Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Kadernota 2012-2015 / Maatschappij en Cultuur

Betoog Charles Stroek Commissie Kadernota Financiën en Bestuur 21 juni 2011
Dank u wel voorzitter. Ik wil het hebben over samenwerken. Aan de kadernota 2012-2015 is de titel gekoppeld “Samen werkend aan morgen”. Een titel vinden wij die de lading dekt, want in de kadernota wordt veelvuldig het belang maar zeker de noodzaak van samenwerken verwoord. De forse bezuinigingen zijn hiervan de oorzaak met als gevolg dat de burgers in onze stad minder of niet kunnen terugvallen op de overheid en zelf meer verantwoordelijkheden moeten gaan dragen. Hier kan een positieve kant aan zitten, namelijk dat er meer onderlinge sociale betrokkenheid ontstaat en dat mensen de waarde van het een en ander beter gaan beseffen.

De negatieve kant die eraan zit, is dat burgers die niet zelfredzaam zijn, gaan inleveren op de kwaliteit van leven met de kans in armoede te vervallen. De Lijst Pim Fortuyn vindt dat de meest kwetsbaren moeten worden ontzien en waar nodig hulp moeten krijgen. Een betere interne samenwerking bij de Gemeente en tussen diverse instellingen en marktpartijen vinden wij eveneens een goede ambitie. Kennis en kunde worden hierdoor bruikbaar samengebracht, huisvesting gecombineerd en kosten gereduceerd. Wel vraagt dit in een aantal gevallen om het slopen van heilige huisjes en hakken uit het zand trekken, vooral in de sector cultuur. Medewerkers moeten nieuwe kennis vergaren en worden getraind in anders denken en handelen, dit gaat met name in het sociale domein spelen. Wij wensen het college bij de realisatie van deze forse kanteling veel succes toe. Innovatie en design. Als we internationaal de slimste stad willen blijven, zullen we ons regelmatig moeten bewijzen met o.a. innovaties en design. In de Kadernota is hier een stuk proza over opgenomen. Voor innovatie gaan we hiervoor oplopend naar 2014 een bedrag van € 2 mio structureel vrijmaken, en voor design vanaf 2012 structureel € 1 mio. Op de investering voor design zijn wij tegen omdat design al in het DNA van de stad aanwezig is en geen extra ondersteuning van de gemeente nodig heeft. Van de wethouder Ondanks dat wij tegen de 1 miljoen euro structureel voor design zijn, wil ik toch graag horen wanneer wij voor design het uitvoeringsprogramma kunnen verwachten met daarin de concrete uitvoeringsprojecten. Tevens wil ik van de wethouder horen of kleinere bedrijven binnen het MKB een beroep kunnen doen op de co-financiering van innovatieprojecten door de gemeente. WMO en welzijn. Door de bezuinigingen van Rijkswege in het sociale domein komen ook in Eindhoven de klappen hard aan. Een nieuw sociaal beleid in Eindhoven is hiervan het gevolg. Diverse kwetsbare groepen zullen hier de negatieve gevolgen van ondervinden, zoals zij die door het optrekken van de kilometergrens niet meer in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Hier heeft onze fractie dan ook tegen gestemd. Eveneens zijn wij tegen de omvang van de  bezuinigingen bij de Lumens Groep en het tempo waarin dit gerealiseerd moet worden. Zowel voor werkzaamheden gericht op jeugd als die gericht op ouderen komt minder geld beschikbaar en het project JEM&KIDS wordt afgebouwd. Jammer, want de vroegtijdige aanpak gericht op moeder en kind voorkwam zware jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Nu zijn de kosten ca. 1500 euro tot 2000 euro per tienermoeder wat in de jeugdzorg en maatschappelijke opvang een veelvoud kan worden. Graag heb ik van de wethouder hiervoor een verklaring. Ondanks dat wij het een goed voorstel vinden om burgers als vrijwilligers meer te betrekken binnen het maatschappelijk werk, hebben wij onze twijfels daarover. Twijfels over de haalbaarheid. Enerzijds omdat we leven in een maatschappij met een sterk individueel karakter en anderzijds omdat steeds vaker zowel de man als de vrouw werkt zodat er weing capaciteit voor vrijwilligerswerk - met name overdag - beschikbaar is.
Kan de wethouder mij vertellen hoe en wanneer de promotie voor dit vrijwilligerswerk wordt aangepakt en binnen welke termijn wordt gestreefd om de juiste aantallen te realiseren? Jeugdbeleid.

