEN) een voorziening creëren voor jongeren uit Woensel Noord, waar activiteiten kunnen plaatsvinden aanvullend op het huidige aanbod van sport en straks ook onderwijs in dat gebied. Dit ligt in het verlengde van de opvatting van de Raadswerkgroep Actieve Jeugd 12+ om niet toe te werken naar een grootschalige voorziening, maar alleen aanvullend aanbod te doen naast het wijkgerichte aanbod. Omwonenden ontvangen vandaag een wijkinfo met informatie over de jongerenvoorziening. Daarnaast ontvangen zij binnenkort van de gemeente een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in Blixems op dinsdag 20 april van 18.30 tot 20.30 uur. De plannen van de gemeente worden dan uitgelegd en ook krijgen de bewoners gelegenheid tot het stellen van vragen. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten:
1. in te stemmen met het aanwijzen van VTA Blixems als activiteitenruimte/jongerencentrum voor de jeugd tot 16 jaar; 2. het onder punt 1 genoemde als voorwaarde vast te leggen in de verkoopvoorwaarden bij eventuele vervreemding van het pand; 3. een tijdelijke voorziening te realiseren gericht op jeugd vanaf 16 jaar aan de Jane Austenlaan, voor de periode van maximaal vijf jaar inclusief beheer/jongerenwerk en de kosten hiervoor ten laste te brengen van de bestemmingsreserve OJG van € 470.000,-- conform begrotingswijziging;
 - de begrotingswijziging vast te stellen; 4. in te stemmen met het starten van de voorbereiding om op het Sportcomplex Eindhoven Noord (SEN) een definitieve voorziening te creëren gericht op jongeren (16+) uit (de noordwestkant van) Woensel Noord; 5. in te stemmen met het voornemen om vooruitlopend hierop in overleg met het ROC en het SEN een voorziening te creëren waar door jongeren(16+) onder begeleiding aan scooters kan worden gesleuteld; 6. de Verordening Samenspraak niet toe te passen, omdat er geen alternatieven zijn voor de hiervoor genoemde voorstellen en uitstel niet aanvaardbaar is. Planning en uitvoering
Realisatie einde zomer 2010. Evaluatie
De samenwerkingspartners in Blixembosch, bestaande uit de Projectgroep Hart voor Blixembosch en nog te vormen vertegenwoordigingen van buurtbewoners en jongeren, zullen eens per twee maanden en verder zo vaak als noodzakelijk wordt geacht door meerdere partijen, evaluatiegesprekken voeren en daarover rapporteren. Ter inzage gelegde stukken Bijlage betreft Jongerenproblematiek Woensel Noord/Blixembosch. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, Zie ook het Eindhovens Dagblad van 7 april 2010

Laat reactieformulier zien