Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Zienswijze Lijst Pim Fortuyn op aangekondigde bezuinigingen


Politiek betoog uitgesproken door Rudy Reker en Charles Stroek, in samenspraak met de overige fractiegenoten
1 februari 2011
Na de hoorzitting van Eindhovense burgers op 18 januari jl. aangaande de aangekondigde bezuinigingen, konden de politieke fracties twee weken later, in vier verschillende commissievergaderingen, daarop hun zienswijze geven. De bijdragen van de fractie Lijst Pim Fortuyn, is hier te lezen. De inleiding van deze vier bijdragen is nagenoeg gelijk, zodat wij kunnen volstaan door de inleiding maar één keer te publiceren. Met daaronder het grootste deel van de uitgesproken teksten. Inleiding

Voorzitter
Vanaf de éérste dag dat de Lijst Pim Fortuyn in de Eindhovense gemeenteraad is vertegenwoordigd, heeft onze fractie méérdere keren tevergeefs geprotesteerd, tegen het aantal én de hoogte van de vele, in onze ogen onterechte subsidies. Eveneens heeft onze fractie in de afgelopen jaren méérdere keren voorgesteld, om de ambtelijke organisatie af te slanken en daarmee een eind te maken aan de geldverslindende en bureaucratische rompslomp.

Ook bracht onze fractie, inmiddels 3 jaar geleden, als éérste de hoogte van ‘inhuur derden’ onder de aandacht van het college. Dit terwijl het aantal FTE ’s in de ambtelijke organisatie in diezelfde tijd ook toenam. Deze jarenlange verspilling van belastinggelden en de gulle hand voor subsidieaanvragers wreekt zich nu. Door de wereldwijde economische crisis en de daaraan gekoppelde lagere bijdragen van de landelijke en provinciale overheid, is ook de Gemeente Eindhoven nu gedwongen om orde op zaken te stellen. Laten wij deze verplichte bezuinigingen dan ook niet zien als een bedreiging voor de welvaart in onze stad, maar als de kans om nu eindelijk schoon schip te maken voor betere tijden. Menigeen zal begrip hebben voor de noodzaak van de bezuinigingen. Maar voor de keuze waarop en op welke wijze kan menigeen minder of geen begrip hebben. Een goed voorbeeld hiervan was de hoorzitting op 18 januari jl. waar het nodige onbegrip aan de orde kwam over de voorgestelde keuzes van het college. Ook onze fractie kan niet met al deze voorstellen instemmen en wij voelen ons daarin gesteund door hetgeen we in de hoorzitting hebben gehoord. Maar ook door de gesprekken die we nadien met instellingen afzonderlijk hebben gevoerd. Het is onze fractie opgevallen - en door diverse instellingen is dat bevestigd - dat de communicatie door de gemeente over de bezuinigingen naar betrokken partijen niet opptimaal is geweest. Niet alleen in transparantheid maar ook niet in tijdigheid. Om over het initiëren van mogelijke samenwerkingsvormen maar te zwijgen. Door het college is in veel gevallen rigoreus ingezet op kostenbeheersing zonder voldoende samenspraak met betreffende partijen. Als dit een voorbeeld is van burgerparticipatie die de gemeente voor ogen heeft, dan geeft ons dit weinig vertrouwen voor de toekomst. Natuurlijk ontkomt ook Eindhoven niet, om de beschikbare gelden te herverdelen. Want wat er niet is kun je ook niet uitgeven. Uiteindelijk zal er 56 miljoen euro bespaard moeten worden. Om deze 56 miljoen te realiseren, mag het niet zo zijn, dat er nu met de botte bijl een rondje door onze stad wordt gemaakt en goedkopere alternatieven voor projecten uit de kast worden gehaald – of zoals u wilt verkeerde keuzes worden gemaakt. Samen werkend aan Morgen is de titel van het Werkprogramma, waar de bezuinigingen in worden benoemd. Laten wij dat dan ook doen! En in dit Werkprogramma voorzitter staat geschreven dat onze stad een toekomst -bestendige stad moeten zijn en moet blijven. Deze voorgestelde bezuinigingen mogen ook niet leiden tot het onnodig op slot zetten van bouwactiviteiten in onze stad, omdat daarvoor geen geld zou zijn. De economie moet blijven draaien, anders wordt het van kwaad tot erger. Maar overweeg wel, welke projecten in het belang van deze stad wél door moeten gaan. Uiteindelijk bouwen wij in onze stad eerder voor de komende 100 jaar dan voor de 4 jaar bestuurlijke kunsten van deze coalitie. Commissie Ruimte en Vastgoed (RV)

