Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Oordeel over de programmabegroting 2012-2015

Begroting 2012 - 2015 
Commissie Maatschappij en Cultuur 
11 oktober 2011
Foto: Charles Stroek
Het maken van een realistische begroting in deze economisch roerige tijd is geen makkelijke opgave. Behalve alle bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met een mistig zicht op de economische ontwikkelingen, niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal. Wat nu begrotingstechnisch realistisch is, kan binnen de kortste keren niet haalbaar blijken te zijn. Wij hebben in de stukken gelezen dat er een behoedzaam begrotingsbeleid is gevoerd, maar wij hebben hierover onze twijfels of het wel behoedzaam genoeg is.

Een voorbeeld: zo staat er op pagina 77 van de programmabegroting bij het onderdeel inkomensondersteuning dat de verwachting bestaat dat na 2012 de economie weer zal aantrekken, wat een reden voor het college is om na 2012 geen verdere stijging van het aantal toekenningen en trajecten te begroten. Het kijken door een roze bril vindt onze fractie prima, maar daarbij moet niet de realiteit uit het oog verloren worden. Immers de orderportefeuilles van bedrijven in de chip- en daaran verwante industrieën worden nog maar mondjesmaat gevuld na het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens veel economen is dit een voorteken dat over ongeveer een half jaar het in andere bedrijfssectoren ook slechter zal gaan. Wij hopen dat dit voorteken in de behoedzaamheid is meegenomen en we niet al op korte termijn voor onaangename financiële verassingen komen te staan. Onze fractie is tevreden over het feit dat de weerstandscapaciteit van de gemeente nu en voor de komende jaren op het vereiste peil is. Dat het MIP vooral gericht is op onderwijs, economie en strategische projecten kunnen wij alleen maar toejuichen. Dat is werken aan een gezonde toekomst. Voorzitter,
In mijn betoog over de kadernota en in de daaropvolgende raads- en commissievergaderingen heb ik al het nodige gezegd over de plannen van het college voor de periode 2012-2015. Daarom zal ik nu kort zijn om niet al te veel in herhalingen te vervallen.  Het Van Abbemuseum: we hebben gelezen dat door een belangrijke beleidswijziging en collegebesluit het bezoekersaantal t/m 2015 op een realistisch aantal van 72.500 bezoekers per jaar is vastgesteld. Wij vinden dit niet getuigen van cultureel ondernemerschap laat staan van ambitie. Door een koerswijziging bij het Van Abbe kan het jaarlijks bezoekeraantal worden vergroot en daarmee de inkomsten, waardoor de gemeentelijke subsidie kan worden verlaagd. Dat heet innovatie. Van de wethouder hoor ik graag haar commentaar. Design: De Lijst Pim Fortuyn blijft zich verzetten tegen het structureel vrijmaken van 1 miljoen euro voor design. Design is namelijk al jaren geworteld binnen diverse geledingen in onze stad, extra financiële inspanningen door de gemeente vinden wij daarom overbodig. Als er structureel € 1 miljoen vrijgemaakt kan worden, stop het dan in de zorg. Culturele instellingen: wij hebben al eerder gezegd het een goede ontwikkeling te vinden dat er meer gestuurd gaat worden op cultureel ondernemerschap, het bezuinigen op de basisfinanciering van instellingen en dat meerdere culturele instellingen van dezelfde huisvesting gebruik maken. Een vreemde onwikkeling vinden we het daarom dat de subsidie aan de Stichting Axes Jazz Power in 2012 wordt verhoogd van € 85.000 naar € 165.000. Van de wethouder heb ik hiervoor graag een verklaring. Sport: Het ijssportcentrum kan open blijven door verhoging van de sporttarieven. Wij vragen ons echter af hoe reëel dit is. Namelijk, uit de landelijke media hebben wij vernomen dat door de economische crisis de inkomsten uit contributies teruglopen en er een groot aantal wanbetalers is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de opbrengst aan sporttarieven. Van de wethouder wil ik horen of dit ook speelt in Eindhoven en wat de mogelijke effecten hiervan zijn op de begroting van het ijssportcentrum. Jeugdbeleid: De gemeente gaat zich meer richten op o.a. de gebrekkige aansturing vanuit ouders. Van de wethouder heb ik vorige keer begrepen dat dit met dwang en drang gepaard kan gaan en eventueel met financiële sancties. Omdat Eindhoven wel de slimste stad is maar niet voorop loopt in handhaving, vraagt onze fractie zich af hoe dit in de praktijk gerealiseerd gaat worden. Wie gaan hierop controleren en handhaven, en worden hier extra FTE’s voor aangetrokken of gebeurt dit vanuit het bestaande ambtenarenapparaat? Graag een antwoord van de wethouder. Schuldhulpverlening: Op pagina 77 van de programmabegroting bij het onderdeel inkomensondersteuning staat helemaal onderaan, dat er op termijn wordt overgestapt op een volledig digitaal systeem waardoor burgers sneller en beter geholpen kunnen worden. Van de wethouder wil ik graag horen of dit ook bijdraagt aan de bezuinigingen, mogelijk minder FTE’s,  en zo ja hoe groot de besparing dan zal zijn? Voorschoolse educatie: uit publicaties in de media heeft onze fractie opgemaakt dat de landelijke resultaten van voorschoolse educatie tegenvallen. De deskundigheid van het personeel zou onder de maat zijn zodat de gewenste resultaten niet gehaald worden. Kan de wethouder mij vertellen of dit ook van toepassing is binnen onze gemeente en zo ja of er dan een kwaliteitsslag gemaakt gaat worden en of dit consequenties voor de begroting zal hebben?

Laat reactieformulier zien