Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Oordeel over de programmabegroting 2012-2015

Begroting 2012 - 2015 
Commissie Economie en Mobiliteit 
11 oktober 2011
Foto: Charles Stroek
In de commissie MC is al door onze fractie gezegd, dat het maken van een realistische begroting in deze economisch roerige tijd geen gemakkelijke opgave is. Behalve alle bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met een mistig zicht op de economische ontwikkelingen, niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal. Wat nu begrotingstechnisch realistisch is, kan binnen de kortste keren niet haalbaar blijken te zijn. Wij hebben in de stukken gelezen dat er een behoedzaam begrotingsbeleid is gevoerd, maar wij hebben hierover onze twijfels of het wel behoedzaam genoeg is.

Namelijk, de beschrijving over de economische vooruitzichten zijn ons inziens te rooskleurig. De mondiale economische situatie is nog steeds zo onzeker, dat het niet realistisch is om binnen 2012-2015 zo'n positieve situatie voor de gemeente Eindhoven te schetsen. Zolang een tweede recessie - die volgens economen groter zal zijn dan de eerste - niet is afgewend, Griekenland en andere Europese landen hun financiële situatie niet op orde hebben, en zolang meerdere banken in de gevarenzone verkeren, moeten we op onze hoede zijn om de conclusie te trekken dat de economie in de komende vier jaar weer zal aantrekken. Voorzitter, Het arbeidsmarktbeleid: Het is goed dat we als gemeente op dit gebied substantieel beter willen gaan presteren. Hoogwaardige handhaving van de geldende regelgeving en adequate uitvoering van terugvordering en verhaal zal het aantal fraudes op dit terrein moeten verminderen. Mooie woorden, maar kan de wethouder mij vertellen hoe dit in de praktijk gerealiseerd gaat worden en in welke mate het aantal jaarlijkse fraudegevallen zal verminderen, in een percentage uitgedrukt? Wat betreft de participatie van werkzoekenden is het positief te noemen dat het initiatief bij de werkzoekenden komt te liggen. Het stimuleren van eigen initiatief bij deze doelgroep is naar onze mening de juiste insteek en de juiste boodschap, die moet worden afgegeven. Summier is de verklaring van de inkrimping van het UWV. Dit bolwerk word grotendeels teruggebracht tot digitale dienstverlening. Graag heb ik van de wethouder meer uitleg hierover,  met name over de toekomstige werkzaamheden van het UWV en de gevolgen hiervan voor de medewerkers. Voorzitter, In de commissie MC is door onze fractie gezegd dat de orderportefeuilles van bedrijven in de chip- en aanverwante industrieën na het eerste kwartaal mondjesmaat zijn gevuld, zij teren nu nog op het zeer goede eerste kwartaal. Volgens economen is dit een voorteken dat over ongeveer een half jaar ook de recessie in andere bedrijfssectoren zal volgen. Ik wil van de wethouder horen of hiermee in de begroting rekening is gehouden? Immers in onze regio kan dit leiden tot een sterk oplopende werkloosheid. Externe veiligheid en burgerparticipatie: Onze fractie is benieuwd wat het beleid wordt inzake risicobronnen in Eindhoven. De toenemende stralingsniveaus door hoogspanningsleidingen, zend- en UMTS masten, vormen een steeds grotere bedreiging voor vooral de neurologische gezondheid. De huidige cijfers die voortkomen uit onderzoek geven aan dat alle stralingsniveau's binnen de norm zijn. Maar ondanks dat zeggen steeds meer burgers gezondheidsklachten te ondervinden. In het Algemeen Dagblad van 1 oktober heeft hierover een uitgebreid artikel gestaan. Het is vreemd dat in ons land en daarmee ook in Eindhoven elektrohypersensitiviteit niet erkend is. Kennelijk wegen economische en politieke belangen hier zwaarder dan de gemoedsrust en de gezondheid van de burgers. Verkeer: De uitbreiding van Eindhoven Airport juichen wij toe. Het is goed voor de regionale economie, de werkgelegenheid en onmisbaar voor de groei van Brainport.
Ook kijken wij positief naar het plan van het college om de zogenaamde blackspots in het verkeer tegen te gaan. Dit door vervanging van stoplichten met een groene golf voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Een bijkomend milieu-aspect is, dat de CO2 uitstoot hierdoor wordt gereduceerd.

Een punt van kritiek is, dat snelheidsbeperkende maatregelen in woonwijken alleen nog worden doorgevoerd als dat samenvalt met het onderhoud of vervanging van de riolering. Snelheidsbeperkende maatregelen, zoals de 30 kilometerzones moeten worden doorgevoerd als de situatie daarom vraagt. Alleen is het naïef om te veronderstellen dat in onze huidige samenleving een bord met 30 kilometer weggebruikers weerhoudt van te hard rijden. Van de wethouder wil ik daarom graag horen of snelheidscontroles in 30 kilometerzones worden geïntensiveerd, anders heeft de maatregel geen nut. Citymarketing: Onze fractie heeft al eerder gezegd blij te zijn, dat er voor Eindhoven nu eindelijk een citymarketingplan komt. In de afgelopen jaren zijn we in onze stad wel volop bezig geweest met, laten we het noemen research en development, maar hebben dit niet professioneel  weten te vermarkten. Op dat terrein waren we dus niet zo slim. Goed is te weten dat de citymarketing strategie tevens bijdraagt aan het ombuigingenpalet, en dat oplopend naar 2015 structureel 800.000 euro bezuinigd kan worden.

Laat reactieformulier zien