Vastgoed. Dat gemeentelijk vastgoed voor multifunctioneel gebruik ontwikkeld gaat worden, is altijd al een wens geweest van onze fractie. Maar sluiting van de ijsbaan, sporthallen en andere sportaccommodaties is voor onze fractie onbespreekbaar. Een uitzondering daarop is sporthal Lievendaal, omdat daarvoor in de Botenlaan een nieuwe sporthal voor in de plaats komt. Inhoudelijk komt mijn fractie daar in een andere commissie op terug. Ook het afstoten van VTA locaties is een slecht signaal naar onze burgers. Niet alleen voor de wat oudere stadgenoten kan dit een aanslag zijn op hun vrijetijdsbesteding, maar zeker ook voor de jeugd en bij gebrek aan een eigen jeugdhonk, kan of wellicht zal dat de criminaliteit in de hand werken. Denkt u hierbij maar aan de ervaringen in Blixembosch. Voorzichtig handelen in gemeentelijk vastgoed is altijd al noodzakelijk gebleken, maar nu is het hiervoor méér dan ooit een must. Natuurlijk geld dit ook voor bibliotheek filialen, die voor iedereen, jong en oud bereikbaar moeten zijn en blijven. Kortom komt het hier op neer, dat wij onze stad niet mogen uitkleden, voordat alle andere manieren en middelen op hun haalbaarheid zijn onderzocht. Naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn is dat laatste onvoldoende gebeurd. Ruimte. Op pagina 38 van het handvest mogen wij lezen, dat de Openbare Ruimte de drager is van hoe de mensen de stad beleven. Het inrichten en beheren daarvan is een van de kerntaken van de gemeente. Dan zou je kunnen stellen voorzitter, dat wij daarop niet mogen bezuinigen. Maar slimmer en efficiënter met de beschikbare middelen omgaan is natuurlijk niet verboden. De financiering, of anders gezegd, de bezuinigingen van al de door het college gedane voortstellen, kunnen wij halen door de post ‘Inhuur Derden’ drastisch terug te brengen. Verder moet het mogelijk zijn dat wij een groot deel van de 56 miljoen halen door de ambtelijke organisatie af te slanken en daarmee een eind te maken aan de geldverslindende en bureaucratische rompslomp. Ik heb het al eerder gezegd; Laat ons als gemeente Eindhoven nu eens orde op zaken stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat alle subsidie ontvangende organisaties, verenigingen, stichtingen, hobbyclubjes, culturele instellingen zoals het van Abbe museum en de vele designprojecten in onze stad, die incidenteel, dan wel structureel meer of minder subsidie ontvangen tegen het licht worden gehouden en wij als gemeente mogen niet schromen om daar noodzakelijke ingrepen te doen. Een optelsom leert dan dat Eindhovense burgers dan niets hoeven in te leveren op Welzijn, de Gezondheidszorg, Sportvoorzieningen en ook het onderhoud in de Openbare Ruimte zal dan behouden kunnen blijven. En voorzitter, dat is hard nodig. Eén aandachtspunt, wat met goed bestuur heeft te maken, is om samen met gesubsidieerde instellingen in goed overleg te kijken naar de haalbaarheid van de voorgestelde bezuinigingen of alternatieve mogelijkheden te bespreken. Dat de Gemeente Eindhoven daarbij alle gesubsidieerde instellingen de gelegenheid en de tijd moet geven om hun beleid aan de nieuwe structuur aan te passen moge duidelijk zijn. Commissie Financiën en Bestuur (FB)

