Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwsbrief augustus 2011


Periodieke Nieuwsbrief
augustus 2011
Voor een gratis abonnement op onze Nieuwsbrief kunt u zich op deze pagina aanmelden. 
Met volle kracht Na een welverdiend reces – de vakantieperiode waarin een college en gemeenteraad niet vergadert – wat volgde op de zeer drukke raadsperiode waarin keuzes en beslissingen genomen moesten worden om de noodzakelijke bezuiniging van minimaal 58 miljoen euro te halen, vinden eind augustus de eerste commissievergaderingen alweer plaats.

Het ging de afgelopen maanden niet alleen om kaders te stellen over de (her)verdeling van gelden en bestedingen. Nee, buiten de normale politieke stukken lag er ook een dik dossier over de PSV transactie, een dossier over de blokkades aangaande Woningsplitsing met Kamerbewoning alsmede het voorstel over het opheffen van de Dorpsraad Acht en van de Wijkraad Heesterakker- Vaartbroek. Maar ook de sociale en culturele zaken kregen volop  onze aandacht, wat  veel van onze tijd in beslag nam. Een goed raadslid ben je niet alleen tijdens de vergaderingen. Raadslid ben je 24 uur per dag en dat zeven dagen per week. Dus ogen en oren open en aanspreekbaar zijn voor de burgers van onze stad. Daarmee bedoelen wij  alle burgers en niet zoals een raadslid van een coalitiepartij ons vertelde, dat zijn fractie niet ingaat op individuele gevallen. Voor sommige politieke partijen zijn individuele burgers alleen belangrijk tijdens de verkiezingscampagne omdat alle stemmetjes immers tellen, nietwaar? De Lijst Pim Fortuyn noemt deze opstelling misleidend en huichelachtig. Ook het feit dat daders of slachtoffers van misdrijven van niet West-Europese of Nederlandse afkomst zijn, speelt voor onze fractie geen enkele rol. In deze Nieuwsbrief zullen wij kort ingaan op de hierboven genoemde dossiers. Individuele hulpbehoeften
Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van de inzet van onze fractie aangaande een ernstig burenconflict in het stadsdeel Woensel. Een conflict waar zowel de gemeente, de politie als de woningbouwvereniging het liet afweten. Na een adequate oplossing die 6 maanden op zich liet wachten – nadat het door onze fractie al 2 ½ maand buiten de publiciteit was gehouden – mocht onze fractievoorzitter van een journalist van het Eindhovens Dagblad in april van dit jaar horen dat één van de hoofdrolspelers op het politiebureau zat om wegens smaad en laster aangifte tegen onze fractievoorzitter te doen. Het moet niet gekker worden. Het Eindhovens Dagblad deed er nog een schepje bovenop om tegen beter weten in, een aantal onjuiste conclusies te trekken, die de waarheid geweld aandeden en deze met een vette kop te publiceren. Juist deze onjuiste en onvolledige publicatie is smaad! Maar goed, inmiddels bijna vier maanden verder heeft onze fractievoorzitter nog niets van justitie vernomen omdat gegronde redenen die deze aangifte rechtvaardigen er niet zijn. Onze fractie heeft voor iedereen respect maar voor niemand ontzag. Heilige huisjes bestaan voor de Lijst Pim Fortuyn niet. In navolging van Pim Fortuyn gebruiken wij het 'Woord als Wapen' en soms zijn scherpe woorden nodig om een doel te bereiken. PSV
Voor onze fractie kwam het financieringsprobleem van PSV niet onverwacht. In juli 2006 hadden wij al een initiatiefvoorstel aangedragen om PSV gemeentegarantie toe te kennen, waardoor op de geleende gelden enkele miljoenen euro’s rente op jaarbasis bespaart kon worden. Dit voorstel zou ons als gemeente Eindhoven geen cent hebben gekost. Dit voorstel haalde het toen niet. Nu, vijf jaar later, heeft de huidige grondtransactie van de gemeente Eindhoven met PSV inmiddels haar beslag gekregen. Ondanks de uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van dit collegevoorstel, was er naast goedkeurend geluid ook negatief commentaar te beluisteren. Goedkeurende geluiden van diegenen die het dossier goed gelezen en bestudeerd hadden en dus ook begrepen wat PSV voor onze stad en tot ver in de regio betekent. Negatief commentaar van diegenen die principieel tegen alles zijn waarin private ondernemingen – dus ook PSV – geld laten circuleren. Maar ook raadsleden die het dossier voor kennisgeving hadden aangenomen, te weinig wisten van de inhoudelijke kant en daarom tegenstemden. Maar niet alleen raadsleden, ook sommige media brachten (on)bewust niet de ware zaken naar voren, waardoor het voor een buitenstaander erg moeilijk werd om deze grondtransactie in zijn juiste proporties te zien. Het zal u duidelijk zijn dat de Lijst Pim Fortuyn vóór dit voorstel heeft gestemd. Meer hierover kunt u lezen op onze website. Woningsplitsing met Kamerbewoning
