Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Benoeming nieuwe wethouders


27 april 2010
Bijdrage fractievoorzitter Rudy Reker
Voorzitter, Evenals in de vorige raadsperiode zal de fractie van de Lijst Pim Fortuyn een positieve bijdrage in deze raad blijven leveren.  Dus ook aan het huidige coalitieakkoord, om zodoende de belangen van Eindhovense burgers te kunnen behartigen. Positief als daar aanleiding toe is. Kritisch als de situatie daarom vraagt. Met het doorlezen van het coalitieakkoord ‘Werken aan morgen’ moet ik denken aan een folder van een willekeurig automerk. Mooi van kleur, prachtige foto’s en weinig inhoud. Tot zover het positieve deel van mijn bijdrage.

Maar inhoudelijk is de fractie van de Lijst Pim Fortuyn minder gelukkig. Ik wil vandaag niet heel het akkoord becommentariëren maar slechts 4 opmerkelijke zaken uit dit akkoord wil ik wel benoemen. 1. Op pagina 12 lezen wij dat er een tekort is van het eigen kapitaal van 1.4 miljoen euro dat het nieuwe college naar verwachting met het vrijgekomen geld uit de Endinet- reserve, in 2010 wil aanvullen. Dit terwijl wij vorige week, bij de presentatie van de jaarrekening over 2009 – een presentatie waar de aanwezigheid van de raadsfracties ongewenst was – uit de krant hebben mogen vernemen, dat er in 2009 een positief resultaat was van 7,5 miljoen euro. Dat is tegenstrijdige informatie. 2. Op pagina 18 onder het hoofdstuk ‘Duurzame economie’ lezen wij dat u met het huidige aanbestedingsbeleid, dat sociaal return en duurzaamheid als uitgangspunt heeft, de gemeente het goede voorbeeld zal geven. Prima, daar is onze fractie, de Lijst Pim Fortuyn het helemaal mee eens. Maar hoe kunt u deze bewering rijmen met het feit dat de nieuwe automatisering voor raadsleden door een leverancier uit Nijmegen zal worden geleverd en zonodig geïnstalleerd i.p.v. sociaal return via een Eindhovense ondernemer? 3. Op pagina 40 lezen wij dat u minder ambtenaren wilt – overigens een loffelijk voornemen – maar wél met ambtenaren die met beide voeten in de samenleving staan. Ambtenaren die weten wat er in de stad speelt. Enz. enz. Naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn fractie schrijft u het een en doet u in de praktijk het ander. Naar onze mening is het een teken van politieke armoede en verschraling, dat de huidige coalitie – bestaande uit grote landelijk gevestigde partijen – niet in staat zijn gebleken om uit hun Eindhovense achterban capabele wethouders naar voren te schuiven. Voor ons als Lijst Pim Fortuyn is dat veelzeggend! Dit in tegenstelling tot lokale Eindhovense partijen die wel competente wethouders uit hun achterban naar voren kunnen schuiven. 4. Als laatste punt van aandacht neem ik u mee naar het hoofdstuk ‘Leven in Eindhoven’. In het bijzonder artikel 4.4 ‘Veiligheid maak je samen’, is een hoofdstuk wat in heel Eindhoven al vele jaren te weinig aandacht heeft gekregen. Niet alleen te weinig aandacht van de Eindhovense politiek, maar zeker ook te weinig aandacht van Politie en Justitie. Wat de Lijst Pim Fortuyn betreft, behoort veiligheid in deze stad één van uw grote uitdagingen te zijn. Een uitdaging om alle Eindhovense wijken – en dat is niet alleen in Vaartbroek, Genderdal of Blixembosch – weer veilig en leefbaar te maken. Ik zeg met nadruk leefbaar, zodat dan ook inwoners van deze stad die wat ouder zijn, weer buiten durven komen. Dat is nu niet het geval! In het Eindhovens Dagblad van vandaag, dinsdag 27 april kunt u dan ook uitgebreid lezen dat genoemde partijen, de politiek en de politie struisvogelpolitiek hebben bedreven. Met andere woorden, zij hebben gefaald. Overigens, voor de 3 nieuwe wethouders van buiten, heb ik een exemplaar van deze krant meegenomen. Ik zal deze zo dadelijk aan u overhandigen, dan kunt u zelf kennisnemen van de feiten, zoals deze zijn. Feiten waar u en wij niet trots op kunnen zijn. Voor de Lijst Pim Fortuyn is het onaanvaardbaar dat Eindhovense burgers, maar ook wij als politiek, ons laten intimideren door jeugdgroepen, die zich stelselmatig misdragen en ongestraft blijven provoceren. Jeugdgroepen die geleid worden door criminele onruststokers, moeten wij als politiek hard en keihard aanpakken en niet belonen zoals de geplande jongerenketen op de Jane Austenlaan in Blixembosch. Deze opdracht kun je niet aan jongerenwerkers overlaten. Onze fractie wenst u daarbij veel sterkte Eindhoven, 27 april 2010 http://www.ed.nl/regio/eindhovenstad/6590059/3-wethouders-van-buitenaf-in-Eindhoven.ece#reageren http://www.ed.nl/mening/commentaar/6590739/Carrierewethouders--commentaar.ece#reageren http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/6596821/Forse-kritiek-op-wethouders-van-buitenaf.ece  

Laat reactieformulier zien