Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering: Algemene Politieke beschouwingen

Algemene Politieke beschouwingen 7 juni 2011
In het licht van de Kadernota 2012- 2015, Meerjareninvesteringsprogramma en Stadsmonitor
Voorzitter
Met de ervaringen uit het verleden en de kennis van vandaag, zullen wij als Gemeente Eindhoven voor de komende jaren moeten bezuinigen. Verworven rechten – als wij het zo mogen benoemen – zullen daaronder hebben te lijden. Het ideale plaatje – zoals wij dat eerder voor ogen hadden, zullen wij opnieuw moeten inkleuren met andere ambities en andere streefgetallen.
Ieder inwoner van onze stad zal dat op de een of andere manier gaan merken. Toch zullen wij als fractie Lijst Pim Fortuyn een onderscheid willen maken tussen de meer draagkrachtige burgers en zij die al onder of tegen het sociaal minimum aanzitten. Wij moeten waken dat armoedeverval in onze stad geen wijd verbrijd verschijnsel gaat worden.
Maar voorzitter, dan moeten wij wel de ‘Knelpunten en het Advies’ uit het rapport van het ‘Samenwerkingsverband Minima Eindhoven’ van mei dit jaar heel goed ter harte nemen. Het is hemelschreiend om in dit rapport te moeten lezen, dat Eindhovense burgers door onvriendelijke of een ongeïnteresseerde ambtenaar, mede door een onmenselijke bureaucratie, steeds verder in problemen komen. Bij hulpaanvragen dient u de mensen centraal te stellen, die in nood verkeren.  En niet de ambtelijke regeltjes.
Voorzitter
De maatregelen tot bezuinigen, als gevolg van de internationale economische crisis, hebben wij als Gemeente Eindhoven in 2010 niet slecht gedaan. Toch heeft de Lijst Pim Fortuyn, tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 24 mei, enkele opmerkingen moeten plaatsen, waarbij onze fractie erop hoopt dat u daar in het vervolg voldoende rekening mee wilt houden.
Eén daarvan is de burgerparticipatie. Wat veel burgers in deze stad, maar ook onze fractie meerdere keren is opgevallen, is dat burgers wel mogen meepraten of inspreken, maar dat het college toch haar eigen plan blijft doorzetten.
Als we terugkijken naar de hoorzitting van 18 januari jl. en vervolgens kijken naar de kadernota 2012 – 2015, dan zien wij dat van de ingebrachte ideeën weinig tot niets is overgenomen.
- Denkt u hierbij ook aan de bezwaren tegen de ontsluiting van de A2 / N2 door Meerhoven.
- Evenals de ontsluiting van Blixembosch Noordoost, waarbij de bewoners hebben aangegeven dat deze weg buitendijks langs Blixembosch moet lopen.
- Maar ook de terechte bezwaren over het Oude Raadhuis in Tongelre, waarbij de oudere bewoners in deze wijk – als dit onzalige plan doorgaat in de toekomst een van de meest drukke spoorlijnen in Nederland moeten oversteken, om het voor hen te hoog gelegen Karregat te bereiken. Dat dit idee voor ouderen niet wenselijk is, moet u toch kunnen begrijpen.
- Het negeren van wensen van de bewoners in Blixembosch, die terecht furieus tegen het huidige plan zijn, om de ingang van de nieuwe jongerensoos aan de oostkant te maken. Met de ervaringen uit het recente verleden voelt dat gevoelsmatig niet prettig aan, als je weet dat deze ingang ongeveer 15 á 16 meter van je bed is verwijderd.
Het bevordert in iedere geval niet, het gevoel van veiligheid bij de Eindhovense burgers.
- En recent nog de bezwaren van verhuurders van kamerpanden. Bij dit laatste moet gesteld worden dat bij de leden van onze fractie het schaamrood op de kaken kwam toen wij inzage kregen in de correspondentie tussen een van de bezwaarmakers en de desbetreffende wethouder.
Zo ga je dus niet met mensen om. Nagenoeg alle problemen ontstaan in deze stad bij gebrek aan een fatsoenlijke communicatie en daarbij het serieus nemen van onze medeburgers.
De Kadernota en de Stadsmonitor
Voorzitter
‘Signalen voor beleid’, lezen wij in de Stadsmonitor. Ja, die zijn er, afkomstig vanuit de ouderenorganisaties, met betrekking tot de gevolgen van het sluiten van VTA ‘s, omdat door het wegvallen daarvan, de sociale cohesie onder stadgenoten onder druk komt te staan.
