Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Algemene Politieke beschouwingen

AT YOUR SERVICE 5 oktober 2010

Voorzitter De wereldwijde economische crisis heeft er voor gezorgd, dat ook de Gemeente Eindhoven is gedwongen, om de financiële huishouding op orde te brengen. Dat was hard nodig, want al decennia lang is er ook in deze stad op te grote voet geleefd. Dus, zie deze opgelegde bezuiniging niet als een last, maar als een stimulans om weer gezond te worden. Natuurlijk is het uitermate belangrijk op welke posten er wordt bezuinigd. Twee jaar geleden toen mijn fractie, met vooruitziende blik kan ik wel zeggen, een motie heeft ingediend om de post inhuur derden terug te brengen, werd dit voorstel niet door de raad overgenomen. Ook het toenmalige college zag geen aanleiding om resoluut in te grijpen. Inmiddels is dit aandachtspunt voor alle fracties, maar ook voor dit college een hot item.

Bezuinigingsmaatregelen in de bureaucratische overheidsstructuur, door vermindering van het aantal ambtenaren, waar de LPF twee jaar geleden ook een motie voor heeft ingediend, haalde het toen ook niet. Maar nu het erom begint te spannen, is het snijden in de eigen organisatie niet meer heilig. Voorzitter, wij ontkomen niet aan noodzakelijke bezuinigingen. Maar: Wij moeten erop toezien dat de minderbedeelden, ouderen en zij die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden, niet onevenredig veel moeten inleveren. Want u weet het, naast gemeentelijke bezuinigingen, komen er vanuit het rijk en de provincie, ook nog de nodige bezuinigingen op hun af. Wij moeten waken dat deze mensen door bureaucratisch geneuzel niet in armoede vervallen. Ook nu moeten de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen. Voorzitter, u vraagt ons in te stemmen met de programmabegroting 2011 Maar zowel bij het toekennen van structurele middelen, als bij bezuinigingen en ombuigingen, wil mijn fractie enkele kanttekeningen plaatsen met daarbij de onvermijdelijke vragen. Laat ik beginnen met enkele zaken te benoemen waar de Lijst Pim Fortuyn positief tegenover staat. -    Extra geld voor het armoedebeleid, de WMO en zeker ook extra middelen voor de formatie Economische Zaken, juichen wij van harte toe. -    Ook de incidentele gelden voor sport, technologie, innovatie en het organiseren van de Wereldkampioenschappen Waterpolo kan op instemming rekenen van mijn fractie. Maar, vraagtekens plaatsen wij bij de post 600.000 euro voor de Marokkaans – Nederlandse jeugd? Waarom alleen de Marokkaans – Nederlandse jeugd? Er zijn Nederlandse jongeren of jeugdbendes, die niet onderdoen voor de groep die u hier benoemd. Wat gaat u met deze, zich misdragende jongeren doen? Denk hierbij maar aan de overlastgevende jongeren in Blixembosch, die afgelopen week wederom op ongekende wijze negatief van zich hebben laten horen. Steeds meer en in diverse wijken in onze stad komen wij dit ontoelaatbare gedrag tegen. Voorzitter, het antwoord op dit verschijnsel is niet zo moeilijk. Het heeft alles te maken met het softe en lakse beleid dat de Eindhovense politiek, maar ook de politie, al te veel jaren op veiligheidsgebied tot nu toe heeft gepresteerd. Maar geen of te weinig mankracht bij de politie, mag geen excuus zijn om de paplepel in deze materie te blijven beroeren. Op termijn en dus veel goedkoper, is om extra creativiteit te investeren in preventie, zodat je de overlast voorblijft. Maar ook het handhaven van de openbare orde, die door deze overlastgevende jongeren wordt verziekt, laat al jaren te wensen over. Tot afschuw van onze fractie blijft het nog steeds pappen en nathouden. Creatieve en slimmere werkmethoden inzetten, om te laten zien dat het stadsbestuur en de politie niet met zich laat sollen. Dat is wat de burgers mogen verwachten. Namens al deze mensen die wekelijks en soms dagelijks overlast van deze jongeren ondervinden, vraag ik u, wanneer deze burgers eindelijk een afdoende oplossing mogen verwachten? Wij hebben allen de plicht – zoals wij hier in deze raadszaal zitten – om hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Onze fractie wil dan ook van het college horen waar de eerder door mij genoemde 600.000 euro aan besteed gaat worden. Wij hopen niet dat er nog meer straatcoaches worden aangesteld, waarvan de ervaring heeft geleerd, dat provocaties en overlast door jongeren en straatbendes niet afnemen. Dus graag uw antwoord hierop. Maar voorzitter, wij hebben nog meer vragen voor het college.

