Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

 

Programmabegroting 2012

Raadsvergadering 8 november 2011

 

Voorzitter, Het maken van een realistische begroting voor onze stad Eindhoven is in deze economisch hectische tijd geen makkelijke opgave. Behalve de bezuinigingen die ons van rijkswege worden opgelegd, hebben we te maken met minder rooskleurige economische ontwikkelingen. Niet alleen binnen de EU maar ook mondiaal.

Wat nu begrotingstechnisch in onze stad realistisch is kan binnen de kortste keren niet haalbaar zijn. Wij vinden het daarom noodzakelijk dat er ook een schaduwbegroting komt die van toepassing wordt als er een recessie ontstaat. Op zich niets nieuws omdat grote bedrijven in onze regio een taskforce overwegen om snel te kunnen reageren op een nieuwe economische crisis. Als we eerst gaan denken en praten over een alternatieve begroting wanneer de nood aan de man is, zijn we te laat om adequaat te reageren. Kijk maar naar de tijd die we aan de voorliggende begroting hebben besteed. Wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn zeggen dan ook: ‘Een goed beleid is op de toekomst voorbereid’. Inkomensondersteuning Bij bezuinigingen voorzitter moeten er keuzes en soms pijnlijke keuzes worden gemaakt. Maar ondanks pijnlijke keuzes mogen wij de menselijke maat niet uit het oog verliezen en zullen wij adequaat moeten reageren op de meest schrijnende gevallen die zich voor kunnen … … en neem van mij aan voorzitter, ook voor zullen doen. Het bevreemd onze fractie dan ook dat in de programmabegroting is vermeld dat de verwachting bestaat dat na 2012 de economie weer zal aantrekken. Wat voor het college een reden is om na 2012 geen stijging van het aantal toekenningen en trajecten te begroten. Wij vinden dit niet van realisme getuigen en vragen ons dan ook af hoe groot de financiële tegenvallers zullen worden. Cultuur Voorzitter, onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat er meer gestuurd gaat worden op cultureel ondernemerschap. Dus meer naar projectfinancieringen en tegelijkertijd bezuinigen op de basisfinanciering van deze instellingen. Dat er meerdere culturele instellingen van dezelfde huisvesting gebruik gaan maken, daar is onze fractie het helemaal mee eens. Geen goede ontwikkeling vinden wij het voornemen om ons als stad Eindhoven juist nu te nomineren voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Enerzijds hebben wij moeite met de hieraan verbonden kosten en anderzijds hebben wij twijfels over de economische spin-off van deze manifestatie. De voorspelde gunstige economische spin-off hiervan is puur gebaseerd op aannames in een economische stabiel klimaat. De praktijk kan wel eens anders uitpakken en wij als gemeente Eindhoven kunnen ons in de komende jaren geen grote tegenvallers permitteren. Het Van Abbemuseum Onze fractie kan niet instemmen met de beleidswijziging en het collegebesluit dat het bezoekersaantal t/m 2015 naar 72.500 bezoekers per jaar wordt vastgesteld. Dit aantal bezoekers is in de huidige situatie misschien wel realistisch maar zeker niet ambitieus te noemen. Wij vinden dat het Van Abbe méér dan voorheen haar eigen financiële broek moet ophouden waardoor de gemeentelijke subsidie drastisch kan worden verlaagd. Het is de taak van directie en medewerkers van het Van Abbe om dit te realiseren. Citymarketing Voorzitter, onze fractie heeft al eerder gezegd blij te zijn dat er nu eindelijk een citymarketingplan komt. In de afgelopen jaren zijn we in onze stad wel volop bezig geweest met, laten we het noemen research en development, maar hebben dit niet professioneel weten te vermarkten. Op dat terrein was Eindhoven in vergelijking met andere grote steden toch niet zo slim. Goed is te weten dat de citymarketing strategie tevens bijdraagt aan het ombuigingspalet, zodat oplopend naar 2015 structureel 800.000 euro bezuinigd kan worden. De Leges De raad is akkoord gegaan dat aanvragen en/of wijzigingen van vergunningen kostendekkend moeten zijn. Prima, maar dan mogen de aanvragers wel verwachten dat de noodzakelijke handelingen op een zakelijke- en dus een efficiëntere manier worden afgewikkeld. Alleen op deze wijze kunnen wij als slimste regio van ons land en met ongekende mogelijkheden voor digitalisering toekomstige overheadkosten – en daaruit voortvloeiend de kostprijs – voor burgers en ondernemers beheersbaar houden. Deze ambitie van onze fractie staat in schril contrast tot het voornemen van het college om in 2012 het aantal Fte’s met 15 te verhogen. In het begin van mijn betoog voorzitter heb ik al gezegd, dat in deze tijd van drastische bezuinigingen een begroting maken geen eenvoudig zaak is. Of de genoemde cijfers in het raadsvoorstel het komende jaar haalbaar zijn zal na verloop van tijd duidelijk worden. Tot slot voorzitter nog het volgende; Bezuinigen betekent concreet; ‘uitsparen op de uitgaven’. Maar de voorgestelde bezuinigingen of ombuigingen – waarvan sommigen meer dan noodzakelijk zijn – mogen van de Lijst Pim Fortuyn niet leiden tot een onevenwichtig leefbaarheidklimaat, zoals het inleveren op veiligheid, verpaupering van onze stad en/of dat onze medeburgers dermate beknot worden in hun levenspatroon – bijvoorbeeld het  sporten – dat een financiële bijsturing in deze begroting noodzakelijk maakt. Met name ook het armoedebeleid, de minderbedeelden, zieken en ouderen die zorg nodig hebben, mogen wij niet uit het oog verliezen. Dank voor uw aandacht

Laat reactieformulier zien