Om een einde te maken aan overlast van al dan niet verbouwde woningen en geen concentratie toe te staan van ongereguleerde Kamerbewoning is dit voorstel, met goedkeuring van onze fractie op de politieke agenda gekomen. Hoewel het voorstel als zodanig juist is, wordt er door het college (lees: wethouder Fiers, PvdA) op oneigenlijke gronden en op onfatsoenlijke wijze met betreffende verhuurders omgegaan. Verhuurders, niet woonachtig in Eindhoven, waren niet door de gemeente aangeschreven maar moesten de nieuwe regeling lezen in Groot Eindhoven, een huis-aan-huiskrant die niet buiten Eindhoven wordt verspreid. Dus ook hier weer communicatie op amateuristisch niveau. Verhuurders van panden waarvan de kamerbewoners nog nimmer overlast hebben veroorzaakt en al een aantal jaren met medeweten van de gemeente Eindhoven aan alle eisen hebben voldaan, worden diep in hun portemonnee geraakt. Een door onze fractie ingediende motie kreeg onvoldoende steun. Wijkraad Heesterakker-Vaartbroek en Dorpsraad Acht
Dit college heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar vindt het tegelijk wel erg lastig worden als burgers met vragen of opmerkingen komen waar het college geen antwoord op heeft of er niet goed raad mee weet. Burgerparticipatie is meer dan luisteren, het is er ook naar handelen. Dat is de mening van de Lijst Pim Fortuyn. Het eerste collegeargument voor het opheffen van de wijkraden was de financiering en de noodzakelijke bezuinigingen. Echter, toen de Dorpsraad Acht liet weten afstand te willen doen van alle gemeentelijke vergoedingen, werd de ‘extra bestuurslaag’ aangehaald als onoverkomelijk probleem. Dit terwijl Acht als hechte gemeenschap zo haar eigen zorgen en problemen heeft. Burgerparticipatie is ook niet ‘u vraagt en wij draaien’, maar het vraagt wel om een open communicatie gestaafd met duidelijke argumenten waarom een voorstel wel of niet zal worden uitgevoerd. Neemt u van ons maar aan dat de meeste conflicten in deze stad zijn ontstaan bij gebrek aan een tijdige en transparante communicatie.
Sociale aangelegenheden
De voorgestelde bezuinigingen komen vooral in het sociale domein hard aan. Dat er flink bezuinigd moet worden, daar is ook onze fractie van overtuigd. Maar wij vinden wel dat dit niet een extra last mag worden voor die Eindhovense burgers, die het financieel of qua gezondheid al moeilijk genoeg hebben. Onze fractie heeft dan ook tegen het voorstel gestemd om de kilometergrens van het leerlingenvervoer op te trekken van 2 naar 6 kilometer. Leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die op een afstand van minder dan 6 kilometer van hun speciale school wonen, komen door de nieuwe regeling niet meer in aanmerking voor leerlingenvervoer. Dat dit niet alleen een extra financiële maar zeker ook een extra fysieke belasting voor de betreffende ouders/verzorgers gaat worden, moge duidelijk zijn. Het oneerlijke, door de landelijke regelgeving, is echter dat kinderen, die i.v.m. hun geloofsovertuiging naar een speciale school gaan wel voor leerlingenvervoer in aanmerking blijven komen, ondanks de opgetrokken kilometergrens. Dit is een van die onterechte landelijke regelingen waar Pim Fortuyn zich altijd tegen verzet heeft. Onze fractie heeft de gemeenteraadsleden van de grote partijen gevraagd dit onderwerp bij hun collega’s in Den Haag aan te kaarten en hun hierover Kamervragen te laten stellen. Ook de kwestie Vrijetijds Accommodaties (VTA’s) heeft onze fractie de afgelopen tijd bezig gehouden. Wij vinden het niet kunnen dat ouderen in een sociaal isolement terechtkomen omdat VTA’s gesloten worden en hier geen goed alternatief voor komt. Van de overkoepelende ouderenorganisatie (OVO) hebben wij begrepen dat ook op dit vlak onvoldoende afstemming met betrokkenen