-    Mijn fractie plaatst vraagtekens bij de 1 miljoen euro extra voor design? Omdat design steeds meer een containerbegrip in onze stad is geworden, vragen wij aan het college waar dit extra bedrag van 1 miljoen euro aan besteed gaat worden?   -    Wat gebeurt er met de 400.000 euro wat bij klimaatbeleid staat genoemd? Ook hier is geen helderheid in. Waar gaan deze 400.000 euro naar toe? -    Ja, en dan het bedrag van 3.1 miljoen euro om het archief bij de SRE te digitaliseren? Waarom moet dat zo duur zijn en kan dat niet wachten op betere tijden? -    Wat wij als Lijst Pim Fortuyn, vervolgens ook niet begrijpen is uw voornemen de stroomlijning inzet wijkvernieuwing en buurtbudgetten met 900.000 euro te korten. Waarom deze bezuiniging terwijl meer aandacht besteedt gaat worden aan buurtprojecten en de bekostiging hiervan? Mogen wij uit dit onderwerp afleiden, dat het college voorheen te royaal en te kwistig met gemeenschapsgeld is omgesprongen? Wij horen graag hierop uw antwoord. -    En last but least voorzitter, wanneer stoppen wij als gemeente Eindhoven nu eens met ontwikkelingshulp in de vorm van Stedenbanden? Die 450.000 euro wat het ons als gemeente jaarlijks kost kunnen wij beter aan de voedselbank geven. Voorzitter Eerder in mijn betoog heb ik u gevraagd om de ouderen, en zij die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden, in bescherming te nemen. Zo is nu ook bekend geworden, dat er door het Rijk op de sociale werkvoorziening, ongeveer 150 miljoen euro zal worden gekort. Voor de Ergon in onze stad betekent dat in 2011 een korting van ruim € 2.5 miljoen euro. De nadelige gevolgen hiervan moeten ook voor u voorspelbaar zijn. De volgende vraag laat zich dan ook raden. -    Is het college bereid om uit het voorgenoemde bedrag van 4.5 miljoen euro de Ergon financieel tegemoet te komen, zodat de mensen die voor, of bij Ergon werken, hun werk kunnen blijven behouden? Voorzitter In tegenstelling tot wat u als college via raadsvragen van onze fractie in mei 2009 heeft toegezegd, indexeert u alle tarieven met 2 %. Dit is dus in tegenspraak met uw eerder gedane en genotuleerde toezegging. Ik citeer slechts één regel hieruit: ‘Vanwege de financiële vooruitzichten als gevolg van de kredietcrisis en de doorwerking hiervan op de gemeentebegroting, blijft de prijscompensatie voor goederen en diensten volledig achterwege en is dus 0%’. Naar wij vorige week begrepen hebben, levert deze verhoging in totaal zo’n € 1.6 miljoen op. Als het college besluit de 3.1 miljoen euro kostende digitalisering van het SRE archief geen doorgang te laten vinden, kan de genoemde 1.6 miljoen euro uit dit bedrag worden gehaald, zodat de gemeente geen greep hoeft te doen in de steeds dunner wordende portemonnee van menig inwoner van onze stad. Het restant van de 3.1 miljoen euro, zijnde 1.5 miljoen, kan dan worden gebruikt als tegemoetkoming in de door het Rijk opgelegde bezuiniging aan Ergon. Voorzitter, wat is daarop uw antwoord? Dan in vogelvlucht de negen programmaonderdelen. Veel programmaonderdelen lopen naadloos in elkaar over, zodat ik niet aan elk punt evenredig veel aandacht zal besteden. De intenties zijn wel goed, maar de praktijk blijkt veelal anders te zijn. 1.    Het inkomen
-    Het inkomen, minimabeleid, bijzondere bijstand en armoedeverval is in mijn betoog al voldoende benoemd. 2.    Zorg en Welzijn
-    Waarom de inburgeringcursussen, van rond de 1 miljoen euro op jaarbasis, nog steeds van gemeenschapsgeld moet worden betaald is onze fractie al langer een doorn in het oog.
Zeker nu het nieuwe kabinet deze regeling in behandeling gaat nemen, is voor u als college terughoudendheid gewenst. 3.    Onderwijs en Jeugd
-    Veel zorgen heeft onze fractie over een deel van de
opgroeiende jeugd, die onze verworven Normen en Waarden niet wensen te respecteren. Laat staan daarna te leven. Maar voorzitter, u zult het met de Lijst Pim Fortuyn eens kunnen zijn, dat ook wij daar als overheid, daar mede schuldig aan zijn. Verder doet het onze fractie goed te kunnen lezen dat er in 2011 de realisatie van de Internationale school verder gestalte gaat krijgen. 4.    Kunst, cultuur en Sport
-    Hoewel het altijd beter kan, hoor je onze fractie niet klagen
over sportparticipaties, sportvoorziening en sportevenementen in onze stad. Aandacht blijft dringend geboden voor de bedrijfsvoering van culturele instellingen. Een betere controle hierop, o.a. door de gemeenteraad vinden wij noodzakelijk. 5.    Openbare Orde en Veiligheid
-    In de toelichting bij het hoofdstuk Openbare Orde en Veiligheid begint u met de volgende zinsnede: ‘Het verbeteren van veiligheid is een van de topprioriteiten van de gemeente’. Een prachtige openingszin, voorzitter. Maar eerder in dit betoog heb ik daar al voldoende over gezegd.

