Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering


Betoog Rudy Reker Kadernota 2012 2015 juli 2011 Voorzitter Gezien de noodzakelijk van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen, waardoor de Gemeente Eindhoven flink wordt gekort op Rijksbijdragen, is deze kadernota voor onze fractie geen verassing. Wél is er op meerdere plaatsen verschil van inzicht met het college in de voorgestelde bezuinigingen.

Innovatie en design Voor innovatie gaan we hiervoor oplopend naar 2014 een bedrag van € 2 mio structureel vrij maken en voor design vanaf 2012 structureel € 1 mio. Alleen met de investering op innovatie kunnen wij instemmen, te meer omdat ook kleinere bedrijven in het MKB een beroep kunnen doen op de co-financiering van innovatieprojecten door de gemeente. Van design vinden wij dat dit ruimschoots in de stad is geworteld, waarbij het bedrijfsleven op dit gebied al het nodige investeert. Onze fractie vindt daarom extra financiële ondersteuning met een bedrag van € 1 mio structureel door de gemeente niet nodig. WMO en welzijn

Door de bezuinigingen van Rijkswege in het sociale domein komen ook in Eindhoven de klappen hard aan. Een nieuw sociaal beleid in Eindhoven is hiervan het gevolg. De Lijst Pim Fortuyn is tegen de omvang- en tegen het tempo van de  bezuinigingen bij de Lumens Groep. Onze fractie heeft twijfels over de haalbaarheid om burgers meer als vrijwilligers te betrekken binnen het maatschappelijk werk. Enerzijds omdat we leven in een maatschappij met een sterk individueel karakter en anderzijds omdat steeds vaker zowel de man als de vrouw werkt zodat er weing capaciteit voor vrijwilligerswerk - met name overdag - beschikbaar is. Jeugdbeleid Als Lijst Pim Fortuyn vinden wij dat hier niet zwaar genoeg op ingezet kan worden. Als wij kijken naar de voortdurende en steeds heviger wordende jeugdcriminaliteit in o.a. Blixembosch en Vaartbroek is een drieledige aanpak noodzakelijk, zowel preventief als handhavend en indien nodig represief.
De Kadernota geeft aan dat we ons meer gaan richten op o.a. de gebrekkige aansturing vanuit de ouders. Wij zijn blij van het college gehoord te hebben dat drang en dwang alsmede financiële sancties tot de middelen behoren om doelstellingen te realiseren. Cultuur

De Lijst Pim Fortuyn vindt het een goede ontwikkeling dat er nu meer gestuurd gaat worden op cultureel ondernemerschap, het bezuinigen op de basisfinanciering van instellingen en gebouwen en dat culturele gebouwen niet altijd exclusief voor één instelling zijn, waarmee jaarlijks een bedrag van € 500.000 euro kan worden bezuinigd. Faliekant tegen zijn wij op het voorstel voor BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018. Wij vinden het onverantwoord om in deze tijd van bezuinigingen 10 mio euro hiervoor vrij te maken. Ook de 20.000 euro voor het bidbook heeft niet onze instemming. Wij twijfelen trouwens aan de betrokkenheid bij Brabant Culturele Hoofdstad door diverse geledingen in onze stad. Met het voorstel om te bezuinigen op de bibliotheek en het opzetten van een ander vestigingsnetwerk hebben wij ons al eerder in positieve zin uitgesproken. Wel met de aantekening dat de nieuwe vestigingen goed bereikbaar en voldoende toegankelijk zijn, en een collectie hebben voor alle leeftijdsgroepen. Eveneens eerder gezegd, heeft onze fractie moeite met de forse bezuinigingen bij het CKE. Wij hopen daarom dat het gecombineerde onderzoek van Gemeente en CKE hier verandering in kan brengen. Het CKE voorziet namelijk in cursussen, zoals de opleiding Musical, die niet elders in de stad worden aangeboden. Ook de waarde van het met elkaar tot nieuwe muzikale ontwikkelingen komen, dus het broedplaats effect,  is een pré voor het CKE t.o.v. de aanbieders van privé-lessen. Sport

