Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kadernota 2012 – 2015 / Ruimte en Vastgoed


Betoog Rudy Reker Commissie Kadernota Ruimte en Vastgoed

21 juni 2011
Voorzitter ‘Samen werkend aan morgen’ is de titel van de voor ons liggende Kadernota 2012 – 2015. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang,  maar zeker ook de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse, door het Rijk opgelegde bezuinigingen zijn hiervan de oorzaak, zodat het onoverkoombaar is dat de burgers in onze stad dat op een of andere manier gaan merken en dus zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen.

Dat de toekomst een betere samenwerking vereist tussen de Gemeente Eindhoven enerzijds en de burgers, diverse instellingen en marktpartijen anderzijds, vinden wij een noodzakelijke ambitie, waar wij allen veel aandacht aan moeten schenken. Heilige huisjes zijn immers niet langer meer heilig. De hakken moeten zo nodig uit het zand en kennis en kunde moeten op een inzichtelijke manier worden samengebracht. Waar mogelijk huisvesting van maatschappelijk vastgoed gecombineerd en daarmee worden de kosten dus gereduceerd. Maar met alleen bezuinigen voorzitter, spannen wij het paard achter de wagen en dat moet voorkomen worden. Waar noodzakelijk moet er ook worden geïnvesteerd. Geïnvesteerd  in te toekomst van onze stad. Voorzitter De Lijst Pim Fortuyn heeft kennis genomen van de kadernota, waarin wij in het voorwoord van deze Kadernota mogen lezen dat de koers voor onze stad en de organisatie vastligt en dat wij hiermee het volledig pallet in beeld hebben. Nu zijn deze woorden natuurlijk maar ten dele waar, omdat achter elk getal en onder elk voorstel veel meer schuil gaat als wij als raad in de Kadernota kunnen lezen. Derhalve is het voor een raadsfractie niet eenvoudig om zonder helikopterview  over alle departementen heen verantwoord met cijfers en getallen te gaan schuiven, zonder dat daarbij de noodzakelijke bezuiniging en ombuigingsmaatregelen geweld word aangedaan. Wel willen wij als Lijst Pim Fortuyn het college enkele aandachtspunten meegeven.  Openbare Ruimte

Een voorgestelde bezuiniging van in totaal 437 duizend euro, met name in het onderhoud van de openbare ruimte lijkt reëel, maar wetende dat onderhoud in de openbare ruimte, met name in de buitenwijken al op achterstand zit, zal het onze aandacht vast blijven houden. Maar de tijd zal het leren en wij mogen dan niet schromen om bij te sturen, indien deze bezuiniging de leefbaarheid in de wijken geweld aandoet. Wij moeten trots kunnen blijven op onze stad voorzitter. Bovendien – en de vijftigplussers weten dat nog wel, moeten wij nog steeds in staat worden geacht om letterlijk ons eigen stoepje schoon te vegen.  De openbare ruimte en de infrastructuur die de komende jaren opnieuw wordt ingericht, doen wij veelal ook voor de volgende generatie Eindhovenaren en nog vele jaren daarna. Ik wil hierbij benadrukken dat als wij als Gemeente Eindhoven iets doen, het goed moeten doen. Ik bedoel daarmee, dat wij geen infrastructuur moeten aanleggen en niet moeten beginnen met bouwen zonder een lange termijn visie. Als ik zeg een lange termijnvisie bedoel ik geen coalitieperiode van 4 jaar, maar minimaal 50 tot 100 jaar. De uitvoering kan dan op het juiste moment worden opgestart en eventueel ontstane  puzzelstukjes kunnen dan naadloos op elkaar aansluiten. Niets is onmogelijk dus ‘bezint eer ge begint’ is nog een spreekwoord die u allen moet aanspreken.  Vastgoed

Veel zorgen heeft mijn fractie over het gedeeltelijk afstoten van maatschappelijk vastgoed. Niet alleen in de kadernota genoemde sporthallen en het ijssportcentrum. Maar zeker ook gaan onze gedachten uit naar al diegene – en dat zijn niet alleen de ouderen onder ons, die hun Vrije Tijd Accommodatie moeten missen. Sociale contacten gaan verloren, eenzaamheid onder ouderen ligt op de loer, terwijl een deel van de jeugd bij gebrek aan een eigen honk op straat blijft hangen. Ik hoef u alleen maar het woord Blixembosch te noemen, dan weet iedereen wat ik met het voorafgaande bedoel. Ja voorzitter en wat is op termijn dan goedkoper? Dat wij panden gaan verkopen, die wij niet zelf nodig hebben is niets mis mee. Maar de tijd om ontroerend goed te verkopen is niet gunstig. De vraag aan het college is dan ook of wij niet beter kunnen wachten totdat de prijzen weer aantrekken. Voorzitter Vele miljoenen euro’s moeten er bezuinigd- of investeringen omgebogen worden. In het begin van mijn betoog heb ik al gezegd dat achter elk getal en onder elk voorstel in de Kadernota meer schuil gaat als wij als raad daarin kunnen lezen. Ook heb ik gezegd dat het niet eenvoudig en onverantwoord is om met cijfers en getallen te gaan schuiven, zonder dat daarbij de noodzakelijke bezuiniging en ombuigingsmaatregelen geweld word aangedaan, ter furore van het eigen partijprogramma. Het algemeen belang moet bij deze kadernota voorop staan. Als Lijst Pim Fortuyn voegen wij dan ook de daad bij het woord, want mijn fractie wil op termijn geen Griekse toestanden in onze stad. Voorzitter

Het Meerjaren Investerings Programma 2011 voor een Toekomstbestendige Stad benadrukt nog een keer het gelijk van mijn betoog. Alleen vinden wij als Lijst Pim Fortuyn slechts 10 jaar vooruitkijken, nog steeds een korte termijn visie. De toekomstverwachting en ambities voor Eindhoven / Brainport – als tweede economie van Nederland zijn niet mis en mogen er zijn. Laten wij ons als Gemeente Eindhoven ook daarna gedragen. Voorbeelden hoe het kan en hoe het moet zijn er voldoende te vinden, zowel in binnen- als in buitenland, maar toon geen valse bescheidenheid. Met andere woorden; Maak geen valse start voorzitter, want deze door u genoemde periode van 10 jaar- en soms nog langer, hebt u al nodig om gedetailleerde plannen in te vullen en gerealiseerd te krijgen.  Dank u wel Lijst Pim Fortuyn

Laat reactieformulier zien