6.    Burger en Bestuur

-    Bij het hoofdstuk Burger en Bestuur mogen wij het volgende lezen; ' Goede dienstverlening vergroot het vertrouwen in het bestuur'

Voorzitter, dat is helemaal correct. Maar als ik de opkomst voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen daarvoor als maatstaf mag nemen, valt er ook hier nog een wereld te winnen. Laten we onze ogen niet sluiten voor de realiteit van alledag. Ook is de burgerparticipatie in deze stad een farce. Als recent voorbeeld wil ik de onlangs aangeboden Visie Kanaalzone aanhalen. Na negen maanden plaatst u de eerder afgewezen en ongewijzigde, incomplete Visie Kanaalzone zonder fatsoenlijke verkeersafwikkeling, opnieuw op de agenda. Zo behoren wij als Gemeente Eindhoven, als raad en als college niet met onze burgers om te gaan. 7.    Bedrijfsvoering en Organisatie
-    In het aangeboden Raadsvoorstel onder het hoofdstuk Bedrijfsvoering en Organisatie geeft u aan, dat u gaat ingrijpen in de eigen organisatie. Ik citeer hieruit: ‘De effecten hiervan zullen vooral zichtbaar worden in de vermindering van kosten voor personeel en inhuur etc.’. Mooi zo. Maar hoe kunt u dit loffelijk streven rijmen met het voorstel en de bijbehorende tekst in de programmabegroting, waarin het aantal medewerkers met 50  FTE stijgt? Graag ook hierop een gedegen antwoord. 8.    Ruimtelijk
-    In het hoofdstuk Ruimtelijk gaat er gelukkig ook veel goed. Maar ik zou toch tijd tekort komen als ik alle gevallen van ‘miscommunicatie of overbodige bureaucratie’ – zo zal ik het maar even benoemen – nu moet aanhalen. Voorzitter, het ongenoegen van een burger, valt of staat met zijn of haar verwachting om serieus genomen te worden. Om de politiek en burgers nader tot elkaar te brengen, is het onze plicht als gemeentebestuur om daarnaar te handelen. Tenminste, als wij willen dat de opkomst in onze stad bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer tot de laagste van ons land zal behoren. Voorzitter, tot slot 9.    Economische Ontwikkeling
-    De economische ontwikkeling is een niet onbelangrijke factor voor de werkgelegenheid in heel de regio Eindhoven. Voor de toekomst moeten wij dan ook zorgdragen dat het ondernemersklimaat, niet alleen op papier maar ook in de praktijk aan de wensen van de ondernemers tegemoet komt. In het bijzonder vragen wij ook uw aandacht voor het MKB. De nog steeds overheersende bureaucratie, waar niet alleen burgers, maar ook het bedrijfsleven hinder van ondervinden, moeten wij tot het verleden laten behoren.
‘ En laten wij nu niet alleen zeggen wat we doen, maar laten wij ook vooral doen wat we nu zeggen’
AT YOUR SERVICE
Fractie Lijst Pim Fortuyn Zie ook: Over Eindhoven.nl

 

 

Laat reactieformulier zien