Veiligheid en leefbaarheid in onze stad – dat heeft u de afgelopen jaren kunnen merken – is voor de Lijst Pim Fortuyn van groot belang. Wij mogen dan ook niet gaan bezuinigen op de inzet van de politie. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat de bureaucratie in het politiekorps nodig aangepakt moet worden, zodat het blauw méér op straat is te zien. Daar is nog een wereld te winnen. Voor onze fractie staat namelijk niet vast dat de overlast en criminaliteit is afgenomen. Integendeel, zaterdag jl. in Blixembosch een bejaarde vrouw van 76 jaar met geweld beroofd en gisterenavond weer een gewapende overval op een tankstation. Dat dit geen uitzonderingen zijn moet ook u voorzitter bekend zijn. Laten wij ons eens goed realiseren wat dit crimineel gebeuren, een impact heeft op de slachtoffers. Voor sommigen betekent dat levenslange trauma’s. Brandweer. Hoewel niemand er graag mee heeft te maken, zijn zij in die felrode loeiende wagens met die stoere mannen en vrouwen onmisbaar gebleken. Een goede organisatie – zoals de brandweer in onze stad – laat zich niet rijmen tot de voorgestelde reorganisatie en de daarbij behorende bezuinigingen. Integendeel, het is een verschraling van onze veiligheid en dat is iets wat wij in Eindhoven niet moeten willen. De statistieken kunnen wel aangeven dat er minder grote branden of rampen in de wiekenden uitbreken, maar dat is nog géén reden om de Brandweerorganisatie af te slanken en meer vrijwilligers in te zetten. En zéker geen garantie, dat de wiekenden gevrijwaard zullen blijven, die grootschalige inzet van de Brandweer noodzakelijk maakt. De kans dat ook wij in onze stad te maken krijgen met een terroristische aanslag is helaas niet meer ondenkbaar. Bedenk ook dat er binnen onze stadsgrenzen meerdere bedrijven zijn gevestigd, waar ingeval van een calamiteit, inzet van groot materieel noodzakelijk is. De Lijst Pim Fortuyn huivert bij de gedachten alleen al, dat er eerst vrijwilligers vanuit huis of hun werk moeten worden opgeroepen, naar de kazerne moeten gaan, zich moet omkleden en vervolgens dan pas kunnen uitrukken. Voorzitter, dit staat in schril contrast met de slogan: ‘Elke seconde telt’. Er schuilt nog een groot gevaar in de voorgestelde reorganisatie. In de door u geschetste situatie, is het niet ondenkbaar dat er mensen uit de beroepsbrandweer de kazernepoort voorgoed achter zich laten, omdat zij niet gekozen hebben om met brand preventieve zaken langs de deuren te lopen. Met alle respect voor de vrijwillige brandweer, maar het risico, zoals zojuist geschetst is te groot.  De financiering, of anders gezegd, de bezuinigingen van al de door het college gedane voortstellen, kunnen wij halen door de post ‘Inhuur Derden’ drastisch terug te brengen. Verder moet het mogelijk zijn dat wij een groot deel van het 56 miljoen halen door de ambtelijke organisatie af te slanken en daarmee een eind te maken aan de geldverslindende en bureaucratische rompslomp. Ik heb het al eerder gezegd; Laat ons als gemeente Eindhoven nu eens orde op zaken stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat alle subsidie ontvangende organisaties, verenigingen, stichtingen, hobbyclubjes, culturele instellingen zoals het van Abbe museum en de vele designprojecten in onze stad, die incidenteel, dan wel structureel meer of minder subsidie ontvangen tegen het licht worden gehouden en wij als gemeente mogen niet schromen om daar noodzakelijke ingrepen te doen. Een optelsom leert dan dat Eindhovense burgers dan niet hoeven in te leveren op de Veiligheid in onze stad. Eén aandachtspunt, wat met goed bestuur heeft te maken, is om samen met gesubsidieerde instellingen – zo ook met de Politie en Brandweer - in goed overleg te kijken naar de haalbaarheid van de voorgestelde bezuinigingen of alternatieve mogelijkheden te bespreken. Dat de Gemeente Eindhoven daarbij alle gesubsidieerde instellingen de gelegenheid en de tijd moet geven om hun beleid aan de nieuwe structuur aan te passen moge duidelijk zijn. Commissie Economie en Mobiliteit (EM) / Maatschappij en Cultuur (MC)