Voornamelijk een flink aantal ouderen, valt dan terug in een sociaal isolement. Dat moeten wij, met alle middelen die ons ten dienste staan, zien te voorkomen.
Op sportgebied profileert onze stad zich zo graag als sportstad met nationale- en internationale erkenning. Maar deze ambitie rijmt niet met de plannen van het college om sportaccommodaties, zoals sporthal Haagdijk en Tivoli te sluiten, de kunstijsbaan op te offeren en het sportpark LEW met de grond gelijk te maken.
De gevolgen, voor in het bijzonder de breedtesport en jeugd in deze wijken, kunnen dan wel eens destructief uitvallen en op termijn meer geld gaan kosten dan ze hebben opgeleverd.
Het geld dat wij daar op termijn mee besparen, hadden wij beter nu uit de potjes kunnen halen voor de renovatie van de Ventoseflat en de verhuizing van Plaza Futura. De ‘Culturele Hoofdstad Brabant’, voor een bedrag van 10 miljoen euro, mag van onze fractie dan ook achterwege blijven. Ook het structureel verlagen van energiekosten bij sportverenigingen, mede door led verlichting en andere duurzame voorzieningen, zet meer zoden aan de dijk. Ook het gedifferentieerd verhogen van sporttarieven is voor de Lijst Pim Fortuyn niet onbespreekbaar.
Maar hoe je het ook wend of keert voorzitter, 56 miljoen euro en waarschijnlijk nog meer zal er de komende jaren structureel bezuinigd moeten worden. Dat is geen prettig vooruitzicht, maar niet aan te ontkomen.
Moeilijke afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt en iedere stadgenoot zal dat op de een of andere manier merken. Hoewel wij als Lijst Pim Fortuyn de pijn zo laag mogelijk willen houden, zal de kaasschaaf en in enkele gevallen de botte bijl zijn nut moeten bewijzen.
Overtollig vet, waaronder ook bureaucratisch vet, moet worden weggesneden en bij alle instellingen, organisaties, maar ook bij onze medeburgers zal dat voelbaar worden. Soms in positieve zin, maar veelal in negatieve zin.
Voorzitter
- Kwaliteit is voor onze fractie heilig en daarom zijn wij tegen het voorstel om de Lumens groep met 300.000 euro extra te korten op het wijkgericht welzijnswerk. De ervaring heeft ons geleerd, dat zoiets averechts werkt.
- Hoewel het voor de Lijst Pim Fortuyn niet snel genoeg kan gaan, vinden wij het afbouwen van ontwikkelingshulp, in de vorm van stedenbanden, anders dan economische banden, een goede zaak.
- Wat altijd al een wens was van onze fractie, is dat nu eindelijk het ambtelijk apparaat wordt afgeslankt. Maar ja, de vraag is dan; waarom nu pas?
- De PM post bij Dierenasiel moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld voor een complete nieuwbouw. Hoewel de verzorgers in het asiel creatief zijn en hun uiterste best doen, is het dieronterend als je ziet, hoe daar noodgedwongen deze dieren worden opgevangen en verzorgd moeten worden. Deze nieuwbouw duldt geen uitstel meer!
Voorzitter, tot slot
In het begin van dit betoog heb ik al gezegd, dat het inkleuren van de bezuinigingsnota voor veel stadgenoten pijn zal doen. Maar omdat de Gemeente Eindhoven vele jaren op te grote voet heeft geleefd en er minder geld uit het Gemeentefonds beschikbaar komt, kunnen we niet meer anders.
Met de opmerkingen en aanbevelingen die wij u als Lijst Pim Fortuyn hebben gegeven, willen wij u nog een goede raad meegeven. Namelijk om onderweg bij te sturen als de sociale en maatschappelijke situatie daarom vraagt en ook als er financiële meevallers ontstaan.
Fractie Lijst Pim Fortuyn
Rudy Reker

Algemene Politieke beschouwingen
In het licht van de Kadernota 2012- 2015, Meerjareninvesteringsprogramma en Stadsmonitor

7 juni 2011

Voorzitter Met de ervaringen uit het verleden en de kennis van vandaag, zullen wij als Gemeente Eindhoven voor de komende jaren moeten bezuinigen. Verworven rechten – als wij het zo mogen benoemen – zullen daaronder hebben te lijden. Het ideale plaatje – zoals wij dat eerder voor ogen hadden, zullen wij opnieuw moeten inkleuren met andere ambities en andere streefgetallen.