Sport, en niet alleen topsport, blijft onverminderd belangrijk voor de sociale cohesie in Eindhoven èn als vrijetijdsbesteding. Daarom vindt onze fractie dat er geen kaalslag gepleegd mag worden op de breedtesport in Eindhoven. Omdat we maar één IJssportcentrum hebben, zijn wij van mening dat deze open moet blijven. Om het jaarlijkse exploitatietekort van het IJssportcentrum van € 1 mioeuro  te kunnen aanvullen, zijn wij niet tegen verhoging van de sporttarieven maar dan wel in gedifferentieerde vorm. Wij weten dat alleen tariefsverhoging niet voldoende zal zijn voor de dekking van het jaarlijkse exploitatietekort. Daarom kan onze fractie, onder voorwaarden instemmen met de sluiting van Sportpark ’t Schoot, mits de vereniging LEW en hun leden een alternatieve en aanvaartbare locatie of vereniging hebben gevonden. Eveneens kunnen wij onder strikte voorwaarden instemmen met sluiting van Sporthal Haagdijk. Zo zal er eerst een andere sportaccommodatie gevonden moeten worden, die geschikt is voor meerdere sporten en redelijk dichtbij het stadsdeel Tongelre gelegen. Daarnaast moet er met de beheerder van Haagdijk een adequate financiële regeling worden getroffen en kan deze jaarlijkse bezuiniging door Sporthal Haagdijk te sluiten worden gebruikt als dekking van het exploitatietekort van het IJssportcentrum. Citymarketing en Evenementen Onze fractie heeft al eerder gezegd blij te zijn, dat er voor Eindhoven nu eindelijk een citymarketingplan komt. In de afgelopen jaren zijn we in onze stad wel volop bezig geweest met, laten we het noemen research en development, maar hebben dit niet professioneel  weten te vermarketen. Goed is te weten dat de citymarketing strategie bijdraagt aan het ombuigingenpalet, en dat oplopend naar 2015 structureel 800.000 euro bezuinigd kan worden. Het arbeidsmarktbeleid Het is goed in de Kadernota te lezen dat we op dit gebied substantieel beter willen gaan presteren. De hoogwaardige handhaving van de geldende regelgeving en adequate uitvoering van terugvordering zal het aantal fraudes moeten verminderen. Het is nog maar de vraag wat er van de 13 miljoen euro – die bekend is en momenteel nog open staat – van terug komt. Bij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt in de kadernota geformuleerd dat mensen met een uitkering op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken om een baan te zoeken. Daarnaast wordt het bedrijfsleven gevraagd ook meer mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt een kans te geven onder andere via stageplaatsen. Met name dit laatste punt zal een zware opgave worden, want bedrijven kun je wel aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar niet dwingen. Burgerparticipatie

Veel geld kan ook bespaart worden door burgerparticipatie serieus te nemen. De burgerparticipatie kunnen wij samenvatten onder één noemer, namelijk communicatie. Want door miscommunicatie ontstaan langs ergernis de grootste problemen, die uiteraard veel geld kosten. Mondiale Bewustwording De Lijst Pim Fortuyn is verheugd dat er een begin is gemaakt met het afbouwen van de huidige Stedenbanden contacten, die op basis van ontwikkelingshulp zijn ontstaan. Laten wij doorpakken en ook de resterende stedenbanden beëindigen en zorgen dat het Eindhovens huishoudboekje op orde is. Mijn fractie heeft het altijd al vreemd gevonden dat wij ambtelijke tijd investeren  en geld en goederen wegbrachten naar andere landen, terwijl de voedselbank en de kledingbank in Eindhoven het niet bij kan benen. Vastgoed

De Lijst Pim Fortuyn maakt zich zorgen over de impulsieve besluiten van het college met betrekking tot het vastgoed. Renoveren van de Ventoseflat zonder plan voor het gehele gebied en de verhuizing en investeringen in Plaza Futura, zijn zo maar enkele voorbeelden. Maar ook het adequaat en tijdig regelen van ambtenaren huisvesting verdient geen schoonheidsprijs en kost Eindhoven onnodig vele miljoenen. Meerjaren Investerings Programma MIP De naam Meerjaren Investeringsprogramma Programma spreekt voor zich, maar laten wij als gemeente Eindhoven ook een langetermijnvisie hanteren die een coalitieperiode van vier jaar overstijgt.  Voor de toekomst van onze stad is dat noodzakelijk en mede hierdoor wordt er aanzienlijk op kosten bespaard en uiteindelijk op termijn ook een beter resultaat op zal leveren. Tot slot de Moties en Amendementen Moties door onze fractie ingediend zult u vandaag niet tegenkomen. Maar om dubbelingen te voorkomen heeft onze fractie een aantal moties van collega’s, waar wij als Lijst Pim Fortuyn achter kunnen staan, mede ingediend. Wel dient de Lijst Pim Fortuyn één amendement in om de Dorpsraad in Acht onder nieuwe condities in stand te houden. Voorzitter dank u wel Lijst Pim Fortuyn
 

Laat reactieformulier zien