Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Hangjeugd bepaalt leefklimaat in Blixembosch

Commissievergadering Maatschappij en Cultuur

Update: Met een verslag van de commissievoorzitter 

1 juni 2010 Bijdrage Rudy Reker

Foto: 2 juni 2010 08.00 uur

Het enige agendapunt – overigens een zeldzaamheid – was door onze fractie geagendeerd, omdat het college van B&W de brief waarin bewoners van Blixembosch hun ongerustheid lieten blijken aangaande het jeugdhonk in de Jane Austenlaan, simpel per brief wilde afdoen. De publieke belangstelling was, zoals werd verwacht erg groot. Er waren drie insprekers uit Blixembosch, waaronder de directeur van De Boschuil, als grootste basisschool van Nederland, die allen goede argumenten en alternatieve mogelijkheden naar voren brachten, waar een jeugdhonk geen overlast zou veroorzaken. Ook een jongerenwerker geflankeerd door vier jongeren uit de wijk voerden het woord. Na de insprekers was het woord aan ondergetekende, die een aantal feiten en mogelijkheden opsomde. In grote lijnen heb ik de volgende zaken kunnen benoemen. Onderbroken door meerdere onzinnige interrupties van Yasin Torulognu (PvdA) en Renata Richters (GroenLinks) die beiden weel erg slecht konden c.q. wilden luisteren en tot vier keer toe dezelfde vraag stelden. Uiteraard kregen zij vier keer hetzelfde eerlijke antwoord.

Betoog (in grote lijnen) De aanleiding van deze commissiebehandeling is een brief van ongeruste bewoners in Blixembosch, die het eenzijdig genomen besluit van het college aanvechten, die een jeugdhonk in de Jane Austenlaan willen plaatsen. Een eenzijdig besluit: - zonder deugdelijke onderbouwing
- zonder de gemeenteraad vooraf te informeren
- zonder inspraak en samenspraak met bewoners
- zonder de directeur van de basisschool De Boschuil – als toekomstige buur en vertegenwoordiger van vele ouders van schoolgaande kinderen – in kennis te stellen Een eenzijdig besluit, terwijl in de campagnetijd voor de gemeenteraadsverkiezingen alle fracties ‘Inspraak en samenspraak’ predikten. De voorlichtingsavond in Blixems op 20 april viel samen met een raadsvergadering zodat niet alle raadsleden in de gelegenheid waren om in Blixembosch aanwezig te zijn. In deze druk bezochte en emotionele bijeenkomst hebben bewoners met verbijstering zitten luisteren. Meer was er niet te halen, want zij hadden totaal niets in te brengen. Alle tegenargumenten waren bij monde van wethouder Mary Fiers (PvdA) ondergeschikt aan het eenzijdig genomen collegebesluit. Zoals gezegd wilde het college deze klacht per brief afdoen, maar dat is niet de manier waarop wij met klachten van Eindhovense burgers mogen omgaan. Althans dat is de mening van de Lijst Pim Fortuyn. Ook niet in Blixembosch! Zeker niet als er goede alternatieve locaties of mogelijkheden aanwezig zijn waar een jeugdhonk wel zou passen. Maar de Jane Austenlaan is wel de slechtst denkbare plaats. Mede omdat enkele jongeren in Blixembosch een reputatie hebben opgebouwd waar niemand op zit te wachten, om deze jongeren in hun voor- of achtertuin te laten rondhangen. Ook niet in een jeugdhonk op de Jane Austenlaan, waarbij het territorium en daarmee de overlast van de raddraaiers alleen maar groter wordt. Als het college denkt dat daarmee de overlast verdwijnt, is dat een illusie waarbij men moet denken aan de wijk Vaartbroek en Mensfort, waar jongeren wel al jaren een jeugdhonk hebben. Maar waar het ondertussen al maanden tot vernielingen, schermutselingen en provocatie naar bewoners, politie en jongerenwerkers heeft geleid. Een door de gemeente ingehuurd extern bureau, heeft enkele jaren terug een onderzoek in Blixembosch ingesteld, om de behoefte van de jongeren te pijlen. Daarvan is een rapport gemaakt. Een rapport wat op verzoek van de ambtelijke staf is aangepast en herschreven (?) maar desondanks geen officiële status heeft gekregen. Bestudering van de cijfertjes leert dat er maar enkele jongeren zijn of waren die prijs stelden op een eigen jeugdhonk. Vernielingen en jarenlange provocaties in Blixembosch wordt met de mantel der liefde bedekt. Sterker nog; deze criminele activiteiten wordt door het college beloond met een jeugdhonk of jongerenkeet. Kosten bijna een half miljoen in vijf jaar! Dit, terwijl alle partijen heel goed weten dat het verleden heeft bewezen dat de rottigheid niet ophoud als het huidige VTA gebouw Blixems of straks het jeugdhonk in de Jane Austenlaan 's-avonds wordt gesloten. Het college doet net of een jongerenkeet alle problemen oplost. Nee, beter is het om de raddraaiers, die overigens bekend zijn, eruit te plukken, waarna de huidige meelopers wel de fatsoenregels in acht zullen nemen. Wie niet wil luisteren, moet maar voelen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Met de dag wordt dit in Eindhoven meer en meer duidelijk. Denk maar even aan de wijken Vaartbroek en Mensfort, waar de jongeren wel een jeugdhonk hebben en de laatste weken alleen maar vernielingen en provocaties plaatsvinden. Maar ja, als de wil er bij het Openbaar Ministerie, de politie en de Eindhovense politiek er niet is, lukt dat ook niet met 200 agenten erbij. Ik kom hierbij tot een verzoek aan het college. Omdat de raad een genomen collegebesluit niet ongedaan kan maken, kunnen wij als gemeenteraad wel een verzoek richten aan het college om het besluit om een jeugdhonk op de Jane Austenlaan te plaatsen te heroverwegen. En in overleg met alle partijen, op korte termijn een adequate oplossing op een andere locatie te bespreken.