Ieder inwoner van onze stad zal dat op de een of andere manier gaan merken. Toch zullen wij als fractie Lijst Pim Fortuyn een onderscheid willen maken tussen de meer draagkrachtige burgers en zij die al onder of tegen het sociaal minimum aanzitten. Wij moeten waken dat armoedeverval in onze stad geen wijd verbrijd verschijnsel gaat worden.

Maar voorzitter, dan moeten wij wel de ‘Knelpunten en het Advies’ uit het rapport van het ‘Samenwerkingsverband Minima Eindhoven’ van mei dit jaar heel goed ter harte nemen. Het is hemelschreiend om in dit rapport te moeten lezen, dat Eindhovense burgers door onvriendelijke of een ongeïnteresseerde ambtenaar, mede door een onmenselijke bureaucratie, steeds verder in problemen komen. Bij hulpaanvragen dient u de mensen centraal te stellen, die in nood verkeren.  En niet de ambtelijke regeltjes.

Voorzitter

De maatregelen tot bezuinigen, als gevolg van de internationale economische crisis, hebben wij als Gemeente Eindhoven in 2010 niet slecht gedaan. Toch heeft de Lijst Pim Fortuyn, tijdens de gezamenlijke commissievergadering op 24 mei, enkele opmerkingen moeten plaatsen, waarbij onze fractie erop hoopt dat u daar in het vervolg voldoende rekening mee wilt houden.

Eén daarvan is de burgerparticipatie. Wat veel burgers in deze stad, maar ook onze fractie meerdere keren is opgevallen, is dat burgers wel mogen meepraten of inspreken, maar dat het college toch haar eigen plan blijft doorzetten. Als we terugkijken naar de hoorzitting van 18 januari jl. en vervolgens kijken naar de kadernota 2012 – 2015, dan zien wij dat van de ingebrachte ideeën weinig tot niets is overgenomen.

- Denkt u hierbij ook aan de bezwaren tegen de ontsluiting van de A2 / N2 door Meerhoven.

- Evenals de ontsluiting van Blixembosch Noordoost, waarbij de bewoners hebben aangegeven dat deze weg buitendijks langs Blixembosch moet lopen.

- Maar ook de terechte bezwaren over het Oude Raadhuis in Tongelre, waarbij de oudere bewoners in deze wijk – als dit onzalige plan doorgaat in de toekomst een van de meest drukke spoorlijnen in Nederland moeten oversteken, om het voor hen te hoog gelegen Karregat te bereiken. Dat dit idee voor ouderen niet wenselijk is, moet u toch kunnen begrijpen.

- Het negeren van wensen van de bewoners in Blixembosch, die terecht furieus tegen het huidige plan zijn, om de ingang van de nieuwe jongerensoos aan de oostkant te maken. Met de ervaringen uit het recente verleden voelt dat gevoelsmatig niet prettig aan, als je weet dat deze ingang ongeveer 15 á 16 meter van je bed is verwijderd. Het bevordert in iedere geval niet, het gevoel van veiligheid bij de Eindhovense burgers.

- En recent nog de bezwaren van verhuurders van kamerpanden. Bij dit laatste moet gesteld worden dat bij de leden van onze fractie het schaamrood op de kaken kwam toen wij inzage kregen in de correspondentie tussen een van de bezwaarmakers en de desbetreffende wethouder.

Zo ga je dus niet met mensen om. Nagenoeg alle problemen ontstaan in deze stad bij gebrek aan een fatsoenlijke communicatie en daarbij het serieus nemen van onze medeburgers.