is geweest en de bereidheid tot het komen van een gezamenlijke aanpak. De gemeente stelt dat de reïntegratie in het arbeidsproces in Eindhoven effectiever en efficiënter kan en moet. Dit zou mogelijk zijn door substantieel beter te gaan presteren op vijf werkvelden, wat een besparing zal opleveren die oploopt tot structureel € 7,5 miljoen vanaf 2014. Landelijk is er een nieuwe situatie ontstaan door de invoering van een nieuwe bijstandswet: ‘Werken naar Vermogen’. Hierbij werkt iedereen naar vermogen. Voor wie dat (nog) niet lukt of daarmee minder verdient dan het minimumloon vult de gemeente het inkomen aan met wat nu nog bijstand heet. De inkomenstoets, het sanctiebeleid, terugvordering en verhaal worden aangescherpt. Een goede ambitie omdat van de afgelopen jaren nog een vordering van ca. € 13 miljoen open staat, die waarschijnlijk niet of niet geheel kan worden ingevorderd: adres onbekend. Onze fractie dringt al jaren aan op strengere handhaving door de gemeente (op diverse terreinen), maar wij werden alleen maar lastig gevonden. Eerst nu zijn de ogen open gegaan. Als Lijst Pim Fortuyn vinden wij dat op het gebied van jeugdbeleid niet zwaar genoeg ingezet kan worden. Als wij kijken naar de voortdurende en steeds heviger wordende jeugdcriminaliteit in o.a. Blixembosch en Vaartbroek is een tweeledige aanpak noodzakelijk, zowel preventief als handhavend. De Kadernota 2012-2015 geeft aan dat we ons meer gaan richten op o.a. de gebrekkige aansturing vanuit ouders. Als we willen dat in de komende jaren meer verantwoordelijkheden bij de burgers worden neergelegd, dan moeten we zeker bij deze ouders beginnen. Volgens wethouder Scholten (GL) zullen sancties niet uitblijven, zoals b.v. kortingen op uitkeringen. Culturele aangelegenheden
Volgens onze fractie hebben bij wethouder Schreurs (D66) stenen voorrang op mensen. Een voorbeeld is de renovatie van de Ventoseflat à raison van ruim € 12 miljoen. Had zij hier niet beter mee kunnen wachten tot financieel andere tijden en het genoemde bedrag kunnen besteden aan zorgverlening of aan culturele instellingen voor een breed publiek? Zo krijgt ook Plaza Futura andere huisvesting, op Strijp S. Dat ook hier weer meer dan veertien miljoen euro mee gemoeid is, vind deze wethouder verantwoord in deze tijd. De nieuwe huisvesting heeft meer filmzalen dan het nieuwe vergelijkbare Lantaarn-Het Venster in Rotterdam, dat voor een veel groter verzorgingsgebied staat opgesteld. Daarnaast hebben wij van een woordvoeder van Pathé Cinema begrepen dat dit concern door veranderingen in de markt  (films draaien minder aantal weken) ook arthouse films gaat vertonen, waardoor Plaza Futura stevige concurrentie zal gaan krijgen. Wij hebben dan ook tegen de verhuizing van Plaza Futura gestemd en vinden dat er een veel te grote ‘broek’ is aangetrokken. Moeite heeft onze fractie met de bezuiniging op het CKE. Wij hopen daarom dat het onderzoek naar de amateurkunst beoefening in Eindhoven en het concrete plan van het CKE hier verandering in kan brengen. Ook onze fractie is hierbij voorstander van een gecombineerd plan. Het CKE voorziet in cursussen zoals de opleiding Musical, die niet elders in de stad worden aangeboden. Ook de waarde van het met elkaar tot nieuwe muzikale ontwikkelingen komen, dus het broedplaats effect,  is een pré voor het CKE t.o.v. de aanbieders van privé-lessen. Faliekant tegen zijn wij op het voorstel voor Culturele Hoofdstad Brabant 2018. Wij vinden het onverantwoord om in deze tijd van bezuinigingen 10 miljoen euro hiervoor vrij te maken. Ook de 20.000 euro voor het bidbook heeft niet onze instemming. Wij twijfelen trouwens aan de betrokkenheid bij BCH door diverse geledingen binnen onze stad. Natuurlijk is onze fractie niet tegen alle veranderingen in de culturele sector. In het plan Cultuur Totaal is een aantal zaken opgenomen die wij volledig kunnen onderschrijven. De Lijst Pim Fortuyn vindt het een goede ontwikkeling dat er nu meer gestuurd gaat worden op cultureel ondernemerschap, het bezuinigen op de basisfinanciering van instellingen en gebouwen, en dat culturele gebouwen niet altijd exclusief voor één instelling zijn, waarmee jaarlijks een bedrag van € 500.000 kan worden bezuinigd.