Als Lijst Pim Fortuyn vinden wij dat hier niet zwaar genoeg op ingezet kan worden. Als wij kijken naar de voortdurende en steeds heviger wordende jeugdcriminaliteit in o.a. Blixembosch en Vaartbroek is een tweeledige aanpak noodzakelijk, zowel preventief als handhavend. De Kadernota geeft aan dat we ons meer gaan richten op o.a. de gebrekkige aansturing vanuit ouders. Als we willen dat in de komende jaren meer verantwoordelijkheden bij de burgers worden neergelegd, dan moeten we zeker bij deze ouders beginnen. Kan de wethouder mij vertellen of in het traject met betreffende ouders drang en dwang wordt toegepast en of hier financiële consequenties aan gekoppeld kunnen worden?  
 
Armoede en schuldhulpverlening.

Wethouder, in het rijtje van voorzieningen mis ik het Jeugdcultuurfonds Eindhoven. Is dit een misverstand of is hier bewust voor gekozen? Immers het Jeugdcultuurfonds bereikt door bemiddeling van professionals veel kinderen uit financieel en sociaal zwakkere milieus. Het fonds wordt gevoed door Aboutaleb geld en donaties. Een aantal kinderen volgt muziek- en danslessen, o.a. aan het CKE. Cultuur. Hier lezen we een aantal goede voorstellen en een aantal waar we het niet mee eens kunnen zijn. De goede in het algemeen: - bezuinigen op de basisfinanciering van instellingen en gebouwen; - middelen worden gerichter ingezet op activiteiten en niet op stenen of de instellingen zelf; - het aangaan van verbindingen  met thema’s uit het sociale, ruimtelijke em economische domein; - culturele gebouwen niet altijd exclusief voor één instelling, waarmee een bedrag van € 500.000 kan worden bezuinigd.

Met het voorstel om te bezuinigen op de bibliotheek en het opzetten van een ander vestigingsnetwerk hebben wij ons al eerder in positieve zin uitgesproken. Daar ga ik nu dus niet verder op in. Moeite heeft onze fractie, ook als eerder gezegd, met de bezuiniging op het CKE. Wij hopen daarom dat het onderzoek naar de amateurkunst beoefening in Eindhoven en het concrete plan van het CKE hier verandering in kan brengen. Ook onze fractie is hierbij voorstander van een gecombineerd plan, zoals in de commissievergadering van 14 juni jl. door verschillende partijen is voorgesteld. Het CKE voorziet in cursussen zoals de opleiding Musical, die niet elders in de stad worden aangeboden. Ook de waarde van het met elkaar tot nieuwe muzikale ontwikkelingen komen, dus het broedplaats effect,  is een pré voor het CKE t.o.v. de aanbieders van privé-lessen. Faliekant tegen zijn wij op het voorstel voor Culturele Hoofdstad Brabant 2018. Wij vinden het onverantwoord om in deze tijd van bezuinigingen 10 mio vrij hiervoor vrij te maken. Ook de 20.000 euro voor het bidbook heeft niet onze instemming. Wij twijfelen trouwens aan de betrokkenheid bij BCH door diverse geledingen binnen onze stad. Voorzitter, tot slot,

Het Meerjaren Investerings Programma Wij vinden dit een stap in de goede richting om met het MIP jaarlijks de raad te informeren als  een  regulier onderdeel van de begrotingscyclus. Wij kunnen dan ook hiermee instemmen. Dank u wel voorzitter.

Laat reactieformulier zien