Voorzitter

‘Signalen voor beleid’, lezen wij in de Stadsmonitor. Ja, die zijn er, afkomstig vanuit de ouderenorganisaties, met betrekking tot de gevolgen van het sluiten van VTA ‘s, omdat door het wegvallen daarvan, de sociale cohesie onder stadgenoten onder druk komt te staan. Voornamelijk een flink aantal ouderen, valt dan terug in een sociaal isolement. Dat moeten wij, met alle middelen die ons ten dienste staan, zien te voorkomen.

Op sportgebied profileert onze stad zich zo graag als sportstad met nationale- en internationale erkenning. Maar deze ambitie rijmt niet met de plannen van het college om sportaccommodaties, zoals sporthal Haagdijk en Tivoli te sluiten, de kunstijsbaan op te offeren en het sportpark LEW met de grond gelijk te maken. De gevolgen, voor in het bijzonder de breedtesport en jeugd in deze wijken, kunnen dan wel eens destructief uitvallen en op termijn meer geld gaan kosten dan ze hebben opgeleverd.

Het geld dat wij daar op termijn mee besparen, hadden wij beter nu uit de potjes kunnen halen voor de renovatie van de Ventoseflat en de verhuizing van Plaza Futura. De ‘Culturele Hoofdstad Brabant’, voor een bedrag van 10 miljoen euro, mag van onze fractie dan ook achterwege blijven. Ook het structureel verlagen van energiekosten bij sportverenigingen, mede door led verlichting en andere duurzame voorzieningen, zet meer zoden aan de dijk. Ook het gedifferentieerd verhogen van sporttarieven is voor de Lijst Pim Fortuyn niet onbespreekbaar.

Maar hoe je het ook wend of keert voorzitter, 56 miljoen euro en waarschijnlijk nog meer zal er de komende jaren structureel bezuinigd moeten worden. Dat is geen prettig vooruitzicht, maar niet aan te ontkomen. Moeilijke afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt en iedere stadgenoot zal dat op de een of andere manier merken. Hoewel wij als Lijst Pim Fortuyn de pijn zo laag mogelijk willen houden, zal de kaasschaaf en in enkele gevallen de botte bijl zijn nut moeten bewijzen. Overtollig vet, waaronder ook bureaucratisch vet, moet worden weggesneden en bij alle instellingen, organisaties, maar ook bij onze medeburgers zal dat voelbaar worden. Soms in positieve zin, maar veelal in negatieve zin.

Voorzitter

- Kwaliteit is voor onze fractie heilig en daarom zijn wij tegen het voorstel om de Lumens groep met 300.000 euro extra te korten op het wijkgericht welzijnswerk. De ervaring heeft ons geleerd, dat zoiets averechts werkt.

- Hoewel het voor de Lijst Pim Fortuyn niet snel genoeg kan gaan, vinden wij het afbouwen van ontwikkelingshulp, in de vorm van stedenbanden, anders dan economische banden, een goede zaak.

- Wat altijd al een wens was van onze fractie, is dat nu eindelijk het ambtelijk apparaat wordt afgeslankt. Maar ja, de vraag is dan; waarom nu pas?

- De PM post bij Dierenasiel moet zo spoedig mogelijk worden ingevuld voor een complete nieuwbouw. Hoewel de verzorgers in het asiel creatief zijn en hun uiterste best doen, is het dieronterend als je ziet, hoe daar noodgedwongen deze dieren worden opgevangen en verzorgd moeten worden. Deze nieuwbouw duldt geen uitstel meer!

Voorzitter, tot slot

In het begin van dit betoog heb ik al gezegd, dat het inkleuren van de bezuinigingsnota voor veel stadgenoten pijn zal doen. Maar omdat de Gemeente Eindhoven vele jaren op te grote voet heeft geleefd en er minder geld uit het Gemeentefonds beschikbaar komt, kunnen we niet meer anders. Met de opmerkingen en aanbevelingen die wij u als Lijst Pim Fortuyn hebben gegeven, willen wij u nog een goede raad meegeven. Namelijk om onderweg bij te sturen als de sociale en maatschappelijke situatie daarom vraagt en ook als er financiële meevallers ontstaan.

Fractie Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker

Laat reactieformulier zien