Op de zoveelste vraag van Renate Richters (GroenLinks) hoelang dat mocht duren antwoordde ik het volgende: Morgenvroeg!! Langer hoeft het niet te duren! Naschrift
Als u denkt dat de jongeren in afwachting van het jeugdhonk zich rustig zullen gedragen is –  zoals bijgaande foto aantoont – het tegendeel eerder waar. Dezelfde nacht tussen 01.00 uur en 08.00 uur werden er, na een onrustige avond op de Ouverture weer een aantal grote bloempotten uit baldadigheid omgegooid.
Verslag Commissievoorzitter

Betreft brief van bewoners van de Jane Austenlaan, Molièrelaan, Shakespearelaan, Ouverturelaan (palazzo) en ouders van schoolgaande kinderen op de Boschuil

Geachte dames en heren, De commissie Maatschappij en Cultuur heeft in haar vergadering van 1 juni 2010 beraadslaagd over bovengenoemde brief. Door de commissie zijn kritische opmerkingen gemaakt over het ontbreken van samenspraak met en inspraak van de bewoners van Blixembosch. Een aantal fracties hebben het college daarom verzocht het besluit om een tijdelijke  jongerenvoorziening te vestigen op het grasveld aan de Jane Austenlaan te heroverwegen en alternatieven te onderzoeken. Hiervoor zijn concrete suggesties gedaan, bv. uitbreiding van VTA Blixems aan de achterzijde. Daarbij is door een aantal fracties aangedrongen op een snelle structurele oplossing. In dat kader maken sommige fracties zich zorgen over het besluit van het college om maximaal vijf jaar een tijdelijke jongerenvoorziening aan de Jane Austenlaan te vestigen. Door wethouder Scholten is aangegeven dat het grasveld aan de Jane Austenlaan de enige locatie is die voldoet aan de kaders:
- voorziening in de wijk,
- geen bestemmingsplanwijzigingen nodig, waardoor snel besluit mogelijk,
- jongeren van 16+ en 16- niet op één locatie. Gezien de reacties van de commissie heeft de  wethouder toegezegd:
- de komende weken de mogelijkheden in VTA Blixems te verkennen.
- dat er niets onomkeerbaars aan de Jane Austenlaan wordt gerealiseerd totdat de mogelijkheden in VTA Blixems duidelijk zijn,
- dat als VTA Blixems geen geschikte locatie blijkt te zijn,  de raad na de zomervakantie een procesvoorstel (met termijnen) voor een definitieve locatie wordt voorgelegd. Tot slot heeft de wethouder toegezegd de suggestie van de VVD over te nemen, om met jongeren in gesprek te gaan over hun ideeën over de buitenruimte. De commissie is, gezien de toezeggingen van de wethouder, akkoord gegaan met haar voorstel om aan de slag te gaan met het vestigen van een tijdelijke jongerenvoorziening aan de Jane Austenlaan en bewoners daarbij te betrekken. Hoogachtend, M. Houben, voorzitter

Laat reactieformulier zien