En dat dit nog...
Uw reactie
Op onze website en tevens ons ‘digitaal archief’ houden wij u op de hoogte van de activiteiten die zich rondom onze fractie Lijst Pim Fortuyn hebben gespeeld of nog spelen. Ook de uitgesproken politieke betogen in raads- en commissievergaderingen worden hier letterlijk weergegeven. Wij kunnen ons voorstellen dat u kunt instemmen met de door ons op de site genoemde zaken, maar dat u daar nog iets aan wil toevoegen. Het kan ook zijn dat u het er niet mee eens bent. Graag willen wij dat dan van u vernemen. U kunt uw mening geven door eerst op onze website rechtsboven in te loggen en u eenmalig te registreren. Uw inbreng, zienswijze en medewerking zullen wij zeer op prijs stellen. Ondersteuning
Hoewel u geen lid hoeft te zijn van de Lijst Pim Fortuyn om uw mening te ventileren, kan dat natuurlijk wel voor 25 euro per jaar. Bent u ouder dan 65 jaar, dan betaalt u slechts 15 euro per persoon. Dit bedrag valt wellicht voor u te overzien. Daar waar landelijke politieke partijen honderdduizenden tot miljoenen euro’s subsidie uit Den Haag krijgen om hun verkiezingscampagnes mee te kunnen betalen, hebben wij als Lijst Pim Fortuyn niet één euro gekregen. De opbrengsten uit de lidmaatschappen hebben wij dus keihard nodig. Via onze website kunt u zich aanmelden, maar natuurlijk kan dat ook schriftelijk of telefonisch (0654 905959) waarbij een automatische afschrijving tot de mogelijkheden behoort. Omdat de Lijst Pim Fortuyn een ANBI beschikking van de belastingdienst heeft is deze bijdrage voor u fiscaal aftrekbaar. Ook op bestuurlijk gebied vraagt onze vereniging om uitbreiding, want dubbelfuncties zijn niet wenselijk. Mocht dat iets voor u zijn en ondersteunt u de doelstellingen van de Lijst Pim Fortuyn, neem dan contact op met onze voorzitter. Contributie
Door diverse omstandigheden heeft de automatische incasso voor de contributie van 2011 nog niet eerder kunnen plaatsvinden. Voor diegenen die ons toestemming hebben verleend voor een automatische incasso van de jaarlijkse contributie, heeft de opdracht daarvoor in augustus plaatsgevonden. Gast van de Raad
Wilt u een raads- of commissievergadering met uw kennissen eens van dichtbij als gasten bijwonen, laat het ons dan weten. Wij regelen het dan voor u. Ambtenaar Burgerlijke Stand
Op verzoek van een aanstaand echtpaar is de fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn gevraagd om het huwelijk tussen deze twee mensen te willen sluiten. Als u onze fractievoorzitter kent, dan weet u dat hij dit verzoek met liefde heeft omarmd zodat beide echtlieden op 7 juli jl. het JA-woord hebben uitgesproken. Noorwegen
Evenals u heeft de fractie Lijst Pim Fortuyn met afschuw kennis genomen van de dubbele terreuraanslag in Noorwegen, met 69 dodelijke slachtoffers en bijna 100 gewonden.
Het is onvoorstelbaar hoeveel leed dit drama heeft veroorzaakt bij de Noordse bevolking, alsmede bij de overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Niet alleen heel Noorwegen is in shock en verbijsterd maar heel de wereld leeft met de Noorse bevolking mee.

De traumatische ervaringen van de overlevenden mogen wij ook niet onderschatten omdat zij dit drama levenslang met zich meedragen. Niet alleen deze terreuraanslag is verwerpelijk, ook in dit verband het gebruiken van de namen Pim Fortuyn en Geert Wilders is buiten alle proporties. Zeker als Tweede Kamerleden en 'gerenomeerde' advocaten hierbij voorop lopen. Pim Fortuyn heeft altijd gezegd dat hij ‘Het Woord als Wapen’ gebruikt. Dat doen wij in Eindhoven ook. De denk- en handelswijze van Geert Wilders is niet anders. Dat moeten wij zo houden. Lijst Pim Fortuyn Augustus 2011

Laat reactieformulier zien