Het CKE. Deze moet hetzelfde aanbod houden maar krijgt er minder geld voor, namelijk € 1 mio minder op een totale subsidie van € 4 mio. Dit redden ze niet, zelfs niet als alle individuele lessen zouden worden afgeschaft, wat een besparing zou opleveren van slechts 3 a 3,5 ton. Trouwens het is ok niet mogelijk om individuele muzieklessen af te schaffen, dit ligt namelijk anders dan bij dans. Daarbij komt dat het CKE nu al het aantal individuele lessen tot een minimum heeft beperkt. Op de huisvesting kan ook niet worden bezuinigd omdat het gebouw geheel in eigendom is van het CKE. Alleen op het onderhoud kan worden bezuinigd. Volgens onze fractie staat het CKE dan ook met de rug tegen de muur. De enige mogelijkheid is om te onderzoeken of er samenwerking met andere instellingen mogelijk is. Als het college culturele educatie zo hoog in het vaandel heeft staan, dan vragen wij de wethouder de bezuiniging voorlopig te parkeren en samen met het CKE te zoeken naar een mogelijke oplossing. De Lijst Pim Fortuyn zou het betreuren als kinderen letterlijk het kind van de rekening gaan worden. Bibliotheek. Naar de bezuiniging op de bibliotheek kijkt onze fractie geheel anders dan naar die op het CKE. Wij vinden dat hier wel bezuinigd kan worden. Enerzijds op de huisvesting en anderzijds op het toegenomen aantal activiteiten in de afgelopen jaren. Volgens onze fractie is er niets op tegen om bibliotheekfilialen in zorgcentra of scholen te vestigen. Het enige wat hierbij telt is de bereikbaarheid, toegankelijkheid en de grootte van het filiaal. In zorgcentra kan een bibliotheekfiliaal zelfs de sociale vereenzaming van ouderen gunstig beïnvloeden. Wat de activiteiten betreft, daarvan vinden wij dat er voldoende andere instellingen in Eindhoven zijn, die deze ook bezigen. De ijsbaan. Een mogelijke exploitatie door derden of nog erger een mogelijke sluiting heeft veel stof doen opwaaien, en volgens onze fractie terecht. De petitie van 18.000 handtekeningen die op 18 januari is aangeboden, geeft aan hoeveel belang er wordt gehecht aan het instandhouden van de ijsbaan. En die mening is ook onze fractie toegedaan. Velen willen met de gemeente samenwerken om tot een oplossing te komen voor het jaarlijkse miljoen exploitatietekort. Ideeën zijn al door diverse partijen aangeleverd. Volgens onze fractie kan de ijsbaan in de huidige situatie een perfecte proeftuin zijn voor design en innovatie. Zo kan mogelijk worden aangetoond dat het vele geld dat in design wordt gestopt geen weggegooid geld is. Het ijssportcentrum zou een voorbeeld kunnen worden op technologisch en milieugebied, voor andere ijsbanen in Nederland en in de Euregio. De Lijst Pim Fortuyn kan daarom niet instemmen met het huidige bezuinigingsvoorstel. Niet alleen de ijsbaan maar o.a. ook Lumens, schoolzwemmen en de evenementen worden het kind van de rekening. Bezuinigingen waar wij als Lijst Pim Fortuyn niet mee kunnen instemmen. Enerzijds omdat wij vinden dat niet alle mogelijkheden voor het niet of minder bezuinigen goed zijn onderzocht en anderzijds omdat wat het tijdspad betreft er verschil zit tussen de gedupeerde instellingen. Naar wij van Lumens begrepen hebben moeten zij in 1 jaar de bezuiniging realiseren terwijl andere gedupeerde partijen daar 3 jaar de tijd voor krijgen. Dat niet alle mogelijkheden grondig zijn onderzocht, blijkt o.a. uit het feit dat PSV Zwemmen ongevraagd met een goed alternatief voorstel voor het schoolzwemmen is gekomen. Als er door het college beter marktgericht was gewerkt en meer naar samenwerkingsvormen was gekeken dan had het college misschien zelf op dit idee kunnen komen. Met de huidige voorgestelde bezuiniging op het schoolzwemmen kan onze fractie dan ook niet instemmen. In de commissie EM is er meer gezegd dan in de bijlage is vermeld. Zo is er namelijk uitgebreid gesproken over de evenementen in Eindhoven. Het is een schande om te bezuinigen omdat zij al zo weinig krijgen. Fietspaden en wegen is knoeiwerk. De Hovenring op de Heerbaan is veel te duur. De City Marketing Strategie echter is wel goed geregeld.

Laat reactieformulier zien